Kulttuuriavustukset

Kotkan kulttuuriavustukset 2023

 

Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan jakamien kulttuuriavustusten vuoden 2023 ensimmäinen kulttuuriavustusten hakuaika on 1.-31.12.2023.

Haettavana ovat työskentelyapurahat ja kohdeavustukset.

2023 avustusten painopisteteemoista ja avustussummien jakautumisesta eri avustuslajien kesken päätetään hyvinvointilautakunnan kokouksessa 13.12.2022.

Työskentelyapurahaa voi hakea taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan taiteen
alalla ansioitunut henkilö, joka saa ainakin osan toimeentulostaan taidetta harjoittamalla ja jonka
kotipaikka on Kotka.

Työskentelyapurahahakemuksen liitteinä on toimitettava työsuunnitelma, ansioluettelo sekä
taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman
työn kuvaukset. Avustuksen myöntäjä voi vaatia tarvittaessa lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi.

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten taide- ja kulttuuritapahtumien sekä muun taide- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen. Hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, yksittäiset henkilöt ja rekisteröimättömät työryhmät.

Kohdeavustushakemuksen liitteinä tulee yhdistyksen toimittaa hankkeen työsuunnitelma, tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä viimeisin allekirjoitettu tilinpäätösasiakirja. Yksittäinen henkilö ja työryhmä toimittavat hakemuksensa liitteenä ansioluettelot, sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot. Kaikki aineistot on toimitettava sähköisen hakemuksen liitetiedostoina.

Sähköinen hakemuslomake avautuu 1.1.2023 osoitteessa: https://kotka.timmi.fi/WebTimmi/#/3 .

Hakemusten viimeinen jättöaika on 31.1.2023 klo 15.

Lisätietoa hakemisesta:

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, p. 040 668 2747, tomi.purovaara@kotka.fi


Yleistä avustuksista

Hakijoita pyydetään tutustumaan kulttuuriavustussääntöön (alla).

Kulttuuriavustussääntö 2022

AVUSTUKSENHAKIJAN PIENI SELVIYTYMISOPAS

Ohjeita kulttuuriavustusten hakuun – kohdeavustukset

Kotkan kaupungin kulttuuriavustussääntö

(päivitetty 17.12.2021)

Yleistä
Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa avustuksia kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisiä ohjeita sekä tätä hyvinvointilautakunnan vahvistamaa kulttuuriavustussääntöä.

Avustuskelpoisuus

Avustuksia voivat hakea jäljempänä tarkemmin määritellyin periaattein seuraavat tahot:

1. Oikeuskelpoiset ja yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt, joiden kotipaikka on Kotka.
Yhteisön tai säätiön säännöissä on mainittava toiminnan tarkoituksena olevan kulttuuritoiminta. Toiminnasta on oltava näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta (pöytäkirja, tilinpäätös). Poikkeuksellisesti avustusta voidaan myöntää yleishyödylliselle osakeyhtiölle. Osakeyhtiön yleishyödyllisyys ilmenee yhtiöjärjestyksestä.

2. Yksittäiset henkilöt, joiden kotipaikka on Kotka.

3. Rekisteröimättömät työryhmät, joiden jäsenistä vähintään puolen kotipaikan tulee olla Kotkassa.

Avustuskelpoisuus on ehdoton edellytys avustuksen myöntämiselle. Avustushakemus hylätään, mikäli avustuksen hakija ei ole avustuskelpoinen.

Avustusmuodot

1. Työskentelyapuraha

Työskentelyapurahaa voi hakea taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan taiteen alalla ansioitunut henkilö, joka saa ainakin osan toimeentulostaan taidetta harjoittamalla ja jonka kotipaikka on Kotka.

Työskentelyapurahan tarkoituksena on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen. Apurahan myöntämisen perusteina arvioidaan taiteellisen työn laatu ja taiteilijan ansioituminen.

Työskentelyapurahahakemuksen liitteinä on toimitettava työsuunnitelma, ansioluettelo sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset. Avustuksen myöntäjä voi vaatia tarvittaessa lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi.

Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain tammikuussa.

