Maa-ainesten otto

Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa. Jos maa-ainesta myydään eteenpäin tai se menee jonkun muun kuin maanomistajan käyttöön, tarvitaan toiminnalle vähintään maa-aineslain mukainen lupa. Kallion louhinta ja murskaus on aina luvanvaraista toimintaa, joka tarvitsee sekä maa-aines- että ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan. Sekä pelkät maa-ainesluvat että ns. yhteisluvat myönnetään määräajaksi, joka yleensä on 10 vuotta. Lupaprosessi kestää vähintään 3 kuukautta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Kotkan ja Pyhtään alueella maa-aines- ja ympäristöluvista päättää Kotkan ympäristölautakunta.

Lupahakemuslomakkeet sekä tarkempaa tietoa aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä ohjeita vuosittaisen ottomäärän raportoinnista löytyy Ympäristöhallinnon sivulta

Kotkassa ja Pyhtäällä voimassaolevat taksat maa-ainesten oton luvittamiseen ja valvontaan löytyvät täältä: Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta perittävät maksut