Maa-ainesten otto

Omalta maalta otetun ja ainoastaan omaan käyttöön tarkoitetun maa-aineksen, kuten hiekan, soran tai mullan, ottotoiminta ei tarvitse maa-aineslupaa.  Jos maa-ainesta myydään eteenpäin tai se menee jonkun muun kuin maanomistajan käyttöön, tarvitaan toiminnalle maa-aineslain mukainen lupa.  Kallion louhinta on aina luvanvaraista toimintaa.  Kotkan ja Pyhtään alueella maa-aines- ja ympäristöluvista päättää Kotkan ympäristölautakunta.

Kotkan alueella hiekan- ja soranottoalueita ei juurikaan enää ole, tai ne sijaitsevat pohjavesialueilla joilla maa-ainesten ottotoiminta on tiukasti säädeltyä pohjaveden pilaantumisriskin vuoksi.  Pyhtäältä löytyy vielä joitain soranottoalueita.  Valtaosa Kotkassa tapahtuvasta maa-ainesten otosta on kallion louhintaa ja murskausta, joka tarvitsee maa-ainesluvan lisäksi myös ympäristönsuojelulain mukaisen luvan, ns. yhteisluvan.  Sekä pelkät maa-ainesluvat että ns. yhteisluvat myönnetään määräajaksi, joka yleensä on 10 vuotta.  Lupaprosessi kestää vähintään 3 kuukautta ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa.

Lupahakemuslomakkeet sekä tarkempaa tietoa aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä sekä ohjeita vuosittaisen ottomäärän raportoinnista löytyy Ympäristöhallinnon sivulta

Kotkassa ja Pyhtäällä voimassaolevat taksat maa-ainesten oton luvittamiseen ja valvontaan löytyvät täältä: Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta perittävät maksut