Koulukuljetusten myöntämis­periaatteet

Tukipalveluiden suunnittelija päättää kuljetusten myöntämisestä perusopetuslain ja opetustoimen tekemien periaatepäätösten mukaisesti. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on vahvistanut päivitetyt koulukuljetusperiaatteet. Periaatteet on päivitetty yhteistyössä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa koskien esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksien järjestelyjä.

Lautakunnan päätöksen mukaisesti, jos esi- tai 1. – 2.lk perusopetuksen oppilaan koulumatka on kolmea kilometriä pitempi, oppilaalle myönnetään maksuton koulukuljetus. Muiden vuosiluokkien oppilaille maksuton koulukuljetus myönnetään yli viiden kilometrin matkalle perusopetuslain mukaisesti. Lautakunta on myös päättänyt, että perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaille myönnetään maksuton koulukuljetus samoin periaattein kuin perusopetuksen oppilaille.

Kuljetukset myönnetään mahdollisuuksien mukaan ensisijaisesti julkisella liikennevälineellä ja toissijaisesti erilliskuljetuksena.

Koulukuljetus ei tarkoita ovelta ovelle kuljetusta. Omavastuumatkana oppilas velvoitetaan kulkemaan omin neuvoin osan koulumatkasta linja-autopysäkille tai taksireitin varten.

Koulumatkan pituus

Koulumatkan pituus tarkoittaa yhdensuuntaista koulumatkaa. Oppilaan koulumatka lasketaan väestörekisteriin merkitystä vakinaisesta osoitteesta lähikouluun.

Matka mitataan lyhintä, jalankulkukelpoista reittiä pitkin. Lisäksi huomioidaan reitin käytettävyys talviaikaan. Lain perusteella kunnan velvollisuus on myöntää maksuton koulukuljetus vain viisi kilometriä ylittävälle osalle.

Koulumatkan pituus mitataan Kotkan kaupungin paikkatietosovelluksen karttatoiminnolla.

Matkan vaarallisuus

Koulumatkan vaarallisuuden ja vaikeuden arvioi koulukuljetuksen myöntäjä. Koulumatkan vaarallisuus tarkistetaan vuosittain ja maksuton koulukuljetus liian vaarallisuuden perusteella voidaan lopettaa, mikäli olosuhteiden katsotaan parantuneen.

Mikäli oppilaan koulumatka on todettu liian vaaralliseksi, hän saa maksuttoman koulukuljetuksen liian vaaralliseksi katsotun tieosuuden osalta.

Tien vaarallisuuden arvioinnissa tarkastellaan monipuolisesti koulumatkan liikenteellisiä olosuhteita. Teiden ylittämistä ei kuitenkaan yleensä pidetä kuljetuksen perusteena. Tienvalaistuksen puuttuminen ei tee tiestä vaarallista.

Matkan vaikeus tai rasittavuus

Kunta järjestää oppilaalle koulukuljetuksen, jos matka on oppilaalle liian vaikea tai rasittava. Opetuksen järjestäjä harkitsee em. tapauksissa kuljetustarpeen.

Päätöstä tehdessä käytetään asiantuntijalausuntoa. Lausunnon voi antaa lääkäri, psykologi tai muu asiantuntija tapauksesta riippuen ja lausunnosta on ilmettävä kuljetustarpeen syiden ja perustelujen lisäksi se, millä kulkumuodolla asiantuntija suosittelee kuljetuksen tapahtuvan. Lausunnosta on myös ilmettävä selkeästi, mille ajanjaksolle asiantuntija suosittelee koulukuljetuksen järjestämistä.

Toissijainen koulupaikka

Jos oppilaalle on myönnetty huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kuin perusopetuslain 6:n 2 momentissa tarkoitettuun lähikouluun (toissijainen koulupaikka) kuljetuksia ei järjestetä eikä korvata.

Toissijaiseen kouluun oppilaaksi ottamisen edellytykseksi asetetaan, että huoltaja vastaa koulukuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Lyhytaikainen kuljetustarve

Vapaa-ajan tapaturman tai pitkäaikaisen sairauden sattuessa oppilaalle on mahdollista hakea määräaikaista koulukuljetusta. Hakemuksen liitteeksi tulee olla lääkärintodistus, jossa tarve perustellaan.

Tapaturmien vuoksi tarvittavan koulukuljetuksen viranhaltijapäätöksen ja käytännön järjestämiseen varataan 2 – 5 arkipäivää siitä lukien, kun hakemus ja lääkärintodistus on saapunut opetustoimen hallintoon. Opetustoimi tai henkilökuljetusyksikkö ilmoittaa koululle ja huoltajalle tämän jälkeen kuljetuksen aloittamispäivän.

Koulutapaturman aiheuttaman loukkaantumisen takia kunta järjestää kuljetuksen, mikäli tarve on lääkärintodistuksessa todettu.

—————————————————————————————-

Perusopetuslaki (628/1998) 32 §

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (V:1.8.2004, A:19.12.2003, SK:1139/2003)

Edellä 1 momentin mukaisesti järjestettävä oppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas lukuvuoden alkaessa on täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 3 tuntia.

Jos oppilas otetaan muuhun kuin 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. (V:1.8.2004, A:19.12.2003, SK:1139/2003)

Kuljetusta odottavalle oppilaalle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. L19.12.2003/1139 tuli voimaan 1.8.2004.