Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan tehtävänä on varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan sekä vapaan sivistystyön palveluihin liittyvät tehtävät. Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan tehtäviin kuuluu myös muiden kaupunkistrategian mukaisten koulutukseen liittyvien tavoitteiden edistäminen. Lautakunnan alaisuuteen kuuluu myös kunnan hoidettavana oleva opiskeluhuollon psykologi- ja koulukuraattoritoiminta.

Sen lisäksi, mitä muutoin määrätty tai säädetty kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta

 1. päättää lukuvuoden työajoista;
 2. päättää perusopetuksen koulujen oppilaaksi ottoalueista ja oppilaaksi ottamisen perusteista;
 3. päättää perusopetuslain mukaisessa opetuksessa olevien oppilaiden kuljetuksen perusteista;
 4. hyväksyy varhaiskasvatussuunnitelman, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelmat ja muut toimintaansa koskevat suunnitelmat;
 5. päättää lukiokoulutuksen aloituspaikoista;
 6. päättää kieliohjelmista ja erikoisluokista.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa on kasvatuksen ja koulutuksen yksilöjaosto, jonka tehtävänä on

 1. päättää erityisen tuen aloittamisesta, mikäli huoltaja sitä vastustaa;
 2. päättää oppilaiden kurinpitorangaistusasioista lukuun ottamatta kirjallisen varoituksen
  antamista;
 3. tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole delegoinut jaoston
  päätösvaltaa viranhaltijalle;
 4. ratkaista asiat, joissa asiakas on hakenut oikaisua viranhaltijan tekemään asiakasmaksua koskevaan päätökseen;
 5. antaa lausunnot yksittäistä asiakasta koskevassa asiassa, mikäli asian on katsottava
  vaativan toimielimen lausunnon;
 6. edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa lasten varhaiskasvatuksen
  yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen puolesta näissä asioissa
  sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty;
 7. suorittaa muut lautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

Lautakunnan esityslistat

Lautakunnan pöytäkirjat

Lautakunnan jäsenet

Lautakunnan yksilöjaoston jäsenet