Elintarvikevalvonta

Elintarvikelain (297/2021) tarkoituksena on varmistaa että elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annettavat tiedot totuudenmukaisia sekä riittäviä. Elintarvikkeet tulee myös pystyä jäljittämään. Yksittäistä kuluttajaa pyritään suojaamaan terveysvaaroilta ja taloudellisislta tappioilta. Elintarvikealan toimija on vastuussa siitä että elintarvikkeiden säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö hoitaa kunnan elintarvikevalvonnan tehtäviä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella. Tarkastuskäyntien lisäksi elintarvikevalvontaan kuuluu esimerkiksi toimijoiden ohjaus ja neuvonta, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä elintarvikevälitteisten epidemioiden selvittäminen. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan.

Oiva-tarkastukset tehdään Ruokaviraston ohjeen mukaan:

OIVA-ARVIOINTIOHJEET ILMOITETUILLE ELINTARVIKEHUONEISTOILLE

Ajankohtaista

Projekti energialisäkkeiden hygieenisestä laadusta

Kymenlaakson alueella toteutetun projektin tavoitteena oli selvittää tarjoilupaikkojen energialisäkkeiden mikrobiologista laatua. Näytteiksi otettiin riisi-, pasta- sekä perunavalmisteita, jotka oli ensin kypsennetty tarjoilupaikassa ja sitten jäähdytetty. Lisäksi tuotteet oli tarkoitus kuumentaa uudelleen ennen kuin ne tarjoillaan asiakkaalle. Näytteenoton yhteydessä mitattiin tuotteiden lämpötilat ja säilytyslämpötilat sekä selvitettiin jäähdytys- ja uudelleenkuumennuskäytännöt. Energialisäkenäytteitä otettiin yhteensä 55 kappaletta.

Näytteistä laadullisesti hyviä oli 34, välttäviä 7 ja huonoja 14. Välttävän ja huonon tuloksen saaneissa näytteissä kokonaisbakteerien, enterobakteerien ja Bacillus cereus– bakteerien määrät ylittivät niille annetut ohjearvot. Huonon tuloksen saaneista tarjoilupaikoista otettiin uudet näytteet sen jälkeen kun toimijaa oli ohjeistettu korjaamaan toimintatapoja.

Projektissa kävi ilmi, että usealla toimijalla oli puutteita omavalvontasuunnitelman sisällössä, lämpötilojen seurannassa sekä tulosten kirjaamisessa.Elintarvikkeiden valmistus, jäähdytys, säilytysaika ja säilytyslämpötila vaikuttavat suoraan tarjottavan ruuan laatuun. Säilytysastioiden ja ottimien puhtauteen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota, samoin käsihygieniaan elintarviketyössä. Esimerkiksi ottimia ei tule säilyttää koskaan ruoan seassa.

Lisätietoa löytyy projektiraportista.

Energialisäkkeiden hygieeninen laatu -projektiraportti

Ohje metsästäjille ja metsästysseuroille

Olemme koonneet yhteistyössä Haminan terveysvalvonnan kanssa ohjeen erityisesti metsästäjille ja metsästysseuroille. Ohjeessa kerrotaan ruhojen ja lihan myynnistä sekä millaisissa tapauksissa toiminta on rekisteröitävä. Trikiinille alttiiden eläinten liha kannattaa aina tutkituttaa trikiinin varalta. Ohjeen lopussa on ohjeita lihan hygieeniseen käsittelyyn. Kylmäketjusta huolehtiminen, riittävä kuumentaminen ja tarvittaessa ruoan tehokas jäähdyttäminen luovat jo hyvät lähtökohdat turvallisen riistaruoan valmistamiseen.

Riistanlihaohje

Projekti lihan alkuperän ilmoittamisesta

Kotkan ympäristöterveydenhuolto ja Haminan terveysvalvonta toteuttivat vuoden 2022 aikana projektin, jossa selvitettiin lihan alkuperämaan ilmoittamista tarjoilupaikoissa. Projektin tarkoituksena oli selvittää, ilmoitetaanko pakkaamattomista, tarjolla olevista elintarvikkeista lihan alkuperämaa asiakkaalle kirjallisesti, kuten Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 154/2019 on määritetty. Tarkastukset toteutettiin suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä, osana kohteen Oiva-tarkastusta.

Projektissa selvisi, että osassa valvonta-alueiden tarjoilupaikkoja on edelleen puutteita lihan alkuperämaan ilmoittamisessa. Pakkaamattomien, tarjolla olevien elintarvikkeiden lihan alkuperämaa tulee ilmoittaa asiakkaille kirjallisesti, kun ruokaan on käytetty tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudan, sian, vuohen, lampaan tai siipikarjan lihaa tai jauhelihaa. Lihavalmisteiden tai raakalihavalmisteiden osalta alkuperämaata ei tarvitse ilmoittaa. Velvoite alkuperämaan ilmoittamisesta on tullut voimaan vuonna 2019 ja alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata.

Projektin tulosten perusteella näyttää siltä, että lounaspaikoissa lihan alkuperämaa ilmoitettiin useammin lainsäädännön mukaisesti kuin esimerkiksi kahviloissa. Ravintoloista osa hallitsi alkuperämaan ilmoittamisen hyvin ja osassa oli puutteita. Kotkan valvonta-alueella lihan alkuperämaan ilmoittamisessa oli enemmän puutteita kuin Haminan valvonta-alueella.

Lisätietoa löytyy projektiraportista.

Lihan alkuperämaa -projektin raportti