Kulttuuriavustukset

Kotkan kulttuuriavustukset

Hyvinvointilautakunnan myöntämiä kohdeavustuksia haetaan tammi-, huhti- ja syyskuussa.


Kotkan kaupungin 2024 kulttuuriavustusten huhtikuun haku

Kotkan hyvinvointilautakunnan jakamien 2024 kulttuuriavustusten toinen haku on 1.-30.4.2024. Haettavana ovat kohdeavustukset.

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten Kotkan kaupungin alueella toteutettavien taide- ja kulttuuritapahtumien tai -hankkeiden tuottamiseen. Avustusta voivat hakea yksittäiset henkilöt, rekisteröidyt yhteisöt sekä rekisteröimättömät työryhmät. Avustus on tarkoitettu erityisesti tapahtumiin ja hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja joihin yleisön osallistumista ei ole rajoitettu. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin.

Kohdeavustuksia haetaan tammi-, huhti- ja syyskuussa. Huhti- ja syyskuun hakuihin on jaettavaa jäljellä yhteensä 12 000 euroa.

Kaikkia avustuksia haetaan 1.-30.4.2024 sähköisen Timmi-järjestelmän kautta (punainen linkkipainike alla). Hakemusten viimeinen jättöaika on 30.4.2024 klo 15.

Hyvinvointilautakunta päättää jaettavista avustuksista kokouksessaan 15.5.2024.

Lisätietoa:

Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, p. 040 668 2747, tomi.purovaara@kotka.fi

https://kotka.timmi.fi/WebTimmi/#/3

Lisätietoa hakemisesta:
Kulttuurijohtaja Tomi Purovaara, p. 040 668 2747, tomi.purovaara@kotka.fi


Yleistä avustuksista

Hakijoita pyydetään tutustumaan kulttuuriavustussääntöön (alla).

AVUSTUKSENHAKIJAN PIENI SELVIYTYMISOPAS

Ohjeita kulttuuriavustusten hakuun – Kulttuurin kohdeavustukset


Kotkan kaupungin kulttuuriavustussääntö 1.1.2024

(Hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 12.12.2023)

Yleistä

Hyvinvointilautakunta jakaa vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa avustuksia kulttuuri- toiminnan tukemiseen.

Avustusten myöntämisessä noudatetaan kaupunginhallituksen vahvistamia avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisiä ohjeita sekä hyvinvointilautakunnan vahvistamaa kulttuuriavustussääntöä.

Avustuskelpoisuus

Avustuksia voivat hakea jäljempänä tarkemmin määritellyin periaattein seuraavat tahot:

1. Oikeuskelpoiset ja yleishyödylliset yhteisöt ja säätiöt, joiden kotipaikka on Kotka.
Yhteisön tai säätiön säännöissä on mainittava toiminnan tarkoituksena olevan kulttuuritoiminta. Toiminnasta on oltava näyttöä vähintään yhden vuoden ajalta (pöytäkirja, tilinpäätös). Poikkeuksellisesti avustusta voidaan myöntää yleishyödylliselle osakeyhtiölle. Osakeyhtiön yleishyödyllisyys ilmenee yhtiöjärjestyksestä.

2. Yksittäiset henkilöt, joiden kotipaikka on Kotka.

3. Rekisteröimättömät työryhmät, joiden jäsenistä vähintään puolen kotipaikan tulee olla Kot- kassa. Avustuskelpoisuus on ehdoton edellytys avustuksen myöntämiselle. Avustushakemus
hylätään, mikäli avustuksen hakija ei ole avustuskelpoinen.

Avustusmuodot

1. Työskentelyapuraha
Työskentelyapurahaa voi hakea taiteenalan koulutuksen saanut ja/tai muuten ammatissaan tai- teen alalla ansioitunut henkilö, joka saa ainakin osan toimeentulostaan taidetta harjoittamalla
ja jonka kotipaikka on Kotka.

Työskentelyapurahan tarkoituksena on työtilaisuuksien luominen, ammattitaidon kehittäminen sekä työskentelyedellytysten parantaminen ja turvaaminen. Apurahan myöntämisen perusteina arvioidaan taiteellisen työn laatu ja taiteilijan ansioituminen.

Työskentelyapurahahakemuksen liitteinä on toimitettava työsuunnitelma, ansioluettelo sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. oman työn kuvaukset. Avustuksen myöntäjä voi vaatia tarvittaessa lisätietoja hakemuksen käsittelemiseksi.
Työskentelyapurahaa haetaan vuosittain tammikuussa.

Lautakunta jakaa vuosittain talousarviomäärärahojen puitteissa kaksi kokovuotista ja yhden puolivuotisen työskentelyapurahan. Työskentelyapurahan suuruus on tällä hetkellä 23.000 euroa. Lautakunta voi myös niin harkitessaan myöntää puolikkaan työskentelyapurahan. Työskentelyapurahat pyritään käsittelemään lautakunnan helmikuun kokouksessa.

Yli 10.000 euron apuraha maksetaan kahdessa erässä; ensimmäinen erä, kun avustuksen myöntämispäätös on lainvoimainen ja toinen erä, kun avustettavasta ajanjaksosta on kulunut puolet.

2. Kohdeavustus
Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten Kotkan kaupungin alueella toteutettavien taide- ja kulttuuritapahtumien tai hankkeiden tuottamiseen. Avustus on tarkoitettu erityisesti tapahtumiin ja hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja joihin yleisön osallistumista ei ole rajoitettu. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin. Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen saamiseksi omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen käyttö.

Kohdeavustushakemukseen on liitettävä hankkeen työsuunnitelma ja talousarvio, yhteisön osalta tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä viimeisin tilinpäätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain allekirjoituksin. Yksittäisen henkilön tai työryhmän hakemukseen on liitettävä työsuunnitelman ja talousarvion lisäksi ansioluettelo sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. työn kuvaukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä hankkeisiin ja tapahtumiin, joiden keskeinen tarkoitus on varainhankinta. Kohdeavustusta ei myöskään myönnetä takautuvasti. Kohdeavustusta ei myönnetä kaupungin muulla tavoin subventoimaan käyttömaksuun tai vastaavaan.

Kohdeavustusta voi hakea tammikuun, huhtikuun tai syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat avustuksen hakuajat ilmoitetaan hakukuulutuksessa. Kohdeavustukset myöntää lautakunta, ellei muuta ole päätetty.

Kohdeavustuksen käytöstä on toimitettava vapaamuotoinen selvitys avustuksen myöntäjälle hankkeen tai tapahtuman toteuttamisvuoden loppuun mennessä. Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai projekti ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää asiasta lisäselvitystä. Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin. Avustuksen hakija voi myös pyytää kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutosta kaupunginhallituksen yleisohjeen mukaisesti.

3. Kumppanuussopimus

Kumppanuussopimukset solmitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Sopimuksiin liittyvistä avustuksista päätetään kunkin vuoden talousarvion puitteissa. Kumppanuusmallilla mahdollistetaan kotkalaisen kulttuurialan yhteisöjen toiminnan pitkäjänteisempi suunnittelu. Kumppanit tuottavat solmittavan sopimuksen mukaisesti kulttuurisisältöjä ja -tapahtumia Kotkan alueella. Kump- panuussopimukset luovat kumppaneille lisäedellytyksiä myös rahoituksen hakemiseen muilta tahoilta.

Uusia sopimuskumppaneita ei oteta kesken sopimuskauden, ellei käytettävissä oleva määrä- raha sitä mahdollista. Sopimukseen sisältyy kumppanin vuosittainen vapaapääsyinen ohjelmaosuus, joka neuvotellaan erikseen kumppanin kanssa. Kumppanuussopimuksen osapuoli ei voi hakea samaan tarkoitukseen muita kaupungin avustuksia.

Ketkä voivat hakea kumppaniksi?

Peruskriteerit

 • Hakijayhteisön (yhdistys, osuuskunta) kotipaikka on Kotka
 • Hakijayhteisöllä on y-tunnus.
 • Hakijan toiminta on ammattimaista, pitkäjänteistä ja jatkuvaa.
 • Yhteisön toiminnalla on alueellista vaikuttavuutta.
 • Hakijatahon toiminnassa huomioidaan Kotkan kaupunkistrategian ja kulttuuriohjelman painopistealueet.
 • Hakijataho esittää toimintasuunnitelmassaan kumppanuusrahoituksen vuosittaisen kohdentamisen sopimuskaudelle 2023–2025

Toiminnalliset kriteerit (vähintään yhden näistä kriteereistä on täytyttävä)

 • Järjestää vakiintuneita kulttuuritapahtumia tai vakiintuneen festivaalin Kotkassa
 • Järjestää Kotkassa jatkuvaa toimintaa vähintään 8 kk vuodessa
 • Hakijalla on vakiintunutta vuosittaista omaa rahoitusta

Kumppanuussopimuskumppaniksi hakeminen

Vuosien 2023–2025 kumppanuussopimuskumppaniksi haetaan sähköisen Timmi-järjestelmän kautta 1.-31.1.2022. Hakuaika päättyy 31.1.2022 klo 15. Samalla hakemuksella haetaan myös 2023 avustusta. Hakulomakkeesta käytetään kohtaa, jossa haetaan toiminta-avustusta. Hakemustekstistä tulee ilmetä, että hakija hakee kumppanuussopimusta.

Hakemukseen liitetään seuraavat asiakirjat:

 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuosille 2023–2025
 • Viimeisin allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen
 • Viimeisin tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto
 • Yhdistyksen säännöt

Kumppanuussopimuksen vuotta 2024 koskeva avustushakemus jätetään 2023 elokuun 15. päivään mennessä, ja vuoden 2025 sopimusta koskeva hakemus 2024 elokuun 15. päivään mennessä. Ennen hakemuksen jättämistä käydään Kotkan kaupungin ja sopimuskumppanin väliset, sopimuksen sisältöä koskevat tarkentavat neuvottelut.
Hakemuksen liitteinä kumppani toimittaa lautakunnalle seuraavat asiakirjat:

 • Edellisen toimikauden toimintakertomus sekä selvitys toiminnan toteutumisesta verrattuna toimintasuunnitelmaan
 • Edellisen toimikauden tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen
 • Tilintarkastajien / toiminnantarkastajien lausunto

Kumppanuusavustushakemusten arviointikriteerit

1. Toimintasuunnitelma

 • Toiminnan laadukkuus ja hakijan asema omalla taiteenalalla
 • Toiminnan pitkäjänteinen kehittäminen ja jatkuvuus
 • Hakijan toiminnan liittyminen Kotkan kaupungin strategiaan ja kulttuuriohjelmaan

2. Vaikuttavuus

 • Toiminnan vakiintuneisuus ja hyvä saavutettavuus
 • Toiminta muiden toimijoiden ja oman alan yhteistyöverkostoissa
 • Toiminnan rooli ammattilaisten työllistämisessä tai ammattilaisten työn esille tuomisessa
 • Olemassa oleva yhteistyö Kotkan kaupungin kanssa tai suunnitelma yhteistyön kehittämisestä kumppanuuden aikana.

3. Rahoitus

 • Toiminnan rahoitussuunnitelman laatu ja monipuolisuus

Päätöksenteko

Hakemukset arvioivaan työryhmään kuuluu kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen asiantuntijoita. Hakemuksen arviointi tehdään harkinnanvaraisesti hakemuskriteerien sekä hakijoiden keskinäisen vertailun perusteella. Kulttuurijohtaja käy hyvinvointilautakunnalle ehdotettavien kumppanien kanssa kumppanuusneuvottelut sekä laatii hakijan kanssa kumppanuussopimusesityk sen. Sopimuksen pohjana käytetään hyvinvointilautakunnan vahvistamaa sopimuspohjaa.
Hyvinvointilautakunta päättää esittelyn pohjalta kumppaniksi valittavat hakijat, vahvistaa kumppanuussopimukset sekä niihin kirjatut vuoden 2023 avustusmäärät helmikuun 2023 kokouksessaan.
Hyvinvointilautakunta vahvistaa vuosien 2024–2025 avustussummat ko. vuoden talousarvion puitteissa ko. vuoden ensimmäisessä kokouksessaan.

Avustuksen maksatus
Kumppani laskuttaa sille myönnetyn avustuksen avustuksia hallinoivalta kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen yksiköltä sen jälkeen, kun hyvinvointilautakunnan päätöstä koskeva valitusaika on ohi, ja kumppanuussopimus on allekirjoitettu.

Avustukset maksetaan

 • alle 10 000 euroa, yhdessä erässä
 • 10 000–20 000 euroa, kahdessa erässä
 • yli 20 000 euroa, kolmessa erässä

Avustuksen keskeyttäminen tai takaisin periminen

Lautakunnalla on oikeus keskeyttää avustuksen maksatus tai käynnistää avustuksen takaisinperintä mikäli:

 • avustuksen saaja ei toimita pyydettyjä asiakirjoja lautakunnalle säädetyssä ajassa tai
 • avustuksen ehdot eivät toteudu tai avustuksen käyttö poikkeaa oleellisesti avustuspäätöksestä
 • ilmenee että kaupunki on saanut harhaanjohtavaa, puutteellista tai virheellistä tietoa hakijan toiminnasta
 • avustuksen saajan toiminnan jatkumiselle ei ole edellytyksiä sen taloudellisen tilanteen vuoksi.

4. Tila-avustus
Tila-avustusta voidaan hakea kulttuurin vastuualueen hallinnoimien tilojen vuokraamiseen kulttuuri- ja tapahtumatarkoituksiin. Tällä hetkellä avustusta voidaan hakea Nelosteatterin ja Konserttitalon vuokraan.

Avustusta voivat hakea yleishyödylliset yhteisöt. Avustus myönnetään harkinnanvaraisena alennuksena tilan vuokrahinnasta tai vapautuksena vuokranmaksusta. Avustusta haetaan tila- varauksen yhteydessä.
Avustusta ei voida myöntää yrityksille eikä avustusta myöskään myönnetä tilaisuuksiin, hankkeisiin tai toimintoihin, joiden keskeinen tarkoitus on voitontavoittelu, mainonta tai siihen verrattava kaupallinen toiminta. Tila-avustukset myöntää kulttuurijohtaja.

5. Kalustoavustus

Kalustoavustusta voidaan hakea Kotkan alueella tapahtuvien kaikille avoimien ja pääsymaksuttomien tapahtumien järjestämisen tueksi. Kalustoa lainataan kirjallista sopimusta vastaan Kotkassa rekisteröidyille kulttuuriyhdistyksille ja yhteisöille. Yritystoimintaan tai yksityishenkilöille kalustoa ei lainata. Lainaaja ottaa vakuutuksen mahdollisten laite- ja kalustovaurioiden varalta, sekä sitoutuu korvaamaan kaikki välineille ja kalustoille lainauksen aikana aiheutuneet vahingot. Kalustoavustusta koskevat päätökset tekee kulttuurijohtaja.

6. Kotkan kaupungin taidepalkinto

Kotkan kaupungin taidepalkinto voidaan myöntää tunnustuksena merkittävästä taiteellisesta saavutuksesta tai toiminnasta Kotkassa syntyneelle tai Kotkassa asuvalle henkilölle tai Kot- kassa toimivalle järjestölle, yhteisölle, työryhmälle tai yhtyeelle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut jollakin kulttuurin alalla. Samalle taholle taidepalkinto voidaan myöntää vain kerran.
Hyvinvointilautakunta tekee kaupunginhallitukselle ehdotuksen Kotkan kaupungin taidepalkin- non saajasta kaupunkilaisten ehdotusten perusteella vuosittain lokakuun loppuun mennessä. Kotkan kaupunginhallitus päättää taidepalkinnon saajan.
Taidepalkinto on suuruudeltaan 1000 euroa, ellei muuta päätetä. Palkinto jaetaan kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen sopivaksi katsomassa tilaisuudessa.

Hakemusten arviointi
Kulttuuriavustushakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon seuraavat yleiset periaatteet:
1. Avustuksen myöntäminen perustuu tarkoituksenmukaisuus- ja tarveharkintaan.
2. Tukemisella ei saa olla kilpailua vääristäviä vaikutuksia yritystoimintaan.
3. Avustuksen myöntämisellä tuetaan kaupunkistrategian mukaisia tavoitteita.
4. Tapahtumalla tai hankkeella tuetaan kaupungin kulttuuri- ja taidetarjonnan monipuolistumista.
5. Asiakkailla tai asukkailla on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Hakemusten arvioinnissa huomioidaan soveltuvin osin myös suunnitellun toiminnan taiteellinen taso, toiminnan ammattimaisuus ja kiinnostavuus, hankkeen tuotannollinen ja taloudellinen toteuttamiskelpoisuus sekä realistisuus, tapahtuman järjestäjän aiemman toiminnan laatu ja laajuus, alueellinen tasapuolisuus, toiminnan paikallinen merkitys (kotkalaisuus), hankkeen yhteistyökumppanien määrä ja laatu, sekä hankkeen tai tapahtuman elinkeinovaikutukset.
Lisäksi hakemusten arvioinnissa huomioidaan kaupunginhallituksen avustusten myöntämisessä noudatettavat kulloinkin voimassa olevat yleisohjeet.

Yleisohjeet

Avustuksen saaja sitoutuu noudattamaan tätä kulttuuriavustussääntöä sekä tarvittavilta osin kaupunginhallituksen antamia avustusten yleisohjeita.
Avustuksen saaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan kirjallisesti kulttuuri- ja tapahtumapal- veluille muutoksesta, joka vaikuttaa avustuksen käyttötarkoituksen toteutumiseen tai muuten avustuksen käyttöön. Vastaavasti avustuksen saajan on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti
niistä olennaisista muutoksista avustettavan hankkeen tai tapahtuman toteuttamisen laatuun, laajuuteen tai rahoitukseen.
Mikäli maksettua avustusta ei voida käyttää myönnettyyn tarkoitukseen, hakijan tulee palauttaa maksettu avustus tai osa siitä Kotkan kaupungille, ellei avustuksen käyttötarkoitusta ole muutettu. Mikäli avustustarve lakkaa, hakijan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti Kotkan kaupungille maksatuksen keskeyttämiseksi ja päätöksen peruuttamiseksi.
Kotkan kaupunki voi päätöksellään määrätä maksamisen lopetettavaksi sekä jo maksetun avustuksen takaisinperittäväksi, mikäli avustuksen saaja on käyttänyt avustusta vastoin ohjeita tai muulla tavoin rikkonut noudatettavia avustusta koskevia määräyksiä.

Erityisesti on huomioitava, että avustusta ei saa käyttää seuraaviin menoeriin:
– käyttöomaisuushankinnat
– varainhankintakustannukset
– liike- ja sijoitustoiminnan kustannukset
– poistot ja varaukset
– lainojen lyhennykset ja korot sekä provisiot
– ei-lakisääteisten lisäeläkkeiden maksut
– irtisanomiskorvaukset tai irtisanomisajalta ilman työvelvoitetta maksettavat palkkauskustannukset
– oikeudenkäyntikustannukset tai asianosaiskulut tuomioistuimessa
– vahingonkorvaukset tai muut tuomioistuimen määräämät korvaukset
– rangaistusluonteiset maksut kuten sakot, uhkasakot, viivästyskorot
– alkoholitarjoilukuluihin

Avustuksen saajan on toimitettava hankkeen tai toiminnan raportti hyvinvointilautakunnalle avustusvuoden loppuun mennessä. Raportin on sisällettävä lyhyt kuvaus hankkeesta, avustuk- sen kohdentumisesta hankkeen kuluihin, hankkeen onnistumisesta, yleisön tai osallistujien määrästä sekä mahdollisesta yleisöpalautteesta.

Avustuksen saajan on säilytettävä kirjanpidon tositteet kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta lukien, kun se tilikausi, jolloin avustusta on saatu, on päättynyt. Kotkan kaupungilla on oikeus tarkastaa avustuksen saajan kirjanpito avustuksen käytön selvittämiseksi. Avustuksen saajan on liitettävä viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin hyvinvointilautakunnan avustuksesta.
Avustuksen saaja voi tarvittaessa pyytää kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen henkilöstön antamaa sparrausapua esimerkiksi tapahtuman tai hankkeen markkinointiin, viestintään tai varain- hankintaan liittyen.
Tämä kulttuuriavustussääntö on voimassa aina seuraavan avustusvuoden. Tarvittaessa sääntöä tarkistetaan vuoden lopulla ennen seuraavan vuoden avustusten julistamista haettaviksi.

Kulttuuriavustussääntö 2024


Avustuksen saajan tulee liittää viestintämateriaaleihinsa Kotkan kaupungin logo ja/tai kirjallinen maininta saamastaan Kotkan kaupungin kulttuuri- ja tapahtumapalvelujen avustuksesta.

Kotkan kaupungin logomateriaalit voi ladata tästä

Myönnettiinkö sinulle tai yhdistyksellesi/ työryhmällesi avustusta?

Kulttuuriavustusten maksatusjärjestelyt

Hyvinvointilautakunnan myöntämiä kulttuuriavustuksia koskee 30 päivän valitusaika. Myönnetyt avustukset maksetaan avustuksen saajan ilmoittamalle pankkitilille valitusajan päättymisen jälkeen.