Koulukuljetusten järjestämis­periaatteet

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa.

Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta linja-autopysäkille tai taksireitin varteen.

Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. Kuljetuspäätöstä tehtäessä on tarkistettu, että odotusajat eivät ylitä lain sallimia enimmäisaikoja.

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Avustus maksetaan anomuksesta. Avustusta ei makseta, jos reitillä kulkee kaupungin järjestämä kuljetus tai linja-auto eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta.

KOULUKULJETUKSEN HAKEMINEN

Koulumatkan järjestämistä tai koulumatkakulujen korvausta haetaan pääsääntöisesti jokaiselle lukuvuodelle erikseen. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen, ellei asiasta erikseen sovita.

Tulevaa lukuvuotta koskeva koulukuljetushakemus tulee lähettää opetustoimen hallintoon huhtikuun loppuun mennessä. Huoltajalle toimitetaan viranhaltijapäätös viimeistään kesän aikana. Lukuvuoden alussa (elokuu) toimitettujen hakemusten käsittelyaika on 2-4 viikkoa ja koulukuljetus alkaa vasta sen jälkeen, kun viranhaltijapäätös on tehty. (Koulukuljetushakemus löytyy tältä sivulta https://www.kotka.fi/kasvatus-ja-koulutus/perusopetus/koulumatkat/)

Määräaikaista koulukuljetusta haettaessa hakemus ja lääkärintodistus toimitetaan opetustoimeen. Käsittelyaika 2 – 5 arkipäivää. Kuljetus alkaa vasta, kun hakemus on käsitelty. Mikäli mahdollista, hakemus kannattaa toimittaa suoraan opetustoimeen.

Koulukuljetuksen järjestetään tai korvataan vain kodin ja koulun väliselle matkalle. Kutakin kuljetukseen oikeutettua oppilasta kuljetetaan kuitenkin enintään kaksi kertaa päivässä.

Yhteishuoltajuustapauksissa ja lapsen asuessa esim. vuoroviikoin vanhempien luona, maksuton koulukuljetus järjestetään vain koulun ja lapsen väestörekisteriin merkityn vakituisen asuinpaikan välillä.

OHJEITA KULJETUKSEN AJAKSI

Jotta koulukuljetukset sujuisivat mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti, on oppilaiden ja huoltajien oltava tietoisia seuraavista periaatteista ja noudatettava niitä :

 • Koulun järjestyssäännöt ovat voimassa myös koulumatkan aikana.
 • Huoltajan tulee aina ilmoittaa taksiautoilijalle, kun oppilas ei tarvitse koulukyytiä.
 • Oppilaan tulee olla kuljetuspisteessä hyvissä ajoin (5-10 min) ennen ilmoitettua kuljetusaikaa.
 • Koulukuljetuksen ei tarvitse jäädä odottamaan myöhässä olevaa oppilasta. Kuljetuksesta myöhästyneille ei järjestetä toista kuljetusta, vaan huoltajien vastuulla on järjestää myöhästyneen oppilaan kuljetus.
 • Koulutaksi ei saa ohittaa taksipysäkkiä ennen sovittua aikaa, elleivät kaikki pysäkiltä kyytiin nousevat oppilaat ole mukana.
 • Liikenneturvallisuus on kuljetuksen aikana tärkeintä. Linja-autossa tai taksissa ei saa liikkua paikasta toiseen kuljetuksen aikana ja taksissa on pidettävä turvavyöt kiinni.
 • Linja-auton tai taksin kuljettaja saa puuttua kuljetuksen aikana ilmeneviin häiriötilanteisiin tilanteen vaatimalla tavalla.
 • Autoilijalle on hyvä ilmoittaa oppilaan terveydentilaa koskevista seikoista, kuten allergioista ym., jotka saattavat vaikuttaa kuljetuksiin.
 • Koulutaksin kyytiin saa ottaa vain sellaisia urheiluvälineitä tai muita ylimääräisiä tavaroita, joita tarvitaan lukujärjestyksen mukaisesti esimerkiksi liikuntatunneilla tai joiden tuomisesta on muuten erikseen sovittu koulun kanssa.
 • Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.
 • Linja-autoa käytettäessä on annettava selvä ja reipas pysähtymismerkki. Hämärän ja pimeän aikana heijastin auttaa ratkaisevasti näkymistä.
 • Maksu suoritetaan linja-autossa kortilla, jonka tulee olla ehjä ja annettu oikealle välimatkalle. Jos kuljettaja huomauttaa virheellisestä kortista, on oppilaan välittömästi ilmoitettava asia koululle.

POIKKEUSTILANTEET

Onnettomuudet

Kaupunki vastaa oppilaille koulussa tai koulumatkalla tapahtuvista tapaturmista. Vastuu koskee varsinaista kouluaikaa ja koulumatkaa sekä koulun järjestämiä opinto- ym. retkiä, jotka on kirjattu koulun työsuunnitelmaan. Kaupunki korvaa tapaturman aiheuttamat hoitokulut. Liikennevahingoissa, joissa toisena osapuolena on moottoriajoneuvo, hoitokulut tulee ohjata ensisijaisesti lakisääteisen liikennevakuutuksen korvattaviksi. Esinevahinkoja ei pääsääntöisesti korvata. Mikäli sattuu vakava liikenneonnettomuus, jossa tapahtuu henkilövahinkoja, vastaa poliisi tilanteen hallinnasta ja tiedottamisesta. Jos sattuu vakavuusasteeltaan lievempi onnettomuus, on koulu velvollinen tiedottamaan oppilaiden huoltajille tapahtuneesta.

Kulkuneuvo ei saavu pysäkille

Ajokelin ollessa erityisen huono tai muista erityisistä syistä voi joskus käydä niin, että linja-auto tai taksi ei pääse kulkemaan aikataulun mukaisesti. Liikennöitsijä on tällöin velvollinen järjestämään korvaavan kuljetuksen. Oppilaan ei pidä kuitenkaan odottaa kuljetusta pysäkillä 15 min. kauempaa, vaan on parasta, että hän menee takaisin kotiinsa.

Vahinko- tai ilkivaltatapaus

Liikennöitsijä ja oppilaan huoltaja sopivat vahinkojen korvaamisesta keskenään. Kaupunki ei korvaa autoilijoille oppilaiden autolle aiheuttamia vahinkoja.

Kuljetuksen laatuun liittyvät kysymykset

Kuljetuksen toimivuutta ja palvelun laatua koskeva palaute osoitetaan kaupungin henkilökuljetusyksikköön tai suoraan liikennöitsijälle. Kaikki tulleet valitukset kirjataan ylös ja selvitetään liikennöitsijän kanssa. Vakavien rikkomusten, kuten liikennelainsäädännön rikkomisen kyseessä olleessa asianosaisten tulee suoraan ottaa yhteyttä poliisiin.

Taksipysäkin paikka

Taksi- ja palveluautopysäkit määritellään yhdessä kuljetuksia myöntävän opetustoimen ja kuljetuksia hoitavan henkilökuljetusyksikön kanssa. Kuljetusreitit ovat joko henkilökuljetusyksikön, kuljetuksen suorittajan tai heidän yhteisesti määrittelemiä. Huoltajat tai yksittäiset kuljettajat eivät voi tehdä muutoksia kuljetusreitteihin tai taksipysäkkien paikkaan.