Vapautus hulevesiverkkoon liittymisestä

Mitä ovat hulevedet ja salaojavedet?

Hulevesiksi kutsutaan sade- ja sulamisvesiä, jotka johdetaan pois kaduilta, katoilta ja muilta vastaavilta pinnoil­ta. Salaojavesiksi kutsutaan kiinteistöjen perustusten kuivatusvesiä.

Hulevesiä ei vesihuoltolain mukaan saa enää johtaa jätevesiviemäriverkostoon. Nykyinen kielto johtaa hulevettä jätevesiviemäriin koskee myös aiemmin sallittua johtamista. Kymen Vesi Oy on alkanut  perimään korotettua jäteveden perusmaksua 1.1.2020 alkaen niiltä kiinteistöiltä, jotka johtavat hulevedet edelleen jätevesiviemäriin. Jos kadulle on rakennettu hulevesiviemäri, ovat kiinteistöt kadun varrella vel­vollisia liittymään siihen.

Lisätietoja liittymisestä hulevesiverkkoon saa Kymen Vesi Oy:ltä.

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä hulevesiverkostoon

Vapautusta hulevesiverkkoon liittymisvelvollisuudesta voi hakea, jos hulevesiä ei johdeta ollenkaan laitoksen hulevesiviemäriin. Vapautus voidaan myöntää, jos:

  1. liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella; JA
  3. liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Hakemuslomakkeen vapautusta varten voit ladata alta.

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi velvollisuudesta liittyä hulevesiverkostoon

Päätös vapautushakemuksesta on Kotkassa maksullinen.

Liittymisvelvollisuudesta vapauttamisesta lisätietoa:
Mette Skyttä
ympäristötarkastaja
puh. 040 588 4447 ja mette-maaria.skytta@kotka.fi