Ehkäisevä päihdetyö, päihde- ja rahapelihaittojen ehkäisy

Ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteistä toimintaa

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka – ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä sekä ongelmallista rahapelaamista ja siitä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

(Kuntalaki 410/2015; Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015; Terveydenhuoltolaki 1326/2010)

Ehkäisevän päihdetyön lakisääteinen toimielin on hyvinvointilautakunta

Toimielimen tehtävä on:

1)  huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

2)  huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti (sosiaali- ja terveydenhuollossa) sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain ja tupakkalain noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Koordinointivastuu on Kotkan kaupungin monialaisella ehkäisevän päihdetyön työryhmällä ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorilla.

Monialainen ehkäisevän päihdetyön työryhmä

Kotkan kaupungilla toimii lakisääteinen monialainen ehkäisevän päihdetyön työryhmä, jonka tehtävänä on viedä käytännön toimintaan ehkäisevää päihdetyötä ja päihdehaittojen ehkäisyä. Työryhmässä on mukana kaikkien kaupungin toimialojen edustajat, vaikuttamistoimielinten edustajat ja tärkeimmät sidosrymät kolmannelta sektorilta ja elinkeinoelämästä. Monialainen ehkäisevän päihdetyön työryhmä kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa ja sen tehtävänä on kehittää ehkäisevää päihdetyötötä ja päihdehaittojen ehkäisyä hyvinvointilautakunnan tukena.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä

Tavoitteena on vähentää

  • päihteiden kysyntää (sellaiset toimet ja strategiat, joilla vaikutetaan ihmisten tahtoon tai tarpeeseen käyttää päihteitä. Kysynnän vähentämistä on kaikki ihmisten päihdekäyttäytymiseen vaikuttaminen).
  • saatavuutta (paikallisella alkoholipolitiikalla on tavoitteena rajoittaa ikärajavalvottavien tuotteiden eli alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Saatavuuden sääntelyllä ehkäistään alaikäisille myyntiä ja päihtyneille anniskelua. Sääntelyn perustana ovat lait ja säädökset).
  • tarjontaa (alkoholipolitiikassa alkoholijuomien myynnin ja anniskelun sääntelyä lupapolitiikalla, ikärajoilla ja aukioloajoilla sekä näiden säädösten valvonnalla. Tupakkapolitiikassa sitä on tupakan markkinointikielto ja myyntirajoitukset ja niiden toimeenpano. Huumepolitiikassa sillä tarkoitetaan laittomien päihteiden levityksen kieltämistä ja kiellon valvontaa).
  • päihdehaittoja (toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja asianomaiselle itselleen, hänen ympäristölleen sekä yhteiskunnalle. Haittojen vähentämisestä puhutaan yleisemmin huumeiden käytön yhteydessä, mutta se on käsitteenä sovellettavissa myös laillisiin päihteisiin).
  • sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus kuuluu myös työn piiriin.

Kotkan kaupunki noudattaa ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa kansallista päihde- ja riippuvuusstrategiaa. 

kansallista päihde- ja riippuvuusstrategia.

Rahapelaaminen

Rahapelihaittoihin on apua saatavilla Kymenlaaksossa

Kaakkois-Suomen Sininauha ry tarjoaa rahapelaajille ja heidän läheisille Tiltti-toimintaa. Kotkan kaupunki on mukana Tiltti-toiminnan ohjausryhmässä.

Tietoa Tilttitoiminnasta

Käytännön toimia kaupungin ehkäisevässä päihdetyössä

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori jalkautuu kouluille ja oppilaitoksiin pitämään päihdeaiheisia oppitunteja, sekä vanhempainiltoja,  sekä pyydettäessä vierailee eri järjestöissä puhuamssa päihteistä.

Eläkejärjestöille lähetetään kerran vuodessa päiheaiheinen tietopaketti.

Kotkassa toteutetaan joka toinen vuosi THL:n päihdetilannekysely, josta kerätään tietoja päihdetilanteesta Kotkassa.

Kotkan kaupungin ehkäisevä päihdetyö on mukana monissa verkostoissa kaupungin, hyvinvointialueen ja valtakunnan tasoilla.

Valtakunnallinen EHYT ry on Kotkan kaupungin yhteistyökumppani. EHYT ry:n kautta voit hakea ilmaisia ja maksullisia koulutuksia ammattilaisille ja kuntalaisille. EHYT ry:n verkkosivuille on kootti tietoa päihteitä ja tapahtumakalenterista saa tietoa koulutuksista ja verkkoluennoista.

Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen alueella toimii oma EHYT ry:n ehkäisevän päihdetyön asiantuntija Heli Vaija.

Helin yhteystiedot

Ehyt ry:n verkkosivut

Kotkassa toimii monialainen ”Kotkan nuoret” työryhmä, jonka tavoitteena on puuttua etupainotteisesti nuorten keskuudesta nouseviin ilmiöihin.   Työryhmä tarttuu kuntalaisten ja ammattilaisten havaintoihin ja tekee yhteistyötä mm. kauppakeskus Pasaatin kanssa. Työryhmä toimii samalla Kotkan kaupungin nuorisopalveluiden ja Kotka-Kymin seurakunnan Wauto-toiminnan ohjausryhmänä. Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori on mukana wautoilloissa noin kerran kuussa. Työryhmään saat yhteyden olemalla yhteydessä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattoriin.

Puistopakka-toiminta

Kotkan kaupungissa pyritään vuosittain toteuttamaan jalkautuvaa työtä Kotkan Meripäivien yhteydessä kaupungin puistoissa. Puistopakka-työn tavoitteena on turvata nuorten vastuullista juhlimista. Puistopakka-työmuoto tarvitsee tuekseen myös vapaaehtoisia aikuisia. Työhön saa koulutuksen. Jos haluat mukaan toimintaan, ole rohkeasti yhteydessä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattoriin.

Julkaisuja:

Pakka Päihdetilannekysely_Kotka aikuiset

Pakka Päihdetilannekysely_Kotka nuoret

Kotkan kaupungin päihdekysely kuntalaisille 2021 Raportti

A-klinikkasäätiö – Yhteispelillä – hanke (pdf)

Rahapelaamisen aluekartoitukset – Yhteispelillä- hankkeen kyselyn tulokset

Jätevesitutkimus 2021 (pdf)

Kunta päihdehaittojen ehkäisijänä – esite (pdf)

Päihdetilannekyselyn tulokset 2019 (pdf)

Suomalaisten rahapelaaminen Kymenlaakso 2019 (pdf)