Vanhustenhuollon jäämistövaroista haettavat avustukset

Vanhustenhuoltoon osoitetuista jäämistövaroista avustusta voivat hakea ensisijaisesti yhdistykset, jotka järjestävät toimintaa ikäihmisille. Avustusta voi hakea ympäri vuoden sähköisesti Timmi-järjestelmässä. Avustusta voidaan myöntää vuokra-avustuksena tai yhteisölliseen tekemiseen.

Avustushakemus on tehtävä yhdistyksen/järjestön nimissä. Suomi.fi-kirjautumisen jälkeen sinun täytyy tehdä käyttöoikeuksien laajennus voidaksesi tehdä avustushakemuksia yhdistyksen/järjestön edustajana. Oikeuksien laajennus tehdään vain yhden kerran, jonka jälkeen se on käytössä automaattisesti aina kirjautumisen jälkeen. Yksityishenkilönä ei voi hakea avustusta vanhustenhuollon jäämistövaroista. 

Avustushakemuksessa on selvitettävä avustettavan kohteen arvioidut kokonaiskustannukset, ajankohta, tavoite jne. sekä lisäksi hakemukseen on liitettävä:

  • yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle 2024
  • vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
  • säännöt (jos uusi hakija tai säännöt muuttuneet)
  • tiedot yhteisön muulta taholta (valtio, kunta, seurakunta, säätiö, sponsorituki) viimeisen kolmen vuoden aikana saamat avustukset

Ohjeet avustuksen hakemiseen

Avustuksia myönnetään hyvinvointilautakunnan päättämien jakokriteerien mukaisesti (HYLA § 168/2021).

1. Hakijana tulee olla Kotkassa toimiva rekisteröity yhdistys tai järjestö.
2. Harkinnanvaraisesti avustusta voidaan myöntää myös esim. jollekin Kotkassa toimivalle yhteisölle.
3. Samalle yhdistykselle, järjestölle tai yhteisölle voidaan myöntää avustusta vanhusten virkistystoimintaan enintään kolme kertaa saman kalenterivuoden aikana.
4. Jäämistövaroista myönnettävä vuokra-avustus voi olla enintään 80 % todellisista vuokrakustannuksista.
5. Avustusta voidaan myöntää toistuvana ja/tai määräaikaisena.
6. Toistuvan tai määräaikaisen avustuksen maksaminen voidaan keskeyttää, mikäli rahaston varoja ei enää ole käytettävissä.
7. Avustusten hakuaika on jatkuva.
8. Avustuksia myönnettäessä noudatetaan kaupunginhallituksen antamia yleisohjeita avustuksista.
9. Erityisestä syystä voidaan poiketa yllä mainituista perusteista. Peruste on kirjattava ja perusteltava avustusta koskevaan päätökseen.