Jätehuollon valvonta

Ympäristönsuojelun palveluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kotkan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen valvoo velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, roskaamiskiellon noudattamista ja jätteiden asianmukaista keräämistä eli jätelain noudattamista. 

Kotkassa ja Pyhtäällä jätehuollosta vastaa Kymen Jätelautakunta.  Kotkassa jätehuollon käytännön palvelut hoitaa Kymenlaakson Jäte Oy, joka antaa myös jäte- ja lajitteluneuvontaa. Kymenlaakson Jäte aloitti jätteenkuljetukset Pyhtään kaikilta asuinkiinteistöiltä heinäkuussa 2023. Jäteastian tyhjennysväleistä, yhteisistä jäteastioista sekä kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä määrätään Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

Vinkit kodin jätehuoltoon

Vähennä jätettä

Jätelain ensisijainen tavoite on ehkäistä jätteen syntyä. Jätteiden määrään voit vaikuttaa arjen valinnoilla. Välttämällä turhia hankintoja sekä hankkimalla pitkäikäisiä ja kierrätettäviä tuotteita vähennät myös luonnonvarojen käyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä. Vältä pakkausmateriaaleja ja osta uudelleenkäytettäviä pakkauksia. Harvoin käytettävien tuotteiden kohdalla kannattaa miettiä yhteiskäyttöä, lainaamista tai vuokraamista.

Korjaa, kierrätä ja lajittele

Kotiin hankitun tuotteen elinikää voi pidentää korjaamalla tai korjauttamalla tuotteen. Kierrätä itsellesi turha tavara tuttavien keskuudessa tai myy kirpputoreilla. Kymenlaakson Jäte Oy:n lajitteluohjeista voit katsoa mihin mikäkin jäte kuuluu. Kaatopaikkasijoitukseen kuuluu vain pieni osa kotitalouden jätteistä. Laita kierrätykseen sopimaton jäte loppujätteeseen, josta se toimitetaan Kotkan hyötyvoimalaitokseen energiana hyödynnettäväksi.

Biojätteiden lajittelu laajenee pientaloihin 1.5.2024

Biojäte tulee joko lajitella erilliseen biojäteastiaan, jolle tilataan tyhjennykset Kymenlaakson Jätteeltä tai kompostoida omatoimisesti elintarvikejätteen kompostointiin suunnitellussa ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa, josta on tehty kompostointi-ilmoitus. Biojäteastia tai kompostori voi olla myös yhteinen lähinaapureiden kanssa.

Kompostoi

Kiinteistöllä voi kompostoida biojätettä. Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään. Vinkkejä kompostointiin löydät esimerkiksi Kymenlaakson Jätteen julkaisemasta kompostointi-ohjeesta.

Kiinteistön haltija hankkii elintarvikejätteen kompostointiin soveltuvan kompostorin ja tekee kompostoinnin aloittamisesta kirjallisen ilmoituksen Kymen jätelautakunnalle.

Roskaantuminen

Roskaaminen on kielletty. Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on ensisijaisesti roskaajalla ja toissijaisesti maanomistajalla. Maastoon jätetyistä jätteistä ja roskaantuneista kiinteistöistä voi ilmoittaa kunnan ympäristötarkastajalle. Myös puutarhajätteiden vieminen puisto- ja metsäalueille on kielletty. Puutarhajätteet tulee joko käsitellä kiinteistöllä esimerkiksi kompostoimalla tai toimittaa asianmukaiseen vastaanottopaikkaan, kuten Jumalniemen jäteasemalle.

Älä polta jätteitä

Jätteiden hävittäminen polttamalla on kielletty. Voit kuitenkin polttaa käsittelemätöntä puutavaraa, risuja, oksia ja pieniä määriä paperia ja pahvia lämmityksen yhteydessä. Taajama-alueen ulkopuolella voi avopolttona polttaa esim. kuivia risuja, oksia, olkia ja hakkuutähteitä. Tästä ei saa kuitenkaan aiheutua savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa.

Lintujen ruokinta ja rotat

Lintuja voi auttaa ruokkimalla niitä talvella. Linnut tulee ruokkia ruokinta-automaateista ja telineistä. Ethän heitä linnuille ruokaa maahan. Maahan heitetty ruoka houkuttelee rottia ja muita jyrsijöitä ruokintapaikalle. Mikäli ruokintapaikalla on havaintoja rotista, tulee ruokinta-alueen rakenteet ja puhtaus varmistaa. Rottien hävittäminen on kiinteistön haltijan vastuulla.

Ruokinta-automaatteja on monenlaisia, suositeltavia ovat sellaiset, joihin linnut eivät pääse ulostamaan siemenien sekaan. Siemenet karisevat helposti maahan ruokinta-automaateista, joten mieluummin voisi ruokintaan käyttää talipalloja tai – pötköjä. Muoviverkot pitää muistaa poistaa talipalloista. Ruokintapaikka on myös syytä siivota säännöllisesti.

Purkujäte

Lajitellut jätteet ja hyödynnettäväksi kelpaamaton purkujäte tulee toimittaa käsiteltäväksi asianmukaiseen vastaanottopaikkaan. Asbestijäte on kerätä aina erikseen ja kuljetettava tiiviissä astioissa. Rakennuksen purkamisen yhteydessä tulee toimittaa rakennusvalvonnalle purkujäteselvitys, jossa käy ilmi purkujätteen määrä ja laatu sekä toimituspaikat. Purkujäteselvityksen tarkistaa kunnan ympäristötarkastaja.

Rakennusvalvonta

Jätteiden hyödyntämien maarakentamisessa

Eräitä jätteitä voidaan hyödyntää maarakentamisessa joko ympäristöluvan, MARA-ilmoituksen tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tehtävän ilmoituksen nojalla. Tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi betoni- ja tiilimurske. Jätteen ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen maarakentamisessa vaatii aina ympäristöluvan tai Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle tehtävän MARA-ilmoituksen. Pienimuotoisessa ja kertaluonteisessa maarakentamisessa on mahdollista hyödyntää betoni- ja tiilimursketta kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti tehtävällä ilmoituksella. Ilmoitus tulee tehdä kunnan ympäristötarkastajalle vähintään 30 vuorokautta ennen jätteen sijoittamista

Ympäristönsuojelumääräykset

Jätteen ammattimainen keräys

Jätteen ammattimaisesta keräyksestä tulee tehdä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee jätteen kokoamista esimerkiksi kiinteistön haltijan, kunnan tai tuottajan järjestämään kiinteään vastaanottopaikkaan omatoimista käsittelyä varten tai jätteen kuljettamiseksi käsittelyyn, mukaan lukien alustava lajittelu ja tilapäinen varastointi. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä ei-ammattimaisesta keräyksestä, jota ovat esimerkiksi lääkejätteiden vastaanotto apteekissa, kulutustuotteiden vastaanotto myymälöissä ja vapaaehtoiset keräystapahtumat.

Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräyksestä

 

KYMENLAAKSON JÄTE OY

  • Jätehuoltoon liittyminen (Kotka)
  • Lähikiinteistöjen yhteiset jäteastiat (Kotka)
  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen maksimissaan neljään viikkoon (Kotka)
  • Jäte- ja lajitteluneuvonta
  • Jäteasema (Jumalniemi)

 

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen maksimissaan 12 viikkoon
  • Lähikiinteistöjen yhteiset jäteastiat (Pyhtää)
  • Jätemaksun kohtuullistaminen
  • Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PALVELUYKSIKKÖ

  • valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista