Perusopetukseen valmistava opetus

Perusopetukseen valmistava opetus on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille oppivelvollisuusikäisille oppilaille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä esi- tai perusopetuksen ryhmässä opiskelemiseen.

Valmistavan opetuksen tavoitteena on edistää opetukseen osallistuvan oppilaan suomen kielen taitoa, tasapainoista kehitystä ja kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan sekä antaa tarvittavia valmiuksia perusopetukseen siirtymistä varten. Valmistavassa opetuksessa oppilas opiskelee perusopetuksen oppiaineita soveltuvin osin.

Valmistavan opetuksen aikana oppilaat opiskelevat mahdollisuuksien mukaan myös ikätasoaan vastaavissa suomenkielisissä opetusryhmissä. Tämä edistää kotoutumista, suomen kielen taidon kehittymistä ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista.

Valmistavaa opetusta järjestetään alakouluikäisille Hovinsaaren koulussa ja yläkouluikäisille Langinkosken koulussa.

Maahanmuuttajien valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat