Digitaaliset aineistot

Kuvassa esimerkki kantakartasta

Kantakartta

Kantakartta sisältää yksityiskohtaisesti kaikki kaavoitukselle ym. suunnittelulle ja rakentamiselle tärkeät tiedot, mm. kiinteistöjaotuksen, maastokuviot, rakennukset ja korkeustiedot.

Karttaa pidetään yllä 1:500 mittakaavassa ja se on muokattavissa sekä tulostettavissa eri mittakaavoihin. Kantakarttatulosteeseen voi liittää kaupungin vesi- ja viemärijohtotiedot.

Kuvassa esimerkki johtokartasta

Johtokartta

Johtokartta sisältää Kymen Veden vesi- ja viemärijohtokarttoja, Gasum Paikallisjakelu Oy:n kaasu- ja Kotkan Energia Oy:n kaukolämpöjohtoja, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, Elisa Oyj:n ja TeliaSoneran johtokartta-aineistoa, joita asianomaiset yritykset/laitokset pitävät ajan tasalla. Tiedustelut johtokartta-aineistoista ensisijaisesti kyseisiä aineistoja ylläpitäviltä yrityksiltä/laitoksilta. Tapauskohtaisesti kartoista on saatavissa paperikopiot sekä microstation ja autocad (dgn, dwg, dxf ja pdf) -muotoiset sähköiset tulosteet Kotkan kaupungilta.

 

Ajantasa-asemakaavaKuvassa esimerkki ajantasa-asemakaavasta

Ajantasa-asemakaava on yhdistelmä lainvoimaisista asemakaavoista.

Kartalla esitetään voimassa olevat asemakaavoitetut alueet yhdessä ajan tasalla olevan pohjakartan kanssa.

Kuvassa esimerkki opaskartasta

Opaskartta

Opaskartta on pelkistetty esitys asuin-, viher- ja teollisuusalueista. Katu- ja tieverkoston sekä nimistön ja osoitetietojen merkitystä on korostettu. Opaskarttapohjaa voidaan käyttää erilaisten teemakarttojen tekoon.

OrtoilmakuvaKuvassa esimerkki ortokuvasta

Kotkan kaupungin ortokuvat ovat joko lentokoneesta tai dronella kuvattuja ilmakuvia, jotka on tuotettu kaupungin käyttämään koordinaattijärjestelmään.  Lentokoneesta tehdyn ilmakuvauksen ajankohta on 14.10.2018.

Dronekuvauksia tehdään tarpeen mukaan eri puolilta Kotkaa. Drone kuvauksista tuotettua ortokuva-aineistoa löytyy avoimen aineiston rajapinnasta WMS-muodossa.

 

Lidar pistepilviKuvassa esimerkki Lidar-pistepilviaineistosta

Lentokoneesta tehty laserkeilaus on Kotkassa tehty 14.10.2018. Pistepilviaineisto on keilauksen jälkeen automaattiluokiteltu mm. maanpinta-, vesistö-, kasvillisuus- ja rakennusluokkiin.

 

 

Kuvassa esimerkki fotogrammetrisesta pistepilviaineistosta

Fotogrammetrisesti tuotettu pistepilvi

Drone-kuvauksista on tuotettu eri puolilta Kotkaa RGB-värjättyä pistepilvidataa. Aineisto soveltuu kaupunkimallinnukseen sekä tarkkaan mittaamiseen.