Rasitetoimitus

Rasitetoimitus (Kiinteistönmuodostamislaki 154 §)

Rasitteella tarkoitetaan kiinteistön oikeutta käyttää pysyvästi hyväkseen toisen kiinteistön aluetta. Rasitetoimituksessa voidaan kiinteistön hyväksi perustaa toisen kiinteistön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus:

 • talousveden ottamiseen
 • talousveden johtamiseen sekä talousvesijohdon ja siihen liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • veden johtamiseen maan kuivattamista varten
 • viemärijohdon ja muiden jäteveden johtamiseen ja käsittelyyn liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • puhelin-, sähkö-, kaasu-, lämpö- tai muun sellaisen johdon sekä johtoihin liittyvien laitteiden ja rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • ajoneuvojen pitämistä, venevalkamaa, laituria, uimapaikkaa, puutavaran varastointia ja lastauspaikkaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen sekä asemakaava-alueella yhteispihaa varten tarvittavan alueen käyttämiseen
 • kalastusta varten tarpeellisen maa-alueen käyttämiseen
 • kiven, soran, hiekan, saven, turpeen tai muun näihin verrattavan maa-aineksen ottamiseen
 • väestönsuojelua varten tarvittavien rakennelmien sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • jätteiden kokoamispaikan tai kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen sijoittamiseen ja käyttämiseen
 • kulkuyhteyttä varten tarvittavaan alueeseen asemakaava-alueella

Pääsääntöisesti kiinteistörasitteen perustaminen edellyttää kiinteistöjen omistajien välistä rasitesopimusta. Rasitesopimus voi olla erillinen tai sisältyä saantokirjaan. Myös lohkomistoimituksessa voidaan sopia rasitteesta, jos asianosaiset hyväksyvät allekirjoituksellaan lohkomistoimituksen.

Rasitesopimuksesta tulisi ilmetä ainakin seuraavat asiat:

 • oikeutetut ja rasitetut kiinteistöt
 • rasitetyyppi ja rasitealueen yksilöinti (liitekartta)
 • mahdolliset ehdot ja rajoitukset
 • määräaikaisen rasitteen osalta voimassaoloaika
 • perustamis-, kuntoonpano- ja kunnossapitokustannusten erittely
 • sopimus korvauksista, allekirjoituspäivämäärä ja allekirjoitukset

Hakemuslomake, sopimusmalli ja hinnasto löytyvät oheisista linkeistä.

Tonttijako/Toimitushakemus (sähköinen hakemus)

Rasitesopimusmalli

Kiinteistötoimitusmaksutaksa