Koulumatkat

Perusopetuslain 32§:ssä määritellään ehdot, joiden täyttyessä kaupunki on velvollinen järjestämään oppilaille koulukuljetuksen.

Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta lähikouluun.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on vahvistanut päivitetyt koulukuljetusperiaatteet. Periaatteet on päivitetty yhteistyössä opetustoimen ja varhaiskasvatuksen kanssa koskien esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksien järjestelyjä.

Muiden kuin kunnan kuljetukseen oikeutettujen oppilaiden huoltajat ovat itse velvollisia järjestämään lastensa koulukuljetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Myös kuljetusoppilaiden huoltajat voivat omalla kustannuksellaan järjestää lasten koulumatkat toisin, mikäli katsovat, ettei kaupungin tarjoama perustaso ole heille riittävä.

Huoltajat ovat aina ensisijaisesti velvollisia opettamaan lapsiaan liikkumaan turvallisesti liikenteessä.

Muulla kuin omalla lähikoulualueella koulua käyvät oppilaat

Muun kuin oman oman lähikoulualueen koulussa koulua käyvien kotkalaisten oppilaiden koulukuljetuksia ei järjestetä eikä korvata. Vieraaseen lähikoulualueeseen siirtyvän oppilaan tulee ensin anoa koulunkäyntioikeutta vastaanottavan koulun rehtorilta. Päätös asiasta annetaan aina merkinnöin, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.
……………………………………………………………………………………………….

Kuljetusten anomiseen ja myöntämiseen liittyviä asioita hoitaa kehittämiskoordinaattori Anu Vihavainen, puh. 040 356 4981.

Kuljetusten käytännön järjestelyjä ja yhteydenpitoa liikennöitsijöihin hoitaa Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö, s-posti koulukuljetukset@kotka.fi

 

Kaupunki järjestää koulukuljetuksen kaikille Kotkassa asuville peruskoulua käyville oppilaille, joilla on perusopetuslain mukaan oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen. Koulumatkalla tarkoitetaan matkaa oppilaan vakituisesta, väestörekisteriin merkitystä asuinpaikasta koulutuksen järjestäjän osoittamaan lähikouluun. Maksuttoman koulukuljetuksen myöntäminen edellyttää huoltajan hakemusta.

Koulukuljetuksissa käytetään ensisijaisesti olemassa olevaa julkista liikennettä. Muita kuljetusmuotoja käytetään täydentämään julkisen liikenteen yhteyksiä tai erikoistapauksissa. Myös erilliskuljetukseen noustaan ensisijaisesti linja-autopysäkiltä tai muulta kuljetuksen järjestäjän osoittamalta taksipysäkiltä. Ns. ovelta ovelle kuljetuksia järjestetään vain erityisen perustellusta syystä.

Maksuttoman koulukuljetuksen päätökset tehdään Hyvinvointilautakunnan hyväksymien Koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Jos maksutonta koulukuljetusta haetaan matkan vaikeuden, rasittavuuden tai vaarallisuuden perusteella, tulee hakemukseen liittää perustelut ja mahdollinen asiantuntijalausunto.

Kuljetusten yhdistelyjen vuoksi oppilas voi joutua odottamaan kuljetusta aamulla ja/tai iltapäivällä. Kuljetuspäätöstä tehtäessä on tarkistettu, että odotusajat eivät ylitä lain sallimia enimmäisaikoja.

Maksuton koulukuljetuspäätös on voimassa siihen merkityn ajan, jos oppilaan kotiosoite tai lähikoulu ei sitä ennen muutu. Oppilaan muuttaessa tai koulun vaihtuessa tulee maksutonta koulukuljetusta aina hakea uudelleen.

Oppilaan huoltajalle voidaan maksaa kuljetusavustusta, jos oppilas täyttää koulukuljetusehdot ja huoltaja kuljettaa oppilasta. Avustus maksetaan anomuksesta. Avustusta ei makseta, jos reitillä kulkee kaupungin järjestämä kuljetus tai linja-auto, eivätkä esim. terveydelliset syyt vaadi erilliskuljetusta.

Jos oppilaalle myönnetään huoltajan hakemuksesta koulunkäyntioikeus muuhun kouluun kuin asuinosoitteen mukaiseen lähikouluun, huoltaja vastaa oppilaan koulumatkojen järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Tämä koskee sekä kaksikieliseen opetukseen, musiikki- tai liikuntaluokalle valittuja oppilaita, että muista syistä muussa kuin lähikoulussa opiskelevia oppilaita.

Oikeus maksuttomaan koulukuljetukseen ei koske perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaita.

Palvelupaikat kartalla

Asiointi