Osallisuus

Lasten osallisuus

Varhaiskasvatuksessa toimitaan paljon pienissä ryhmissä. Henkilöstö ja lapset dokumentoivat toimintaa säännöllisesti muun muassa Peda.net-sivuille, lasten omiin Kasvun kansioihin ja ryhmätiloihin. Dokumentointitapoja ovat esimerkiksi valokuvaus, piirrokset tai kirjaukset lasten tarinoista.

Pienissä ryhmissä aikuinen on lähellä lasta, jolloin lasten ajatusten, huomioiden ja kokemusten kuuleminen toteutuu. Yhteiset keskustelut lasten ja henkilöstön kesken antavat tietoa lasten tärkeinä pitämistä asioista. Niitä hyödynnetään varhaiskasvatuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa.

Huoltajien osallisuus

Huoltajilla on mahdollisuus kertoa toiveitaan ja antaa palautetta päivittäisissä kohtaamisissa henkilöstön kanssa. Ajoittain huoltajilta pyydetään erikseen näkemyksiä päivittäiseen toimintaan liittyen. Lisäksi vanhempainillat tarjoavat paikan toiveiden ja palautteiden kokoamiseen.

Kotkan varhaiskasvatus toteuttaa vuosittain asiakaskyselyn lasten huoltajille. Kyselyn pohjalta kootaan raportti, jossa näkyvät varhaiskasvatuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Raportti käsitellään hyvinvointilautakunnassa.

Henkilöstön osallisuus

Varhaiskasvatuksen henkilöstö kokoontuu säännöllisesti tiimi- ja viikkopalavereihin. Kaksi kertaa vuodessa järjestetään kehittämispäivä, jolloin yhdessä suunnitellaan, arvioidaan ja kehitetään toimintaa.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on laadun ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi käytössä auditointikäytäntö. Auditointipäivinä esimiehet ovat mukana päiväkoti- ja esiopetusryhmien toiminnassa havainnoiden ja keskustellen.

Kotkan kaupungin henkilöstön kehityskeskustelut sekä henkilöstölle suunnatut työilmapiirikyselyt toteutuvat myös varhaiskasvatuksessa.