Kaavoituksen eteneminen

Kaavoitus on monivaiheinen prosessi, joka alkaa kaavan vireille tulosta ja päättyy kaavan hyväksymiseen. Maankäyttöä suunnitellaan niin, että kiinnostuneilla on mahdollisuus saada tietoa ja osallistua suunnitteluun. Suunnittelun eri vaiheissa voit arvioida hanketta ja tuoda mielipiteesi esiin.

Kuvassa kaavaprosessin etenimen

Miten kaavoitus käynnistyy?

Maanomistaja tai kaupungin eri tahot voivat tehdä aloitteen kaavan laatimiseksi. Kaava tulee vireille eli käynnistyy, jos kaupunki pitää sitä tarkoituksenmukaisena.

Kaavahankkeen alkuvaiheessa tehdään hankkeen etenemisestä suunnitelma, jota kutsutaan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi (OAS). Siinä kerrotaan kaavatyön lähtökohdat ja tavoitteet, miten kaavan valmistelu ja päätöksenteko etenee sekä miten kaavan valmisteluun voi osallistua.

Asemakaavan vireille tulo ja OAS ilmoitetaan kaupungin virallisissa kuulutuksissa, kaavoituksen nettisivuilla sekä Ankkuri lehdessä. Kaikille osallisille sekä rajanaapureille lähetetään vireilletuloilmoitus. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua kaupungintalolla (4. krs. kaavoitus) tai kaavoituksen nettisivuilla. Osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa jo tässä vaiheessa kaavan tekoon ottamalla yhteyttä kaavan valmistelijaan.

Kaavaluonnos

Vireilletulon jälkeen alkaa suunnittelutyö, jonka tuloksena laaditaan asemakaavaluonnos. Kaavaluonnoksessa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja mm. rakentamisen määrä ja sijoittuminen. Asemakaavaluonnos laitetaan nähtäville kaavoitukseen, kaupungintalon 4. kerros sekä kaavoituksen nettisivuille.

Nähtävilläolosta tiedotetaan kaupungin virallisissa kuulutuksissa, kaavoituksen nettisivuilla sekä Ankkuri lehdessä ja lisäksi lähetetään osallisille ilmoitus nähtävilläolosta ja kopio kaavaluonnoksesta. Luonnoksen nähtävilläolon aikana saatetaan järjestää myös yleisötilaisuus tai suunnittelutyöpajoja.

Luonnos on nähtävillä kaksi tai neljä viikkoa, jonka aikana siitä voi kertoa mielipiteensä sekä tehdä kehittämisehdotuksia kaavan valmistelijalle.

Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaavaehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon luonnoksesta saadut mielipiteet. Ehdotus on viimeistelty näkemys alueesta päätöksentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan merkintöineen ja määräyksineen sekä kaavaselostuksen.

Kaavaehdotus esitellään kaupunkirakennelautakunnalle. Lautakunnan puoltama kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja siitä pyydetään tarvittavat asiantuntijalausunnot. Nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin virallisissa kuulutuksissa, kaavoituksen nettisivuilla sekä Ankkuri lehdessä. Maanomistajille ja -haltijoille lähetetään tieto kaavaehdotuksen nähtävilläolosta kirjeitse. Nähtävilläolo kestää 30 päivää.

Kuntalainen voi tehdä kaavaehdotuksesta kirjallisen muistutuksen. Muistutus on toimitettava kirjaamoon määräajassa. Jos muistutuksia ei ehdotuksen nähtävilläoloaikana jätetä eikä lausunnoissa ole huomautuksia, etenee kaavaehdotus kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vaikutuksiltaan merkittävät asemakaavat, vaikutuksiltaan vähäiset hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaavan valmistelija laatii saapuneisiin lausuntoihin ja muistutuksiin vastaukset ja muuttaa ehdotusta tarpeen mukaan. Kaupungin perusteltu kannanotto postitetaan muistutuksen tehneille, jotka ovat jättäneet osoitetietonsa. Tämän jälkeen kaupunkirakennelautakunta käsittelee kaavaehdotuksen uudestaan. Jos tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.

Voimaantulo

Jos hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan valitusajan jälkeen julkaistavalla kuulutuksella kaupungin virallisissa kuulutuksissa sekä Ankkuri lehdessä.

Mikäli kaavasta on valitettu, kaava tulee voimaan, jos valitukset hylätään. Tällöin asemakaava tulee voimaan vasta oikeuskäsittelyn jälkeen julkaistavalla kuulutuksella.

Osallisilla on mahdollisuus valittaa kaupunginvaltuuston päätöksestä Itä-Suomen hallinto-oikeuteen ja edelleen Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Osallisten tulee huomioida muistutuksen teko jokaisessa käsittelyvaiheessa.

Asemakaava on lainvoimainen 30 pv sen jälkeen, kun kaupunginhallitus on merkinnyt tiedon valtuuston hyväksymästä kaavasta.

Ohjeita kaavamuutoksen hakijalle

Maankäyttö- ja rakennuslaki