Eläintaudit

Eläintauti on sairaus tai tartunta, joka voi siirtyä suoraan tai välillisesti eläimestä toiseen eläimeen tai ihmiseen. Eläintaudit ovat bakteerien, virusten, sienien ja loisten aiheuttamia tauteja. Eläimistä ihmisiin tai ihmisestä eläimiin leviäviä tartuntoja kutsutaan zoonooseiksi.

Tuotantoeläinten tarttuvat taudit voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä kasvun heikkenemisen, tuotannon alenemisen tai eläimen kuoleman seurauksena. Tautien leviämisriski kasvaa, kun tuotantoeläimiä, niistä saatavia elintarvikkeita ja muita tuotteita kuljetetaan eri puolille maapalloa.

Myös lemmikkieläimet matkustavat perheiden mukana yhä useammin ulkomaille ja voivat matkalla sairastua vakavaan eläintautiin, joka pahimmassa tapauksessa voi tarttua myös ihmiseen. Lisäksi etenkin koirien tuonti Suomeen myös Euroopan ulkopuolelta on lisääntynyt viime vuosina.

Suomen eläintautitilanne on Norjan ja Ruotsin ohella maailman parhaimpia. Tauteja, joita Euroopassa yleisesti esiintyy, ei Suomessa ole. Eläintautien vähäisyyteen vaikuttavat mm. hyvät eläinsuojat, karjamarkkinoiden ja yhteislaitumien puuttuminen sekä se, että Suomen kautta kuljetetaan vain vähän eläimiä muihin maihin. Lisäksi Suomessa on kiinnitetty paljon huomiota eläintautien ennaltaehkäisyyn.

Eläintautien vastustaminen

Eläintautien vastustamisella tarkoitetaan vastustettavista eläintaudeista ja niiden luokittelusta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (843/2013) lueteltujen sairauksien tai tartuntojen ehkäisyä tai vähentämistä viranomaisen johdolla. Eläintautien vastustamisen ylin johto kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle. Ruokavirasto suunnittelee, ohjaa, kehittää ja valvoo keskushallinnon viranomaisena eläintautien vastustamista. Aluehallintovirastoissa läänineläinlääkärit huolehtivat lainsäädännön täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta toimialueellaan. Paikallistasolla eläinlääkintähuollon suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat kunnassa tai kuntayhtymässä kunnaneläinlääkärit.

Eläintautilaissa (441/2013) eläintaudit jaetaan vastustettaviin, ilmoitettaviin ja muihin eläintauteihin. Vastustettavat eläintaudit jaetaan edelleen valvottaviin, vaarallisiin ja helposti leviäviin eläintauteihin. Helposti leviävät eläintaudit vaikeuttavat merkittävästi kotieläintuotantoa, vahingoittavat merkittävästi luonnonvaraisia eläinkantoja, estävät tai haittaavat merkittävästi eläinten tai tuotteiden vientiä ja kauppaa tai voivat tarttua eläimestä ihmiseen aiheuttaen vakavan sairauden. Tämän lisäksi ne leviävät erityisen helposti. Helposti leviäviä eläintauteja ovat esimerkiksi suu- ja sorkkatauti, lintuinfluenssa ja afrikkalainen sikarutto. Helposti leviävä eläintauti voidaan todeta luonnonvaraisessa eläimessä tai kotieläimessä.

Suomi pyritään pitämään vapaana helposti leviävistä eläintaudeista. Esimerkiksi pitopaikkojen tautisuojauksella ja eläinten tuontiehtojen ja tuliaistuonnin määräysten noudattamisella voit estää helposti leviävän eläintaudin tulon Suomeen tai kotieläintesi pitopaikkaan. Mahdolliset Suomessa todetut tautitapaukset pyritään hoitamaan niin, että tartunta saadaan hävitettyä mahdollisimman nopeasti eikä se pääsisi leviämään. Eläinten omistajien ja muiden eläinten kanssa toimivien tulee kiinnittää huomiota erityisesti tautien ehkäisyyn sekä siihen, että mahdollisesta tautiepäilystä ilmoitetaan eläinlääkärille. Eläinlääkärin tulee ilmoittaa epäilystä välittömästi kunnaneläinlääkärille tai läänineläinlääkärille.

Monet sellaiset eläinten ja ihmisten terveyttä vaarantavat taudit, joita Suomessa ei esiinny, ovat kohtalaisen yleisiä maamme rajojen ulkopuolella. Näistä taudeista vaarallisimpia ovat tappava tauti rabies eli raivotauti ja ekinokokkoosi. Koirien tuontivaatimukset liittyvät näiden lakisääteisesti vastustettavien tautien ennaltaehkäisyyn. Jos koiran tuontiin liittyviä vaatimuksia ei ole noudatettu, on kyseessä laiton tuonti. Epäiltäessä koiran laitonta maahantuontia tulee asiasta tehdä ilmoitus kunnan- tai läänineläinlääkärille. Tuontiin voi kuitenkin liittyä muitakin riskejä. On hyvä muistaa, että tuontikoiran mukana leviävät taudit voivat tarttua perheenjäsenten lisäksi kaikkiin koiran kanssa kontaktissa olleisiin henkilöihin ja koiriin.

Ruokavirasto laatii vuosittaisen suunnitelman lakisääteisesti vastustettavien eläintautien seurantaohjelmista. Eläintautien valvontaa suoritetaan lakisääteisten terveysvalvontaohjelmien puitteissa sekä jokaisella eläinlääkärin tilakäynnillä ja teurastukseen liittyvissä tarkastuksissa teurastamoilla.

Lisätietoja eläintaudeista:

ELÄINTAUTILAKI

KUOLLEET LUONNONVARAISET ELÄIMET

KOIRIEN MAAHANTUONTIIN LIITTYVÄT RISKIT