Lapsi esiopetuksessa

Lapsi esiopetuksessa -sivulle on koottu tärkein tieto liittyen lapsen arkeen esiopetuksessa.

Esiopetus on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välinen jakso lapsen oppimisen polulla. Esiopetus on tavoitteellista, turvallista ja lapsuutta kunnioittavaa toimintaa, jossa lapsi kasvaa, leikkii ja oppii omien edellytystensä mukaisesti. Tietoja ja taitoja opitaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksessa leikki, liikkuminen, taiteellinen toiminta ja tutkiminen ovat lapsille ominaisia tapoja oppia ja työskennellä. Opetus toteutuu niin sisätiloissa, pihalla, metsässä, puistossa kuin kaupunkiympäristössäkin.

Esiopetus ei sisällä erillisiä oppiaineita, vaan puhutaan kokonaisopetuksesta. Lasten kiinnostuksen kohteet vaikuttavat sisältöjen ja opetuksen rakentumiseen. Perusopetuslaki ja sen pohjalta laadittu esiopetussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti yhdenvertaista esiopetusta.

Kotkan esiopetus saa opetushallitukselta tasa-arvoavustusta (30.6.2020 asti), jolla tuetaan lasten yhdenvertaista esiopetukseen osallistumista.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Esiopetuksessa on käytäntönä, että huoltaja saattaa ja hakee lapsen esiopetuspaikasta. Tällä turvataan lasten turvallisuus sekä tiedonkulku huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan välillä.

Yhteistyön tavoitteena on luottamus sekä kunnioitus esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kesken. Tällä tuetaan lapsen viihtyvyyttä, turvallisuutta, kasvamista ja oppimista. Yhteistyön tuloksena jokainen lapsi saa mahdollisimman paljon oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.
Yhteistyö on tiivistä lapsen aloittaessa esiopetuksessa ja siirtyessä perusopetukseen sekä esiopetusvuoden aikana lasten kasvun ja oppimisen tarpeiden mukaisesti.

Esiopetusyksiköissä on vanhempainiltoja kodin ja esiopetuksen välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Aiheina voivat olla esimerkiksi esiopetuksen toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen. Lisäksi illoissa on mahdollisuus huoltajien keskinäiseen keskusteluun.