Omistajaohjaus

Kaupunginhallitus vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä omistajaohjausta koskevien asioiden valmistelusta valtuustolle.

Omistajaohjausjaosto seuraa ja valvoo konserniin kuuluvien yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä. Omistajaohjausjaosto antaa tarvittaessa ennakkokannanottoja tytäryhtiöille konserniohjeen edellyttämissä asioissa sekä huolehtii kaupungin ehdokkaiden nimeämisestä tytär- tai osakkuusyhteisöjen hallituksiin.

Omistajaohjaus huolehtii, että Kotkan kaupunkikonsernin kokonaisetu tulee parhaalla mahdollisella tavalla huomioiduksi kaupungin tytäryhteisön toiminnassa.
Kaupunginvaltuusto on 10.12.2019 kaupunkistrategian pohjalta hyväksynyt omistajapoliittiset linjaukset, jotka ohjaavat tytäryhteisöjä koskevaa päätöksentekoa.

Tytäryhteisöjen toimintaa ohjataan myös konserniohjeella. Tytäryhteisöille on niin ikään annettu ohjeistusta hyvästä hallinto- ja johtamistavasta. Merkittävin omistajaohjauksen muoto on tytäryhteisöjen hallitusten nimittäminen.

Kuntalain säännösten mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Yhtiökohtaisesti voi olla muitakin vaatimuksia. Hallitusten jäseniä kannustetaan myös hankkimaan lisäkoulutusta hallitustyöskentelyyn.

Kotkan kaupungilla on käytössään resurssipankki, jota hyödynnetään hallitusjäseniä nimettäessä. Resurssipankkiin voi kuka tahansa ilmoittautua täyttämällä oheisen lomakkeen, liittämällä oheen cv:n ja lähettämällä lomakkeen ja cv-tiedot osoitteella kirjaamo(at)kotka.fi
Resurssipankkiin ilmoittauduttaessa kannattaa tuoda tarkoin esiin se osaaminen, jonka arvelee palvelevan kiinnostuksen kohteena olevaa yhtiötä ja sen hallitustyöskentelyä. Myös hallintoneuvostoihin tarvitaan asiantuntevia jäseniä.

Valinnat yhtiöiden hallituksiin tehdään vuosittain yhtiökokouksissa. Pääsääntöisesti yhtiökokoukset ajoittuvat kevättalvelle. Valintoja tehdään tarvittaessa myös kesken kauden. Keväällä 2021 yhtiöiden hallitusten ennakoidaan uusiutuvan voimakkaimmin johtuen 2021 kuntavaaleista.

Resurssipankin tietoja käytetään vain nimettäessä henkilöitä yhtiöiden hallintoelimiin. Tarvittaessa tietoja voidaan luovuttaa em. yhteisöille.

Kotkan kaupungin tytäryhteisöt:
Kotkan Energia Oy, Kymen Vesi Oy, Kymenlaakson Vesi Oy, Kotkan Asunnot Oy, Kymijoen Ravintopalvelut Oy, Kymenlaakson Orkesteri Oy, Kotkan kaupunginteatteri Oy, Kotka Maretarium Oy, Sunilan Kantola Oy, HaminaKotka Satama Oy, Kotkan tapahtumakeskus Oy, Cursor Oy, Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy, Kymenlaakson Kampuskiinteistöt Oy

Lisäksi Kotkan kaupunki nimeää hallitusjäseniä mm. seuraaviin yhtiöihin: Kymenlaakson Jäte Oy, Harjun oppimiskeskus Oy, Backstaff Oy, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy, Socom Oy ja Kotkan Golf Oy.

Tietosuojaseloste