Maa-ainesten ottamislupa

Maa-ainesten ottamislupa

Lupahakemuksessa esitetään keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Lupa myönnetään määräajaksi, kuitenkin enintään 15 vuodeksi kerrallaan. Luvan myöntää Kotkan kaupungin ympäristölautakunta. Maa-ainesluvan haltijan on tehtävä vuosittain NOTTO -tietojärjstelmän kautta ilmoitus, josta käy ilmi otetun maa-aineksen määrä ja laatu.

Toimi näin

Hae maa-aineslupa ensisijaisesti sähköisesti Lupapisteen kautta tai erillisellä kirjallisella lupahakemuslomakkeella, joka osoitetaan Kotkan kaupungin ympäristölautakunnalle. Esitä lupahakemuksessa keskeiset tiedot luvan hakijasta ja maa-ainesten ottamisesta. Luvan myöntää Kotkan kaupungin ympäristölautakunta.

Maa-ainestenottamista koskeva hanke voi edellyttää myös ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa murskaukselle ja/tai louhinnalle. Maa-aines- ja ympäristölupahakemukset on tässä tapauksessa käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä. Yhteiskäsittelyluvan hallintomenettely tehdään ympäristönsuojelulain mukaan.

Jos maa-aineslain mukaista lupa-asiaa käsiteltäessä ilmenee, että toimintaa varten on tarpeen myös ympäristölupa, luvan hakijan on lupaviranomaisen määräämässä kohtuullisessa ajassa tehtävä ympäristölupahakemus. Muussa tapauksessa vireillä oleva lupahakemus voidaan jättää tutkimatta.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat