Elintarvikevalvonta

Elintarvikelain (297/2021) tarkoituksena on varmistaa että elintarvikkeet ovat turvallisia ja niistä annettavat tiedot totuudenmukaisia sekä riittäviä. Elintarvikkeet tulee myös pystyä jäljittämään. Yksittäistä kuluttajaa pyritään suojaamaan terveysvaaroilta ja taloudellisislta tappioilta. Elintarvikealan toimija on vastuussa siitä että elintarvikkeiden säilytys-, kuljetus- ja käsittelyolosuhteet täyttävät lainsäädännön vaatimukset.

Kotkan ympäristöterveydenhuollon palveluyksikkö hoitaa kunnan elintarvikevalvonnan tehtäviä Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan alueella. Tarkastuskäyntien lisäksi elintarvikevalvontaan kuuluu esimerkiksi toimijoiden ohjaus ja neuvonta, ilmoitusten ja hakemusten käsittely sekä elintarvikevälitteisten epidemioiden selvittäminen. Valvonta perustuu vuosittain laadittavaan valvontasuunnitelmaan.

Oiva-tarkastukset tehdään Ruokaviraston ohjeen mukaan:

OIVA-ARVIOINTIOHJEET ILMOITETUILLE ELINTARVIKEHUONEISTOILLE

Ajankohtaista

Olemme koonneet yhteistyössä Haminan terveysvalvonnan kanssa ohjeen erityisesti metsästäjille ja metsästysseuroille. Ohjeessa kerrotaan ruhojen ja lihan myynnistä sekä millaisissa tapauksissa toiminta on rekisteröitävä. Trikiinille alttiiden eläinten liha kannattaa aina tutkituttaa trikiinin varalta. Ohjeen lopussa on ohjeita lihan hygieeniseen käsittelyyn. Kylmäketjusta huolehtiminen, riittävä kuumentaminen ja tarvittaessa ruoan tehokas jäähdyttäminen luovat jo hyvät lähtökohdat turvallisen riistaruoan valmistamiseen.

Riistanlihaohje

Kotkan ympäristöterveydenhuolto ja Haminan terveysvalvonta toteuttivat vuoden 2022 aikana projektin, jossa selvitettiin lihan alkuperämaan ilmoittamista tarjoilupaikoissa. Projektin tarkoituksena oli selvittää, ilmoitetaanko pakkaamattomista, tarjolla olevista elintarvikkeista lihan alkuperämaa asiakkaalle kirjallisesti, kuten Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 154/2019 on määritetty. Tarkastukset toteutettiin suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä, osana kohteen Oiva-tarkastusta.

Projektissa selvisi, että osassa valvonta-alueiden tarjoilupaikkoja on edelleen puutteita lihan alkuperämaan ilmoittamisessa. Pakkaamattomien, tarjolla olevien elintarvikkeiden lihan alkuperämaa tulee ilmoittaa asiakkaille kirjallisesti, kun ruokaan on käytetty tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudan, sian, vuohen, lampaan tai siipikarjan lihaa tai jauhelihaa. Lihavalmisteiden tai raakalihavalmisteiden osalta alkuperämaata ei tarvitse ilmoittaa. Velvoite alkuperämaan ilmoittamisesta on tullut voimaan vuonna 2019 ja alkuperämaalla tarkoitetaan eläimen kasvatusmaata.

Projektin tulosten perusteella näyttää siltä, että lounaspaikoissa lihan alkuperämaa ilmoitettiin useammin lainsäädännön mukaisesti kuin esimerkiksi kahviloissa. Ravintoloista osa hallitsi alkuperämaan ilmoittamisen hyvin ja osassa oli puutteita. Kotkan valvonta-alueella lihan alkuperämaan ilmoittamisessa oli enemmän puutteita kuin Haminan valvonta-alueella.

Lisätietoa löytyy projektiraportista.

Lihan alkuperämaa -projektin raportti