Kasvun ja oppimisen tuki

Kasvun ja oppimisen tuki on lasten yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista sekä oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja. Tavoitteena on havaita varhain mahdollisia oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia. Tuki ehkäisee ongelmien syntymistä, kasvamista ja monimuotoistumista. Esiopetuksessa huolehditaan siitä, että jokainen lapsi kokee onnistumisia sekä tulee hyväksytyksi omana itsenään ja ryhmän jäsenenä. Tähän tavoitteeseen päästään, kun henkilöstö, lapsen huoltajat sekä yhteistyöverkostot tunnistavat lapsen vahvuudet sekä oppimiseen ja kehitykseen liittyvät tarpeet. Huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on ensiarvoista.

Tuen kolmiportaisuus

Lapsen kasvun ja oppimisen tuki toteutuu esiopetuksen päivittäisessä toiminnassa ja tukea annetaan erilaisin joustavin järjestelyin oikea-aikaisesti. Esiopetuksessa puhutaan kolmiportaisesta tuesta. Tuki vahvistuu tarvittaessa yleisestä tuesta tehotstettuun tai erityiseen tukeen. Tuen toteuttamisessa hyödynnetään varhaiserityiskasvatuksen pedagogista osaamista ja menetelmiä. Tuen järjestäminen kirjataan yhdessä huoltajien kanssa lapsikohtaiseen suunnitelmaan. Suunitelma voi olla lapsen esiopetuksen suunnitelma, oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tuen toteutumista lapsen kehityksen, oppimisen ja hyvinvoinnin tueksi arvioidaan esiopetusvuoden aikana.

Varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijuus

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) on asiantuntija lapsen kasvun ja oppimisen tukemisessa. Veot työskentelevät useissa esiopetusyksiköissä, päiväkodeissa sekä perhepäivähoidossa. He osallituvat lapsiryhmien arkeen ja tekevät yhteistyötä huoltajien sekä verkostojen kanssa. Erityispedagoginen konsultaatio on tukena esiopetuksen toteutuksessa.

Esiopetuksen oppilashuolto

Oppilashuolto on Kotkassa osa esiopetuksen toimintakulttuuria ja se toteutuu pääosin ennaltaehkäisevänä ja yhteisöllisenä. Tässä oppilashuoltotyössä esiopetuksen henkilökunta seuraa, arvioi ja kehittää esiopetusyhteisön ja -ryhmien hyvinvointia. Yleisen hyvinvoinnin tukemiseksi toteutetaan yhteisöllisiä tapahtumia, vahvistetaan ryhmän ystävätaitoja ja kehitetään osallisuuden mahdollisuuksia. Samalla huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Lasten ja huoltajien osallisuus on olennaista yhteisöllisessä oppilashuollossa ja se vahvistaa hyvinvointia.

Yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistetään aina esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilashuollon työntekijöitä ovat koulun kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja tai perhepalveluiden psykologi. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Lapsen toivomukset ja mielipiteet huomioidaan häntä koskevissa ratkaisuissa iän, kehitystason ja muiden edellytysten mukaisesti. Oppilashuoltotyössä noudatetaan voimassa olevia salassapitosäädöksiä

Toimi näin

Lasten ja huoltajien osallisuus on olennaista yhteisöllisessä oppilashuollossa ja se vahvistaa hyvinvointia. Yhteisöllisen oppilashuollon lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Yksilökohtainen oppilashuoltotyö käynnistetään aina esiopetuksen henkilökunnan ja huoltajan kanssa yhteistyössä. Oppilashuollon työntekijöitä ovat koulun kuraattori, neuvolan terveydenhoitaja tai perhepalveluiden psykologi. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä.

Palvelupaikat kartalla

Asiointikanavat