Maaperänäytteillä kerätään tietoa Kotkan alueen luonnollisista taustapitoisuuksista

Geologian tutkimuskeskus GTK täydentää geokemian tietokantaansa ottamalla maaperänäytteitä Kotkan kaupungin alueella kesä-elokuussa 2023. Tutkimusten tavoitteena on määrittää maaperän taustapitoisuuksien perustaso alueilla, joissa maankäytön tarkka suunnittelu on tärkeää.

Näytteenottopisteet on valittu Kotkan kaupungin omistamilta alueilta edustamaan erilaisia maalajeja ja maankäyttömuotoja. Näytteitä kerätään 12.6.2023 alkaen. Näytteet otetaan lapiolla 10 cm syvyydestä noin 200 paikasta taajamista. Näytteenotosta ei koidu haittaa ympäristölle. Tietojen perusteella lasketaan maalajikohtaisia tunnuslukuja eri alkuaineiden pitoisuuksista.

GTK:n taustapitoisuuskartoituksen tavoitteena on selvittää useiden eri alkuaineiden tavanomaiset luonnolliset taustapitoisuudet eri maalajeissa ja taajamissa myös täyttömaiden kohdalla. Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (VNa 214/2007) velvoittaa selvittämään nämä taustapitoisuudet maaperän pilaantuneisuutta arvioitaessa.

Tietoa luonnostaan tavanomaista suuremmista metalli- ja arseenipitoisuuksista voidaan käyttää esimerkiksi kaavoituksen tukena ja hyödynnettäessä maa-ainesjätettä maarakentamisessa. Kotkan kaupungin alueen tutkimukset ovat jatkoa valtakunnalliselle kartoitukselle, jota on aiemmin tehty luonnonmailla sekä noin kymmenessä Suomen kaupungissa.

Ravinteiden, raskasmetallien ja arseenin luonnolliset pitoisuudet kuvastavat kallioperän ja maaperän kehityshistoriaa. Pintamaassa voi lisäksi näkyä ihmisen toiminnan vaikutukset. Esimerkiksi liikenteen tai teollisuuden päästöt voivat kulkeutua sateen ja pölyn mukana maaperään. Kartoituksen myötä geologit saavat lisätietoa maaperän koostumuksesta ja ympäristöviranomaiset taustatietoa muun muassa raskasmetallien luonnollisista pitoisuuksista eri maalajeissa sekä alueista, joissa metallien pitoisuustaso on tavanomaista suurempi ihmisen toiminnan seurauksena.

Valtakunnallisen kartoituksen tulokset tallennetaan GTK:n Maaperän taustapitoisuudet -karttapalveluun. Karttapalvelun avulla voi laskea maaperän taustapitoisuudet mille tahansa paikalle, jonka lähistöltä on otettu ja analysoitu vähintään 30 samaa maalajia edustavaa näytettä.

Lisätietoja:

Timo Tarvainen, erikoistutkija
Geologian tutkimuskeskus GTK, Ympäristöratkaisut
timo.tarvainen@gtk.fi
puh. 029 503 2399

Mikael Eklund, tutkija
Geologian tutkimuskeskus GTK, Ympäristöratkaisut
mikael.eklund@gtk.fi
puh. 029 503 2596

Marja Jääskeläinen, ympäristötarkastaja
Kotkan kaupunki
marja.jaaskelainen@kotka.fi
puh. 040 526 5935