Ympäristölauta­kunta

Ympäristölautakunnan tehtävänä on huolehtia Kotkan kaupungin ja Pyhtään kunnan ympäristöterveydenhuollosta, ympäristönsuojelusta ja muusta ympäristöhallinnosta.

Lautakunta toimii em. kuntien ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojelulain tarkoittamana kunnan terveydensuojeluviranomaisena, elintarvikelain mukaisena kunnan valvontaviranomaisena ja jätelaissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena.

Lautakunta hoitaa em. kuntien osalta eläinlääkintahuoltolaissa, eläinsuojelulaissa ja eläintautilaissa määrätyt kunnalle kuuluvat tehtävät sekä järjestää talteen otettujan eläinten hoidon.

Lautakunta huolehtii maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1203/2001 mukaisista naudan lihan merkitsemisen viranomaistehtävistä.

Lautakunta vastaa tupakkalain (549/2016) mukaisesta kunnan valvontatehtävästä. Lisäksi lautakunta toimii lääkelaissa tarkoitettuna kunnan viranomaisena, joka käsittelee nikotiinivalmisteiden myynnistä kunnalle kuuluvat asiat.

Lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana Kotkan kaupungin rakennusvalvontaviranomaisena sekä maa-aineslain tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena. Lautakunta toimii lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain 103 d §:ssä tarkoitettuna hulevesien hallinnan valvontaviranomaisena sekä antaa hulevesien hallintaa koskevia yleisiä määräyksiä ja määräyksiä hulevesistä aiheutuvan haitan poistamiseksi.

Lautakunta valvoo rakennettua ympäristöä ja huolehtii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä.

Lautakunta toimii Kotkan kaupungin leirintäalueviranomaisena.

Ympäristölautakunta

  1. päättää kunnan päätösvallassa olevista luonnonmuistomerkeistä;
  2. hyväksyy alueelliset rakennustapa- ja julkisivuohjeet sekä mainostoimenpideohjeet;
  3. ratkaisee rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolon suunnittelutarvealueella sekä kunnan vastuulla olevat poikkeamisluvat pyydettyään tarvittaessa kaupunkisuunnittelun vastuualueen lausunnon;
  4. päättää veden johtamisesta asemakaava-alueella (MRL 161a § 2 mom.);
  5. päättää lupa- ja valvontamaksuista;
  6. päättää valvontasuunnitelmien ja valvontaohjelmien hyväksymisestä;
  7. päättää kunnan ympäristönsuojelumääräysten antamisesta.