Hankinnat

Kotkan kaupungilla hankinnat ja kilpailuttaminen on hajautettu siten, että kansallisen kynnysarvon ylittävät hankinnat kilpailuttaa pääsääntöisesti hankintasuunnittelu poislukien rakennusurakat, joiden kilpailuttamisesta vastaa teknisten palveluiden vastuualue. Palvelualueet voivat myös halutessaan kilpailuttaa itse kynnysarvon ylittäviä hankintoja. Tarvittaessa kilpailutuspalveluita ostetaan Sarastiasta.

Pienhankinnat kilpailutetaan palvelualueilla ja -yksiköissä.

Soveltuvissa hankinnoissa Kotkan kaupunki osallistuu myös yhteishankintayksiköiden (Sarastia ja Hansel) kilpailutuksiin tai muodostaa hankintarenkaita muiden hankintayksiköiden kanssa.

Ohjaavat lait ja säädökset

Kaupungin hankintoja ohjaavat seuraavat hankintalain yleiset periaatteet: avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus asetetuissa vaatimuksissa. Hankintamenettelyissä noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, hankinnan kohteeseen liittyvää lainsäädäntöä (ml. EU:n yleinen tietosuoja-asetus), kaupungin toimintaa säätelevää muuta lainsäädäntöä (kuten kuntalaki), kaupungin johtosääntöjä sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä Kotkan kaupungin hankintaohjeita.

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset (poislukien liikesalaisuudet) ovat julkisia, kun sopimus on tehty.

Asianosaisella  on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja annettu tiedoksi. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojensaantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin.

Sopimusehdot

Kotkan kaupunki noudattaa hankinnoissaan valtiovarainministeriön laatimia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavara- tai palveluhankinnoille (JYSE), JIT 2015 -sopimusehtoja tai kuhunkin hankkeeseen soveltuvia muita sopimusehtoja. Sovellettaviksi voivat tulla myös edellä mainittujen ehtojen yhdistelmät.

Sovellettavat sopimusehdot käyvät ilmi aina kyseisen hankinnan tarjouskilpailuasiakirjoista.​

Laskutus

Kotkan kaupungin laskutusohjeet