Hankinnat

Hankintalain alaiset hankinnat kilpailuttaa kaupungin talousyksikössä toimiva hankintasuunnittelu (hankintapäällikkö tai hankintasuunnittelija) hankintasopimusta tarvitsevan palvelualueen tai toimintayksikön toimeksiannosta. Soveltuvissa hankinnoissa Kotkan kaupunki osallistuu myös yhteishankintayksiköiden järjestämiin yhteishankintoihin. Palvelualueet ja toimintayksiköt kilpailuttavat pienhankinnat pääsääntöisesti itse kaupungin pienhankintaohjeistusta noudattaen.

Sopimuskauden aikainen toiminta on tilaavien palvelualueiden ja toimintayksiköiden vastuulla.

Ohjaavat lait ja säädökset

Kaupungin hankintoja ohjaavat seuraavat hankintalain yleiset periaatteet: avoimuus, tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu sekä suhteellisuus asetetuissa vaatimuksissa. Hankintamenettelyissä noudatetaan julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä, hankinnan kohteeseen liittyvää lainsäädäntöä (ml. EU:n yleinen tietosuoja-asetus), kaupungin toimintaa säätelevää muuta lainsäädäntöä (kuten kuntalaki), kaupungin johtosääntöjä sekä kaupunginhallituksen hyväksymiä Kotkan kaupungin hankintaohjeita.

Hankintaa koskevien asiakirjojen julkisuuden osalta noudatetaan viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lainsäädäntöä. Tarjousasiakirjat ja muut hankintaan liittyvät selvitykset (poislukien liikesalaisuudet) ovat julkisia, kun sopimus on tehty.

Asianosaisella  on kuitenkin oikeus saada tieto em. asiakirjoista heti kun päätös on tehty ja annettu tiedoksi. Hänellä ei kuitenkaan ole tietojensaantioikeutta liike- ja ammattisalaisuuksiin.

Sopimusehdot

Kotkan kaupunki noudattaa hankinnoissaan valtiovarainministeriön laatimia julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavara- tai palveluhankinnoille (JYSE), JIT 2015 -sopimusehtoja tai kuhunkin hankkeeseen soveltuvia muita sopimusehtoja. Sovellettaviksi voivat tulla myös edellä mainittujen ehtojen yhdistelmät.

Sovellettavat sopimusehdot käyvät ilmi aina kyseisen hankinnan tarjouskilpailuasiakirjoista.​

Laskutus

Kotkan kaupungin laskutusohjeet