Rakennuslupapäätös

Kotkassa pientalojen rakennuslupapäätöksen tekee rakennustarkastaja, tarkastusinsinööri tai tarkastusarkkitehti.

Rakennuttajan on tutustuttava lupapäätökseen huolellisesti. Rakennuslupa myönnetään ehdollisena ts. päätös sisältää rakennuttajan huolehdittavaksi annettuja määräyksiä ja ehtoja rakennustyön suorittamisesta. Ehtoja voivat olla esim. työnjohtajien hyväksyttäminen, rakenne-, kvv- ja iv-suunnitelmien toimittaminen, pohjatutkimus jne.

Lupapäätöksessä määrätään myös viranomaiskatselmuksista, joita rakennuttajan tai vastaavan työnjohtajan on pyydettävä ao. tarkastajilta rakennustyön edetessä.

Rakennuslupapäätös annetaan ns. julkipanon jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmoitus rakennusluvan myöntämisestä on nähtävillä rakennusvalvontatoimiston ilmoitustaululla ja internetissä. Tehtyä lupapäätöstä koskeva oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta (päätöksen antamispäivää ei oteta lukuun). Oikaisuvaatimuksen ja valituksen rakennuslupapäätöksestä voi tehdä rakennuspaikan rajanaapuri tai muu sellainen henkilö, jonka etua tai oikeutta lupapäätös loukkaa. Tällöin lupa-asia siirtyy ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Ympäristölautakunnan tekemästä päätöksestä voidaan edelleen valittaa Itä-Suomen hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa ei tiedoksisaantipäivää oteta lukuun. Päätöksen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin kun se on annettu. Oikaisuvaatimuksen ja valituksen rakennuslupapäätöksestä voi tehdä rakennuspaikan rajanaapuri tai muu sellainen henkilö, jonka etua tai oikeutta lupapäätös loukkaa.

Jos päätökseen ei tehdä oikaisuvaatimusta oikaisuvaatimusajan kuluessa, lupapäätös tulee lainvoimaiseksi ja rakennustyö voidaan sen perusteella aloittaa.

Rakennuslupapäätöksen mukainen rakennustyö on aloitettava kolmen (3) vuoden kuluessa ja saatettava loppuun viiden (5) vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaisuuspäivästä.

Toimenpidelupapäätöksen mukainen rakennustyö on aloitettava ja saatettava loppuun kolmen (3) vuoden kuluessa päätöksen lainvoimaisuuspäivästä.