Rakennuslupamenettely

Seuraavassa rakennuslupamenettelyä käsitellään pääosin omakotitalon rakentamisen kannalta, ja sitä voidaan soveltuvin osin pitää ohjeena myös muihin lupamuotoihin.

Kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi -palvelun kautta. Kirjautuminen palveluun edellyttää tunnistautumista pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Rakennuslupamenettelyssä tarkastetaan, että suunniteltu rakennus soveltuu rakennuspaikalle, ympäröivään rakennuskantaan ja kaupunkikuvaan, ja että hanke on voimassa olevan asemakaavan, oikeusvaikutteisen yleiskaavan, poikkeamisluvan/suunnittelutarveratkaisun sekä muiden rakentamista säätelevien määräysten mukainen.

Valmista talopakettia suunnittelevan ei tule tehdä talopaketista sitovaa tilausta ennen kuin on selvitetty, että kyseinen talotyyppi sellaisenaan soveltuu rakennuspaikalle ja että edellytykset rakennusluvan myöntämiselle ovat olemassa. Samasta syystä myöskään paikalla rakennettavaa taloa koskevia lopullisia suunnitelmia ja rakennuspiirustuksia ei tulisi laatia ennen kuin luvan myöntämisedellytykset on tutkittu.

Rakennuslupahakemukseen tarvittavat liitteet ja selvitykset

Luvan hakija

Luvan hakijana on rakennuspaikan haltija/haltijat. Mikäli haltijoita on useampia tulee kaikkien kirjautua luvalle Lupapisteessä tai antaa valtuutetulle valtakirja.

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta

Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa; lainhuutotodistus tai kauppakirja ja myyjän lainhuutotodistus, tontin vuokrasopimus tai muu vastaava selvitys.

Kartta-aineisto rakennuslupaa varten

Kartta sisältää karttaotteen, asemakaavakartan, asemakaavamääräykset tai tiedot muusta rakennuspaikkaa koskevasta kaavasta (karttatilaukset e-lomakkeella, sähköpostitse kasu.karttatilaukset(at)kotka.fi tai puh. 05 234 91). Hinnastot ja muuta lisätietoa Mittaus- ja kiinteistötoimen sivulta.

Pääpiirustukset (pdf)

Liittämiskohtailmoitus

Kymen Vesi Oy:n lausunto, jossa selvitetään mm. tontin liittymiskohdat vesijohto- ja viemärijohtoihin, viemärien korkeudet, padotuskorkeudet ja vesijohtoverkon painetiedot.
(liitoslausunnot(at)kymenvesi.fi tai puh. 0400 973 825)

Suunnitelma talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla

Pätevän suunnittelijan tekemä suunnitelma talousjätevesien käsittelystä.

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Koekuopan perusteella voidaan arvioida, onko kyseessä maanvarainen vai paalutettava perustamistapa. Maanvaraisen perustamistavan salliva perustamistapalausunto voidaan antaa koekuoppien perusteella (kallio, moreeni tai karkearakeinen maalaji). Selvitys voidaan tehdä rakennusvalvonnan lomakkeella (pdf).
Paalutus on vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävä ja paalutettavan kohteen pohjatutkimus on tehtävä kairaustulosten perusteella.
Selvitys tulee antaa viimeistään aloituskokoukseen mennessä.

Energiatodistus / Energiaselvitys

Rakennusta suunniteltaessa ja rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä ’Laki rakennuksen energiatodistuksesta 50/2013’ mukaan laadittu energiatodistus.
Energiatodistus on päivitettävä ja se on varmennettava ennen rakennuksen käyttöönottoa.
Lue lisää aiheesta (pdf)

Naapurin kuuleminen / ilmoitus naapurille

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ilmoitetaan naapurille. Luvan hakija hankkii naapurien kirjalliset kuulemiset (pdf) hankkeelle. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Hakijan pyynnöstä voidaan naapureiden kuuleminen suorittaa viranomaisen toimesta. Tällöin kuulemisesta peritään voimassa olevan rakennusvalvontataksan mukainen maksu. (Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on myös ilmoitettava rakennuspaikalla esim. kyltti)

Naapurin suostumus

Toimenpiteelle on saatava naapurin kirjallinen suostumus (pdf), mikäli se poikkeaa asemakaavasta tai muista määräyksistä tai säännöksistä. Suostumukseen tarvitaan kaikkien suostumuksen antajien allekirjoitukset.

Kosteudenhallintaselvitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä hankkeen yleistiedot, vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa, toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen sekä kosteudenhallinnan henkilöresurssit. Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta henkilöstä (kosteudenhallintakoordinaattori). Kosteudenhallintaselvityksen voi tehdä Kotkan rakennusvalvonnan lomakepohjalle (pdf).