Iltapäivätoiminnan maksut

Iltapäivätoiminnan maksujen muutokset koronavirustilanteen aiheuttaman muutoksen johdosta

Koulut siirtyivät 18.3.2020 alkaen suurelta osin etäopetukseen. Tämän hetken tiedon mukaan etäopetus jatkuu 13.5.2020 asti.

Perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään niille iltapäivätoiminnan paikan saaneille oppilaille, jotka tulevat kouluun osallistuakseen lähiopetukseen. Osallistujamäärät ovat pieniä, koska suuri osa huoltajista pitää lapset kotona.

Oppilailla oli mahdollisuus osallistua iltapäivätoimintaan normaalisti 17.3.2020 asti. Sen jälkeen mahdollisuus on käytännössä ollut hyvin rajattu. Tästä syystä on jo aiemmin päätetty, että maaliskuussa 2020 laskutetaan normaalisti perittävästä iltapäivätoiminnan maksusta puolet.

Huhtikuun 2020 osalta ei iltapäivätoiminnan maksua peritä niiltä oppilaita, jotka eivät osallistu iltapäivätoimintaan. Jos oppilas osallistuu iltapäivätoimintaan huhtikuussa 2020, peritään maksut normaalisti voimassa olevan sopimuksen mukaisesti.

Toukokuu 2020 osalta maksuista päätetään myöhemmin.

Normaalitilanteessa Kotkan iltapäivätoiminnan toimipisteiden osallistumismaksut menevät seuraavasti:

Perheen tulot kuukaudessa lapsi toiminnassa yli 10 pv/kk lapsi toiminnassa 1-10 pv/kk
yli 2000 € 120 €/kk 60 €/kk
1000 € – 2000 € 80 €/kk 40 €/kk
alle 1000 € vapautus maksusta vapautus maksusta

 

 

 

 

 

Maksua alennetaan tai se jätetään perimättä aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jolloin hakemus kaikkine liitteineen on kirjattu saapuneeksi opetustoimeen. Päätöstä maksun alentamisesta tai maksun perimättä jättämisestä ei tehdä takautuvasti. Maksua koskeva hakemus voidaan käsitellä vasta sen jälkeen, kun lapselle myönnetty iltapäivätoiminnan paikka on otettu vastaan ja sopimus iltapäivätoiminnasta on allekirjoitettu. Päätöstä maksun alentamisesta tai maksun perimättä jättämisestä ei tehdä etukäteen.

Perheen tuloina otetaan huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos lapsi asuu esim. vuoroviikoin molempien huoltajiensa luona, huomioidaan lapsen väestörekisteriin merkityssä osoitteessa asuvien tulot. Hakija antaa allekirjoituksellaan luvan hakemuksessa annettujen tietojen tarkistamiseen.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain mukaista etuutta (vammaistukea, eläkkeensaajien hoitotukea), kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

Elokuussa perittävä asiakasmaksu on enintään 60 euroa kaikkien toimintaan osallistuvien lapsien osalta. Kesäkuusta ei peritä maksua, jos lapsi on ollut toiminnassa jo toukokuussa.

Jos lapsi ei sai­rautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivä­toimintaan yli 10 päivänä, maksusta peritään vain puolet. Jos sairaudesta ai­heutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu koko kalenterikuukautena, maksuna peritään enintään puolet kuukausimaksusta.