Rakennustyön suoritus

Tähän ohjeeseen on koottu omakotitalojen ja paritalojen rakentamiseen liittyvää tietoa. Ohjetta voidaan soveltaa myös muuhun pientalorakentamiseen sekä pientalojen korjaamiseen.
Rakennustyö on suoritettava siten, että se täyttää maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset.

Aloituskokous
Työnjohtajat
Erityissuunnitelmat
Töiden aloittaminen
Tontin raivaus
Lupa kaivamiseen katualueella
Rakennustyön valvonta ja katselmukset
Muita tarkastuksia

Aloituskokous

Lupapäätöksessä edellytetty aloituskokous pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen ennen varsinaisten rakennustöiden aloittamista. Kokouksessa käydään läpi hankkeeseen liittyvät keskeiset suunnittelu- ja toteutuskysymykset, nimetään vastuuhenkilöt sekä selvitetään ja sovitaan rakentamisen valvontaan ja tarkastuksiin liittyvät vastuu- ja tehtäväjaot sekä menettelytavat asiakirjoineen. Aloituskokous on juridisesti lupamääräyksen veroinen ja aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.
Aloituskokouksessa ovat mukana ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä, pääsuunnittelija, kohteen vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvonnan edustaja.

Työnjohtajat

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on oltava rakennustyötä johtava vastaava työnjohtaja. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen vastaavan työnjohtajan hyväksymispäätöstä. Pientalotyömaan vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksyttävällä henkilöllä tulee olla vähintään talonrakennusteknikon/rakennusmestarin koulutus sekä kokemusta talonrakennusalalta. Vastaava työnjohtaja vastaa rakennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä huolehtii siitä, että rakennustyö suoritetaan myönnetyn rakennusluvan, rakentamista koskevia säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti. Laadukkaan lopputuloksen kannalta on tärkeää, että vastaava työnjohtaja käy riittävän usein työmaalla valvomassa rakennustyön edistymistä. Vastaavan työnjohtajan hankinta kuuluu rakentajan velvollisuuksiin ja vastaavan työnjohtajan hyväksyy rakennusvalvonnan tarkastusinsinööri.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen (kvv) sekä ilmanvaihtolaitteistojen (iv) asennustyötä varten tulee erikseen hyväksyttää kvv- ja iv-työnjohtajat, jotka vastaavat näiden laitteistojen asianmukaisesta asennustyöstä. Kvv- ja iv-työnjohtajat voivat työskennellä samoissa asennusliikkeissä, jotka suorittavat asennustyöt, mutta työnjohtaja voi olla myös ulkopuolinen henkilö, joka tarkastaa asennustyön. Kvv- ja iv-työnjohtajat hyväksyy rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri.
Työnjohtajahakemus/ilmoitus tehdään sähköisesti Lupapisteessä.

Erityissuunnitelmat

Rakennustyön aloittaminen tai tietyn työvaiheen aloittaminen edellyttää myös, että rakentamista koskevat erityissuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan (Lupapisteeseen). Tällaisia sähköisesti arkistoitavia suunnitelmia ovat mm. rakennusta koskevat rakennesuunnitelmat sekä vesi-, viemäröinti- ja ilmanvaihtosuunnitelmat. Rakennuslupapäätöksessä määrätään, millaisia erityissuunnitelmia vaaditaan.

Töiden aloittaminen

Rakennustyöt voidaan aloittaa kun:

  • rakennuslupa on lainvoimainen (tai lupapäätöksen mukainen vakuus jätetty),
  • rakennustyötä varten on hyväksytty vastaava työnjohtaja,
  • rakennusta koskevat erityissuunnitelmat on toimitettu Lupapisteeseen
  • ja aloituskokous on pidetty.

Rakennustyön aloittamisesta on tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan.

Tontin raivaus

Tontin puustoa ei saa kaataa ennen kuin rakennuslupahakemus on jätetty käsiteltäväksi ja rakennusvalvonnasta on annettu lupa raivaukselle rakennusten ja kulkuteiden alta.

Lupa kaivamiseen katualueella

Ennen katualueella tehtävien kaivantotöiden aloittamista on haettava kaivulupa kaupungin Teknisiltä palveluilta. Ennen töiden aloittamista on selvitettävä mahdollisten putkien, johtojen, kaapeleiden ja laitteiden sijainti eri laitosten kanssa.

Rakennustyön valvonta ja katselmukset

Viranomaisten suorittama rakennustyön valvonta ei ole jatkuvaa ja kaiken kattavaa rakennustyön suorituksen valvontaa. Viranomaisvalvonnassa huomio kohdistetaankin pääosin siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät lupapäätöksessä tai aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin kuuluvat velvollisuutensa. Viranomaiskatselmusten tarkoituksena on varmistua siitä, että rakennus täyttää sille asetettavat terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Viranomaiskatselmuksissa ei tule ilmi sellaiset rakennustyön rakenteelliset yksityiskohdat, jotka jäävät rakenteiden sisään piiloon, koska rakennuksen runkorakenteiden valmistuttua suoritettavan rakennekatselmuksen jälkeen seuraava viranomaiskatselmus suoritetaan vasta rakennuksen valmistuttua käyttöönottokuntoon. Ensisijainen vastuu rakennustyön oikeasta suorittamisesta onkin rakennustyön suorittajalla ja valvontavastuu rakennustyön oikeasta suoritustavasta rakennustyötä varten hyväksytyllä vastaavalla työnjohtajalla.

Katselmukset suoritetaan rakennustyön edistymisen mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tai työnjohtajan tilauksesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suoritettavista katselmuksista määrätään rakennuslupapäätöksessä ja viranomaisten suorittamat katselmukset ja tarkastukset ovat yleensä:

Muita tarkastuksia

Rakennuksen paikan merkitseminen

Rakennuksen nurkkapisteet merkitään rakennuspaikalle rakennuslupapäätöksen ja hyväksytyn asemapiirroksen osoittamalla tavalla. Paikan merkitsemisen suorittaa kaupungin mittauspalvelut.

Ks. Ohje rakennuslupiin liittyvistä mittauksista

Sijaintikatselmus

Sijaintikatselmuksen suorittaa kaupungin mittauspalvelut sen jälkeen, kun perustukset on tehty. Sijaintikatselmuksessa tarkastetaan, että rakennus on sijoitettu rakennuslupapäätöksen osoittamaan paikkaan ja rakennus merkitään kartoille.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja siinä vaiheessa, kun pintamaat rakennuksen kohdalta on poistettu ja mahdollinen rakennuksen peruskuoppa on kaivettu, mutta täyttöjä ei ole tehty. Ennen katselmusta vastaava työnjohtaja suorittaa ja kuittaa oman pohjatarkastuksensa tarkastusasiakirjan yhteenvetoon. Jos kyseessä on paalutettava rakennus, suoritetaan katselmus paalutustyön jälkeen ennen perustusten valamista.

Rakennekatselmus

Rakennekatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja rakenteiden valmistuttua, kun rakenteet ovat valmiit ja ne ovat vielä kokonaan tai mahdollisimman paljon näkyvissä. Ennen katselmusta vastaava työnjohtaja suorittaa ja kuittaa oman rakennetarkastuksensa tarkastusasiakirjan yhteenvetoon.

Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen katselmukset

Katselmukset suorittaa rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri. Katselmukset suoritetaan ennen vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen käyttöönottoa. Katselmukset tulee olla suoritettu hyväksytysti ennen rakennuksen käyttöönottoa. Kvv- ja iv-tarkastusasiakirjojen yhteenvedot tulee olla kuitattu riittävässä laajuudessa ennen kvv- ja iv-katselmuksia.

Jätevesijärjestelmän katselmus

Katselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri. Katselmus suoritetaan ennen järjestelmän käyttöönottoa.

Käyttöönottokatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön, ennen kuin se on katselmuksessa käyttöön hyväksytty. Käyttöönottokatselmus tulee suorittaa, mikäli rakennus tai sen osa on tarkoitus ottaa käyttöön ennen loppukatselmusta. Käyttöönottokatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja ja siinä todetaan, että vaaditut katselmukset on pidetty ja rakennus on rakennettu rakennusluvan mukaisesti, täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset ja että se on muutenkin siinä kunnossa, että se voidaan hyväksyä käyttöönotettavaksi. Rakennustyön tarkastusasiakirjan yhteenveto tulee olla rakennuksen käyttöönottovaiheessa riittävässä laajuudessa kuitattu.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen suorittaa rakennusvalvonnan tarkastaja siinä vaiheessa, kun rakennustyö on rakennusluvan mukaisesti kaikilta osiltaan, myös pihamaiden osalta, loppuun suoritettu. Loppukatselmus tulee suorittaa viimeistään viiden (5) vuoden kuluessa rakennusluvan lainvoimaisuuspäivästä. Tarvittaessa voidaan rakennustyön loppuun saattamiselle myöntää hakemuksesta jatkoaikaa.

Tarkastusasiakirjan yhteenveto

Rakennustyön aikana työnjohtajien tulee pitää tarkastusasiakirjaa. Rakennusvalvonnan edustaja liittää Lupapisteeseen sähköisen tarkastusasiakirjan yhteenvedon rakennustöiden vastaavalle työnjohtajalle viimeistään aloituskokouksen yhteydessä. Kyseisessä tarkastusasiakirjan yhteenvedossa on eritelty lista työmaan aikana tehtävistä tarkastuksista, jotka kuitataan sähköisesti tarkastuksen jälkeen vastaavan työnjohtajan toimesta. Samalla kirjataan ylös mahdolliset huomautukset liitetiedostoina. Kvv- ja iv-työnjohtajat kuittaavat omat tarkastuksensa oman vastuualueensa tarkastusasiakirjan yhteenvetoon. Tarkastusasiakirjan yhteenvedon tulee olla kuitattu käyttöönottokatselmukseen mennessä ja rakennuksen valmistuttua tarkastusasiakirjan yhteenveto arkistoidaan sähköisesti.

Tämän lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tehdä oma ilmoitus rakennushankkeeseen liittyen käyttöönotto-/loppukatselmusta varten.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus

Pientalojen osalta sähköasennusten käyttöönottotarkastukset suorittaa yleensä sähköurakoitsija. Urakoitsija tekee tarkastuksista sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirjan, joka tulee liittää tarkastusasiakirjan yhteenvetoon ennen rakennuksen käyttöönottokatselmusta.

Päivitetty energiatodistus

Rakennusluvassa edellytetty energiatodistuksen päivitys tulee tehdä käyttöönottokatselmukseen mennessä siten, että se vastaa toteutuneita arvoja.

Käyttö- ja huolto-ohje

Käyttö- ja huolto-ohje sisältää rakennuksen ja rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitoa varten. Sen kokoaa yleensä rakennuttaja yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmis niiden rakennusosien osalta, jotka ovat valmistuneet käyttöönottokatselmukseen mennessä. Täysin valmis käyttö- ja huolto-ohje on esitettävä loppukatselmuksessa.