Iltapäivätoimintaan hakeminen

aamu- ja iltapäivätoiminnan noppalogo

Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2022-2023

Haku iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2022–2023 käynnistyy maanantaina 7.2.2022 ja päättyy perjantaina 11.3.2022.

Iltapäivätoiminnan ryhmät täyttyvät nopeasti eli paikkaa kannattaa hakea jo hakuaikana. Iltapäivätoimintaan voi kuitenkin hakea myös lukuvuoden 2022-2023 aikana.

Mikäli johonkin ryhmään ei tule riittävästi hakijoita, ei ryhmää perusteta. Kotkan kaupungin omana toimintana olevien ryhmien minimikoko on 15 lasta.

Hakulomakkeita on saatavilla koko kauden Opetustoimesta, Kotkan iltapäivätoiminnan kotisivuilta ja iltapäivätoiminnan ryhmistä.

Hakulomakkeet palautetaan Opetustoimeen.

Otettaessa lapsia aamu- ja iltapäivätoimintaan heihin sovelletaan yhdenvertaisia valintaperusteita. Määräajassa saapuneet hakemukset käsitellään valintakriteereiden pohjalta. Kriteerien pohjalta arvioitujen samanarvoisten hakemusten kesken suoritetaan viime kädessä arvonta, jos määräajassa saapuneita hakemuksia on enemmän kuin tarjottavia paikkoja. Ryhmiin voidaan ottaa myös ylempien vuosiluokkien oppilaita, mikäli niissä on tilaa.

Mikäli kaikkia hakuaikana hakeneita ei voida ottaa toimintaan, jaetaan paikat seuraavassa järjestyksessä:

  1. ensimmäisen luokan oppilaat ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat, joiden huoltajat ovat työssä tai opiskelevat päätoimisesti
  2. toisen luokan oppilaat, joiden huoltajat ovat työssä tai opiskelevat päätoimisesti
  3.  muut ensimmäisen luokan oppilaat ja erityisen tuen piirissä olevat oppilaat
  4.  muut toisen luokan oppilaat

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat esiopetuksen oppilaat, jotka eivät ole esiopetusta täydentävän päivähoito-oikeuden piirissä, lasketaan mukaan 1. ryhmään.

Hakijan tulee liittää hakemukseen todistus työ- tai opiskelupaikasta sekä työ-/opiskelupaikan yhteystiedot. Huoltajan lisäksi huomioidaan lapsen kanssa samassa osoitteessa asuvan huoltajan avio- tai avopuolison työ- tai opiskelutilanne. Todistukseksi työssäolosta käy kopio palkkakuitista/työsopimuksesta, palvelussuhdetodistus tai ihan vapaamuotoinen lappu esimieheltä josta selviää työntekijä, työpaikka ja onko työsuhde vakituinen vai määräaikainen sekä mahdollinen määräaikaisuuden kesto. Yrittäjän osalta riittää hakemukseen yrityksen nimi ja Y-tunnus. Hakija vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Iltapäivätoiminnan ryhmien paikkavalinnat tehdään hakuajan päättymisen jälkeen hakuaikana toimitettujen tietojen perusteella. Hakuajan jälkeen muuttuneita tietoja ei oteta huomioon. Hakija vastaa toimittamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisiin tietoihin perustuva päätös voidaan kumota, jolloin lapsi voi menettää jo myönnetyn iltapäivätoiminnan paikan. Tällaisessa tilanteessa huoltaja voi halutessaan toimittaa uuden hakemuksen, joka käsitellään samoin kuin muut hakuajan jälkeen saapuneet hakemukset.

Mikäli kaikki hakeneet eivät mahdu toimintaan, jäävät ilman paikkaa jääneet jonoon. Jonojärjestys arvotaan hakijaryhmittäin yllä kuvatun mukaisesti. Mahdollisia peruutuspaikkoja tarjotaan ensisijaisesti näille lapsille.
Varsinaisen hakuajan jälkeen alkaa jatkuva haku. Tällöin lapsi voidaan, joko ottaa toimintaan mikäli ryhmässä on tilaa, tai ottaa jonoon odottamaan paikan vapautumista. Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä, eikä esim. hakuajan jälkeen saapunut ensimmäisen luokan oppilas ohita jonossa hakuaikana jonoon jääneitä toisen luokan oppilaita.

Iltapäivätoiminnan ryhmät täyttyvät nopeasti eli paikkaa kannattaa hakea jo iltapäivätoiminnan varsinaisen haun aikana.

Jatkuva haku luvuodelle 2021-2022

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan haku on lukuvuosikohtainen. Nyt meneillään on jatkuva haku kuluvalle lukuvuodelle 2021-2022.

Hakeminen iltapäivätoimintaan tapahtuu iltapäivätoiminnan hakulomakkeella. Hakulomakkeita saa tältä sivulta, Opetustoimesta (Laivurinkatu 4) sekä iltapäivätoiminnan ryhmistä tai kouluilta.

Hakemus palautetaan opetustoimeen. Hakemuksen liitteineen voi tuoda osoitteeseen Laivurinkatu 4. Ulkopuolella on lukollinen postilaatikko, johon hakemuksen voi jäättää toimistoaikojen ulkopuolella. Hakemuksen voi myös postittaa osoitteella Opetustoimi / iltapäivätoiminta, PL 205, 48101 Kotka. Sähköpostitse hakemuksen liitteineen voi toimittaa osoitteeseen anu.neuvonen@kotka.fi.

Iltapäivätoiminnan ryhmiin voidaan ottaa lapsia, jos ryhmässä on tilaa. Kirjallinen vahvistus iltapäivätoiminnan paikan saamisesta tai jonoon jäämisestä postitetaan hakijoille.

Iltapäivätoiminnan paikkoja jaettaessa otetaan huomioon lapsen kanssa asuvien aikuisten työ- ja/tai opiskelutilanne. Mikäli kaikkia hakeneita ei voida ottaa ryhmään, on etusijalla lapset, joiden vanhemmat ovat työssä tai opiskelevat. Tästä syystä hakemuksen liitteenä tulee toimittaa todistus, josta käy ilmi työ/virkasuhteen vakituisuus tai määräaikaisuuden kesto tai todistus suoritettavista opinnoista. Todistus työssä olosta voi olla työtodistus, työsopimus tai muu todistus, josta käy ilmi työnantajan yhteystiedot ja työsuhteen kesto. Mikäli liitteitä ei toimiteta, käsitellään hakemus samanarvoisena kuin vailla työ/opiskelupaikkaa olevien hakemukset. Hakuajan päättymisen jälkeen toimitettuja todistuksia ei voida huomioida.

Jos ette tarvitsekaan teille myönnettyä iltapäivätoiminnan paikkaa, siitä on ilmoitettava mahdollisimman pian koordinaattori Anu Neuvoselle (anu.neuvonen@kotka.fi).

Lapsi voi aloittaa iltapäivätoiminnan ryhmässä kun iltapäivätoiminnasta on tehty kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa. Palvelusopimukset tehdään palveluntuottajien kanssa ennen varsinaisen toiminnan alkua.