Omistajaohjaus

Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä omistajaohjausta koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle.

Omistajaohjausjaosto seuraa ja valvoo konserniin kuuluvien yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä. Omistajaohjausjaosto antaa tarvittaessa ennakkokannanottoja tytäryhtiöille konserniohjeen edellyttämissä asioissa sekä huolehtii kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä tytär- tai osakkuusyhteisöjen hallituksiin ja hallintoneuvostoihin.

Omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohje

Omistajaohjaus huolehtii, että Kotkan kaupunkikonsernin kokonaisetu tulee parhaalla mahdollisella tavalla huomioiduksi kaupungin tytäryhteisön toiminnassa.
Kaupunginvaltuusto on kaupunkistrategian pohjalta hyväksynyt omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat tytäryhteisöjä koskevaa päätöksentekoa.

Tytäryhteisöjen toimintaa ohjataan myös konserniohjeella. Tytäryhteisöille on niin ikään annettu ohjeistusta hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Merkittävin omistajaohjauksen muoto on tytäryhteisöjen hallitusten nimittäminen.

Kuntalain säännösten mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhtiökohtaisesti voi olla muitakin vaatimuksia. Hallitusten jäseniä kannustetaan myös hankkimaan lisäkoulutusta hallitustyöskentelyyn esim. HHJ-koulutus.

Resurssipankki

Kotkan kaupungilla on käytössään resurssipankki, jota hyödynnetään hallitus- ja hallintoneuvostojäseniä nimettäessä. Resurssipankkiin voi kuka tahansa ilmoittautua täyttämällä oheisen sähköisen tai manuaalisen lomakkeen ja liittämällä sen oheen cv:n tai vastaavat tiedot.

Sähköiselle lomakkeelle kirjaudutaan suomi.fi-tunnuksen kautta, täytetään lomake ja liitetään siihen tarvittavat lomakkeet. Lomake lähtee automaattisesti Kotkan kaupungille, kun lähettäjä on merkinnyt sen valmiiksi ja klikkaa lähetyspainiketta.

Manuaalinen lomake voidaan lähettää Kotkan kaupungille sähköpostin liitteenä osoitteella kirjaamo(at)kotka.fi. Lomakkeen voi myös toimittaa postitse osoitteella Kotkan kaupunki, Kirjaamo, Omistajaohjaus, PL 205, 48101 Kotka.

Resurssipankkiin ilmoittauduttaessa kannattaa tuoda tarkoin esiin se osaaminen, jonka arvelee palvelevan kiinnostuksen kohteena olevaa yhtiötä ja sen hallitustyöskentelyä. Myös hallintoneuvostoihin tarvitaan asiantuntevia jäseniä.

Valinnat yhtiöiden hallituksiin tehdään vuosittain yhtiökokouksissa. Pääsääntöisesti yhtiökokoukset ajoittuvat kevättalvelle. Valintoja tehdään tarvittaessa myös kesken kauden. Yhtiöiden hallitusten ennakoidaan uusiutuvan voimakkaimmin vuosina, jolloin käydään kuntavaalit (seuraavat kuntavaalit 2025).

Resurssipankin tietoja käytetään vain nimettäessä henkilöitä yhtiöiden hallintoelimiin. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa em. yhteisöille.

Kotkan kaupungin tytäryhteisöt

Kotkan kaupunki nimeää hallitusjäseniä tytäryhtiöihin: Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Vesi Oy, Kotkan Asunnot Oy, Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kymenlaakson Orkesteri Oy, Kotkan kaupunginteatteri Oy, Kotka Maretarium Oy, Sunilan Kantola Oy, HaminaKotka Satama Oy, Kotkan tapahtumakeskus Oy, Cursor Oy, Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy, Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy.

Lisäksi Kotkan kaupunki nimeää hallitusjäseniä mm. seuraaviin yhtiöihin: Kymenlaakson Jäte Oy, Harjun oppimiskeskus Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy ja Kotkan Golf Oy.

Omistajapoliittiset linjaukset

Konserniohje

Sähköinen lomake

Manuaalinen lomake

Tietosuojaseloste