Tietoa varhaiskasvatuksesta

Varhaiskasvatuksen järjestäminen

Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja avoimena varhaiskasvatustoimintana. Kotka on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön 5-vuotiaiden maksuttomassa varhaiskasvatuskokeilussa, jolloin maksuton varhaiskasvatusaika on 20 tuntia viikossa.

Varhaiskasvatus on osa suomalaista koulutusjärjestelmää. Se edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lasten oppimat tiedot ja taidot vahvistavat osallisuutta ja aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuslaki ja sen pohjalta laaditut valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ohjaavat yhdenvertaista varhaiskasvatustoimintaa myös Kotkassa.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Kotkan varhaiskasvatuksen paikalliset ratkaisut ja painopisteet on kirjattu Kotkan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisäksi jokainen yksikkö tekee vuosittain oman toimintasuunnitelmansa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa kannustetaan hyvän huomaamiseen ja liikkuvaan elämäntapaan. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten työskentelyssä painotetaan sitoutuneisuutta, sensitiivistä vuorovaikutusta, arvostavaa kasvatusyhteistyön toteuttamista sekä myönteistä ajattelua.

Yhteistyö

Varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä lasta kasvussa, kehityksessä ja oppimisessa. Jokaiselle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien ja lapsen kanssa.

Vuorovaikutus

Varhaiskasvatus toteutuu vuorovaikutuksessa lasten ja aikuisten kesken. Arjessa lämmin vuorovaikutus saavutetaan toimimalla enemmän pienissä kuin isoissa ryhmissä. Leikki on varhaiskasvatuksen tärkein toiminnan tapa. Oppimista edistetään monipuolisin keinoin esimerkiksi

  • liikkuen,
  • taiteillen,
  • musisoiden ja
  • digitaalisuutta hyödyntäen.

Nämä toteutuvat niin

  • sisätiloissa,
  • pihalla,
  • metsässä,
  • puistossa
  • kuin kaupunkiympäristössäkin.

Lasten aktiivista toimijuutta tuetaan ottamalla heidät mukaan toiminnan ja  arjen suunnitteluun sekä arviointiin.

Kehittämistyö

Kotkan varhaiskasvatus osallistuu aktiivisesti valtakunnalliseen varhaiskasvatuksen kehittämistyöhön. Viime vuosina Kotkan varhaiskasvatuksen kehittämishankkeisiin myönnetyillä avustuksilla on kehitetty muun muassa lasten liikkumista, vuorovaikutuksellista pienryhmäpedagogiikkaa, leikkiä, ulkona oppimista sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista. Avustuksilla on myös tuettu kotkalaisten lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaista varhaiskasvatukseen osallistumista.