Ohjelmat

Kaupunginvaltuuston hyväksymä Kotka 2025 – kaupunkistrategia sekä strategiaa tarkentavat ohjelmat ohjaavat kaupungin toimintaa ja kehittämistä.

Kestävän liikkumisen ohjelma

Kotkan kaupunkistrategiassa Kotka 2025 linjattiin, että Kotkan kaupungin yksi strateginen kärki on upean elinympäristön Kotka. Tavoitteena on kaupunkiympäristö, joka helpottaa kaupunkilaisten hyvinvointia lisääviä valintoja, edistää kestävää kehitystä ja lisää vetovoimaa.

Yhtenä keskeisimpänä toimenpiteenä tavoitteen saavuttamiseksi kaupunki päätti laatia kestävän liikkumisen ohjelman kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämiseksi.

Kuvassa kaupunkipyörät

Lue kestävän liikkumisen ohjelma kokonaisuudessaan
(Linkki johtaa Kestävän liikkumisen Kotka -sivulle)

Kulttuuriohjelma

Kotkan kaupungin kulttuuriohjelma 2020-2025 sisältää kuvauksen kaupungin kulttuuritoiminnan muodoista omalla vastuualueellaan, kaupunkikonsernitasolla sekä näkymän vastuualueet ylittävän kulttuurisen yhteistyön eri muodoista ja kolmannen sektorin kulttuuritoiminnasta.

Kulttuuriohjelma peilaa nykyhetkeä ja tulevaa. Se sisältää suunnitelmia kulttuurin vastuualueen sisäiselle kehittämiselle sekä visioita kaupungin eri toimialojen ja kansalaistoiminnan lisääntyvästä yhteistyöstä. Vuosille 2020-2025 kirjatut 94 toimenpidettä linjaavat näkemystä, jonka kautta Kotka perinteikkäänä kulttuurikaupunkina edelleen vahvistuu, kehittyy ja kasvattaa elinvoimaansa.

Kuvassa Kotka Big Band soittajia

Lue kulttuuriohjelma kokonaisuudessaan (pdf-tiedosto)

Osallisuusohjelma

Kotka 2025 -kaupunkistrategiassa on asetettu tavoitteet kotkalaisten osallisuuden edistämiseksi. Osallisuusohjelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla kotkalaisten osallisuutta voidaan vahvistaa sekä periaatteet, joilla osallisuutta Kotkassa toteutetaan.

Ohjelmassa kuvataan jo olemassa olevat käytännöt ja toimintamallit sekä tuodaan esille myös uusia toimenpiteitä kuntalaisten osallisuuden vahvistamiseksi. Toimenpiteet jaetaan tieto-osallisuuden, suunnitteluosallisuuden, päätöksenteko-osallisuuden ja toimintaosallisuuden toimenpiteisiin.

Ohjelma pohjautuu syksyllä 2019 toteutetun osallisuuskyselyn tuloksiin (1027 vastaaja) sekä palautteeseen 22 vuorovaikutustilaisuudesta, joissa osallisuudesta Kotkan kaupungissa on keskusteltu.

Kuvassa muraali-seinämaalaus

Liitteet:

Osallisuustoimenpiteet-2021

Lue valtuusto-ohjelma kokonaisuudessaan

Ilmasto-ohjelma

Kotkan kasvihuonekaasupäästötavoite: -80 % päästövähennys 2030 vrt. 2007.

Kotkan ilmasto-ohjelman 2021 – 2030 toiminnalliset tavoitteet:

 1. Kohti hiilineutraalia energiantuotantoa
 2. Ilmastomyötäinen ja energiatehokas rakentaminen sekä rakennusten ja infran käyttö
 3. Kohti hiilineutraalia ja kestävää liikennettä
 4. Ilmastomyötäisyyden edistäminen tapahtumissa sekä matkailussa
 5. Ilmastomyötäisen ruokajärjestelmän edistäminen
 6. Aktiivinen ilmastokasvatus ja –neuvonta
 7. Kiertotalouden toimintamallien edistäminen
 8. llmastonäkökulman huomiointi kaupunkikonsernin hankinnoissa
 9. Ilmastokumppanuudet sekä alueen yritysten ilmastobisneksen edistäminen
 10.  Hiilivarastojen sekä hiilinielujen vahvistaminen
 11.  Varaudutaan ja sopeudutaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
Kuvassa ilmakuva Santalahdesta

Lue ilmasto-ohjelma kokonaisuudessaan

Henkilöstöohjelma

Henkilöstöohjelma ohjaa kaupungin henkilöstöpolitiikkaa. Arvojen: Reiluus, Rakkaus ja Rohkeus, halutaan näkyvän henkilöstötoiminnassa kautta koko organisaation, jokaisen esihenkilön ja työntekijän toiminnassa. Henkilöstöohjelma on kokonaisuus, jonka päälle rakentuu yksittäisten työntekijöiden, esihenkilöiden, johdon ja työyhteisöjen toiminta. Se on koko kaupungin sisäinen toimintakulttuuri.

Kotkan kaupunki panostaa toimivien, terveiden ja turvallisten sekä viihtyisien työyhteisöjen ja -ympäristöjen rakentamiseen. Esihenkilötaitojen ohella painotamme kaikkien työyhteisön jäsenten työyhteisötaitoja. Ideoihin ja kokeiluihin kannustetaan ja vaalimme uudistamista ja luovuutta. Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen edistää työn mielekkyyttä. Onnistunut asiakkaiden palveleminen on toiminnan ja työn keskiössä.

Kuvassa henkilöstöohjelman strategiakuva

Lue henkilöstöohjelma kokonaisuudessaan)

Hankintaohjelma

Hankintaperiaatteet – Kotkan kaupungin hankintaohjelma 2019 – 2025 täsmentää Kotkan kaupunkistrategiaa Kotka 2018 – 2025 hankintojen näkökulmasta. Hankintaperiaatteissa ei linjata strategisia ratkaisuja oman tuotannon ja yksityisen tuotannon välillä, vaan siinä keskitytään kilpailutettavien hankintojen ohjaamiseen ja määritellään kaupunkistrategiaa tukevat tavoitetilat, toimenpiteet ja seurannan mittarit.

Yhdessä kaupungin hallintosäännön, toimintasääntöjen, sopimusten hallintaohjeiston, hankintaohjeen ja pienhankintaohjeen kanssa hankintaperiaatteet muodostavat kaupungin hankintoja ohjaavan kokonaisuuden, jota tarvittaessa täydennetään käytännön ohjeistuksilla.

Hankintaperiaatteet on jaettu neljään lukuun, joista ensimmäisessä tarkastellaan hankintojen toimintaympäristöä, toisessa kuvataan kaupungin hankintatoimi, kolmannessa tarkastellaan hankintaohjelman kirjoittamisvaiheen tilannetta ja neljännessä esitellään vuoteen 2025 ulottuva ylätason toimintasuunnitelma hankintojen kehittämiseksi.

Kuvassa ostoskärryt ja tietokone

Lue hankintaohjelma kokonaisuudessaan

Vetovoima- ja yrittäjyysohjelma

Vetovoima- ja yrittäjyysohjelma sisältää kaupungin elinkeinopolitiikan linjaukset, joilla pyritään vahvistamaan taloudellista toimeliaisuutta ja yrittäjyyttä Kotkassa. Tavoitteena on edistää toimivaa ja kannustavaa elinkeinopolitiikkaa.

Ohjelmassa painotetaan yritysten toimintaympäristön kehittämistä ja  osaamistason kasvua, mikä heijastuu työllisyysasteen ja työpaikkojen määrän kasvuun. Ohjelman avulla ohjataan elinkeino- ja matkailupalveluiden sopimuksen alaista työtä kehittämisyhtiö Cursor Oy:ssä.

Kotkan vetovoiman ja yrittäjyyden kehittämisen kärkiteemoja ohjelmassa ovat:

 1. Kantasatamasta Kotkan vetovoimatekijä
 2. Toimiva kotisatama yrityksille
 3. Vetovoimainen ja kehittyvä matkailukaupunki
 4. Kyberturvallisuuden kärkikaupunki
Kuvassa luonnoskuva kantasatamastaLue vetovoima- ja yrittäjyysohjelma kokonaisuudessaan

Toimitilaohjelma

Toimitilaohjelman päätavoite on selvittää ja linjata mitä tiloja Kotkan kaupunki haluaa tai sen pitää omistaa, miten ja millä resursseilla sen tulee omistustaan hoitaa ja kuinka ja mihin tarkoituksiin sen tulee omistuksiaan käyttää.

Toinen keskeinen tavoite on tehdä ne strategiset valinnat, jotka toimitilojen osalta tukevat kunnan talouden saamista kestävälle pohjalle.

Kotkan kaupungintalo ilta-auringossa

Lue toimitilaohjelma kokonaisuudessaan

Kotouttamisohjelma

Etelä-Kymenlaakson kotouttamisohjelma

Kotouttamisohjelman tarkoitus on edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä.
Ohjelmassa tuodaan esille toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edistää kolmen alatavoitteen toteutumista:
arkeen kotoutuminen, koulutuksen ja työllistymisen edistäminen sekä hyvät väestösuhteet.
Seudullinen työryhmä seuraa ja arvioi ohjelman tavoitteiden toteutumista säännöllisesti ohjelmakauden aikana.

Kuvituskuva - Maahanmuuttajat

Lue kotouttamisohjelma kokonaisuudessaan

Hyvinvoiva Kotka -ohjelma

Hyvinvoiva Kotka – ohjelmalla on tavoitteena edistää asukkaiden merkityksellistä elämää. Asukkaiden toivotaan innostuvan osallistumaan ja vaikuttamaan omaan, yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvointiin. Ohjelma perustuu kuntalain sekä terveydenhuoltolain velvoitteisiin.

Päätavoitteet Hyvinvoiva Kotka -ohjelmassa ovat:

 1. Terveelliset elämäntavat (liikunta ja ravitsemus; terveyden edistäminen)
 2. Asukkaiden osallistuminen ja vaikuttaminen sekä viestintä
 3. Mielen hyvinvointi (päihteet ja riippuvuudet; lasten, nuorten ja perheiden hyvän elämän edistäminen; kulttuuria kaikille; työ ja koulutus)
 4. Terveellinen ja turvallinen ympäristö (elinympäristön turvallisuus; arjen turvallisuus)
 5. #eKotka

Hyvinvoiva Kotka -ohjelmasta raportoidaan vuosittain teema-alueittain ja ikäryhmittäin.

Ekaluokkalainen ylittämässä suojatietä kouluun saattajan kanssa.

Lue Hyvinvoiva Kotka -ohjelma kokonaisuudessaan

Muita ohjelmia ovat:

 • Omistajapoliittiset linjaukset
 • Talouden tasapainottamisohjelma