Lautakunta jakaa vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa kaksi työskentelyapurahaa.
Työskentelyapurahan suuruus on tällä hetkellä 23.000 euroa. Lautakunta voi myös niin harkitessaan myöntää puolikkaan työskentelyapurahan. Työskentelyapurahat pyritään käsittelemään lautakunnan helmikuun kokouksessa.

Yli 10.000 euron apuraha maksetaan kahdessa erässä; ensimmäinen erä, kun avustuksen myöntämispäätös on lainvoimainen ja toinen erä, kun avustettavasta ajanjaksosta on kulunut puolet.

2. Kohdeavustus

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten Kotkan kaupungin alueella toteutettavien taide- ja kulttuuritapahtumien tai -hankkeiden tuottamiseen. Avustus on tarkoitettu erityisesti tapahtumiin ja hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja joihin yleisön osallistumista ei ole rajoitettu. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin.

Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen saamiseksi omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen käyttö.

Kohdeavustushakemukseen on liitettävä hankkeen työsuunnitelma ja talousarvio, yhteisön osalta tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä viimeisin tilinpäätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain allekirjoituksin. Yksittäisen henkilön tai työryhmän hakemukseen on liitettävä työsuunnitelman ja talousarvion lisäksi ansioluettelo sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. työn kuvaukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä hankkeisiin ja tapahtumiin, joiden keskeinen tarkoitus on varainhankinta. Kohdeavustusta ei myöskään myönnetä takautuvasti. Kohdeavustusta ei myönnetä kaupungin muulla tavoin subventoimaan käyttömaksuun tai vastaavaan.

Kohdeavustusta voi hakea tammikuun, huhtikuun tai syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat avustuksen hakuajat ilmoitetaan hakukuulutuksessa. Kohdeavustukset myöntää lautakunta, ellei muuta ole päätetty.

Kohdeavustuksen käytöstä on toimitettava vapaamuotoinen selvitys avustuksen myöntäjälle hankkeen tai tapahtuman toteuttamisvuoden loppuun mennessä osoitteeseen kulttuuri@kotka.fi tai Palvelupiste Ruoriin.

Aiemmin käytössä ollut raportointilomake on poistettu käytöstä.

Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai projekti ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää asiasta lisäselvitystä. Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin. Avustuksen hakija voi myös pyytää kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutosta kaupunginhallituksen yleisohjeen mukaisesti.

3. Tila-avustus

Tila-avustusta voidaan hakea kulttuurin vastuualueen hallinnoimien tilojen vuokraamiseen kulttuuri- ja tapahtumatarkoituksiin. Tällä hetkellä avustusta voidaan hakea Nelosteatterin ja Konserttitalon vuokraan.

Avustusta voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt. Avustus myönnetään harkinnanvaraisena alennuksena tilan vuokrahinnasta tai vapautuksena vuokranmaksusta. Avustusta haetaan tilavarauksen yhteydessä.

Avustusta ei voida myöntää yrityksille eikä avustusta myöskään myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta.

Tila-avustukset myöntää kulttuurijohtaja.

4. Kotkan kaupungin taidepalkinto

Kotkan kaupungin taidepalkinto voidaan myöntää tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta tai toiminnasta Kotkassa syntyneelle tai Kotkassa asuvalle henkilölle tai Kotkassa toimivalle järjestölle, yhteisölle, työryhmälle tai yhtyeelle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla. Samalle taholle taidepalkinto voidaan myöntää vain kerran.

Hyvinvointilautakunta tekee kaupunginhallitukselle ehdotuksen Kotkan kaupungin taidepalkinnon saajasta kaupunkilaisten ehdotusten perusteella vuosittain lokakuun loppuun mennessä.

Kotkan kaupunginhallitus päättää taidepalkinnon saajan.

Taidepalkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, ellei muuta päätetä. Palkinto jaetaan kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sopivaksi katsomassa tilaisuudessa.

Hakemusten arviointi

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat periaatteet:

1. Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.
2. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.
3. Avustuksen myöntämisellä tuetaan kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita.
4. Tapahtumalla tai hankkeella tuetaan kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolistumista.
5. Asiakkailla tai asukkailla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan soveltuvin osin myös suunnitellun toiminnan taiteellinen taso, toiminnan ammattimaisuus ja kiinnostavuus, hankkeen tuotannollinen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus sekä realistisuus, tapahtuman järjestäjän aiemman toiminnan laatu ja laajuus, alueellinen tasapuolisuus, toiminnan paikallinen merkitys (kotkalaisuus), hankkeen yhteistyökumppanien määrä ja laatu sekä hankkeen tai tapahtuman elinkeinovaikutukset.

Lisäksi hakemusten arvioinnissa huomioidaan kaupunginhallituksen avustusten myöntämisessä noudatettavat kulloinkin voimassa olevat yleisohjeet.

Yleisohjeet

Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan tätä kulttuuriavustussääntöä sekä tarvittavilta osin kaupunginhallituksen antamia avustusten yleisohjeita.

Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kirjallisesti kulttuuri- ja tapahtumapalveluille muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai muuten avustuksen käyttöön. Vastaavasti avustuksen saajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti niistä olennaisista muutoksista avustettavan hankkeen tai tapahtuman toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai rahoitukseen.

Mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai osa siitä Kotkan kaupungille, ellei avustuksen käyttötarkoitusta ole muutettu.

Mikäli avustustarve lakkaa, hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Kotkan kaupungille maksatuksen keskeyttämiseksi ja päätöksen peruuttamiseksi.

Kotkan kaupunki voi päätöksellään määrätä maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun avustuksen takaisinperittäväksi, mikäli avustuksen saaja on käyttänyt avustusta vastoin ohjeita tai muulla tavoin rikkonut noudatettavia avustusta koskevia määräyksiä.

Erityisesti on huomioitava, että avustusta ei saa käyttää seuraaviin menoeriin:
– käyttöomaisuushankinnat
– varainhankintakustannukset
– liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
– poistot ja varaukset
– lainojen lyhennykset ja korot sekä provisiot
– ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
– irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
– oikeudenkäyntikustannukset tai asianosaiskulut tuomioistuimessa
– vahingonkorvaukset tai muut tuomioistuimen määräämät korvaukset
– rangaistusluonteiset maksut kuten sakot, uhkasakot, viivästyskorot
– alkoholitarjoilukuluihin

Avustuksen saajan on toimitettava hankkeen tai toiminnan raportti hyvinvointilautakunnalle avustusvuoden loppuun mennessä. Raportin on sisällettävä lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuksen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, hankkeen onnistumisesta, yleisön tai osallistujien määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Avustuksen saajan on säilytettävä kirjanpidon tositteet kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta lukien, kun se tilikausi, jolloin avustusta on saatu, on päättynyt. Kotkan kaupungilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito avustuksen käytön selvittämiseksi.

Avustuksen saajan on liitettävä viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan avustuksesta.
Avustuksen saaja voi tarvittaessa pyytää kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen henkilöstön antamaa sparrausapua esimerkiksi tapahtuman tai hankkeen markkinointiin, viestintään tai varainhankintaan liittyen.

Tämä kulttuuriavustussääntö on voimassa aina seuraavan avustusvuoden. Tarvittaessa sääntöä tarkistetaan vuoden lopulla ennen seuraavan vuoden avustusten julistamista haettaviksi.

Käyttöselvitys

Avustuksen saajan on sitouduttava toimittamaan hankkeen/toiminnan raportti hyvinvointilautakunnalle. Raportin tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuksen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, sen onnistumisesta, yleisön määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Avustuksen saajan tulee liittää viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avustuksesta.

Kotkan kaupungin logomateriaalit voi ladata tästä

Avustuksen saajan on sitouduttava toimittamaan hankkeen/toiminnan raportti hyvinvointilautakunnalle. Raportin tulee sisältää lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuksen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, sen onnistumisesta, yleisön määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Myönnettiinkö sinulle tai yhdistyksellesi/ työryhmällesi avustusta?

Kulttuuriavustusten maksatusjärjestelyt

Hyvinvointilautakunnan myöntämiä kulttuuriavustuksia koskee 30 päivän valitusaika. Myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille yhdessä erässä valitusajan päättymisen jälkeen.