Tietoa esiopetuksesta

Esiopetus Kotkassa

Osallistumisvelvoite

Esiopetukseen osallistuminen on velvoittavaa kaikilla 6- ja 7-vuotiailla lapsilla, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulua. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla 5-vuotiailla lapsilla on oikeus saada esiopetusta sinä vuonna, kun hän täyttää 5 vuotta. Kunnan velvollisuus on järjestää alueellaan asuville lapsille maksutonta esiopetusta. Huoltajat huolehtivat osallistumisvelvollisuuden toteutumisesta ilmoittamalla lapsensa esiopetukseen.

Esiopetuksesta

Esiopetus on varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen välinen jakso lapsen oppimisen polulla. Esiopetus on tavoitteellista, turvallista ja lapsuutta kunnioittavaa toimintaa, jossa lapsi kasvaa, leikkii ja oppii omien edellytystensä mukaisesti. Tietoja ja taitoja opitaan vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Esiopetuksessa leikki, liikkuminen, taiteellinen toiminta ja tutkiminen ovat lapsille ominaisia tapoja oppia ja työskennellä. Opetus toteutuu niin sisätiloissa, pihalla, metsässä, puistossa kuin kaupunkiympäristössäkin.

Esiopetus ei sisällä erillisiä oppiaineita, vaan puhutaan kokonaisopetuksesta. Lasten kiinnostuksen kohteet vaikuttavat sisältöjen ja opetuksen rakentumiseen. Perusopetuslaki ja sen pohjalta laadittu esiopetussuunnitelman perusteet ohjaavat valtakunnallisesti yhdenvertaista esiopetusta.

Esiopetuksen järjestäminen

Kotkassa esiopetus järjestetään päiväkotien ja koulujen yhteydessä. Tavoitteena on, että lapsi osallistuu esiopetukseen siinä koulussa, jossa hän todennäköisemmin ensimmäisen luokan aloittaa. Esiopetusaika on pääsääntöisesti ma – pe klo 9 – 13.

Pidennettyyn oppivelvollisuuteen oikeutettujen lasten esiopetusta toteutetaan myös tietyissä perusopetuksen pienryhmissä.  Perusopetuksen pienryhmissä esiopetusaika noudattaa koulun lukujärjestystä.

Esiopetuspaikat voivat vaihtua vuosittain. Tähän vaikuttaa esiopetusikäisten lasten määrä, esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen tarpeet sekä käytössä olevat tilavaihtoehdot.

Kotkassa on tarjolla englanninkielistä esiopetusta, yksityistä ruotsinkielistä esiopetusta sekä valmistavaa esiopetusta. Valmistava esiopetus (valu) on tarkoitettu niille maahanmuuttajataustaisille lapsille, joiden suomen- tai ruotsinkielen taito ei riitä esiopetukseen.

Täydentävä varhaiskasvatus esiopetusajan ulkopuolella

Lapsen tarvitsema esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus esiopetusajan ulkopuolella toteutuu yleensä lapsen esiopetusyksikössä ja ajoittuu aamuihin sekä iltapäiviin. Lapselle ei tarvitse hakea erikseen esiopetusta täydentävää varhaiskasvatuspaikkaa, mikäli hänellä on jo voimassa oleva asiakkuus. Uudet asiakkaat hakevat varhaiskasvatuspaikkaa ensisijaisesti sähköisesti.

Yhteistyö huoltajien kanssa

Esiopetuksessa on käytäntönä, että huoltaja saattaa ja hakee lapsen esiopetuspaikasta. Tällä turvataan lasten turvallisuus sekä tiedonkulku huoltajien ja esiopetuksen henkilökunnan välillä.

Yhteistyön tavoitteena on luottamus sekä kunnioitus esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kesken. Tällä tuetaan lapsen viihtyvyyttä, turvallisuutta, kasvamista ja oppimista. Yhteistyön tuloksena jokainen lapsi saa mahdollisimman paljon oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea.
Yhteistyö on tiivistä lapsen aloittaessa esiopetuksessa ja siirtyessä perusopetukseen sekä esiopetusvuoden aikana lasten kasvun ja oppimisen tarpeiden mukaisesti.

Esiopetusyksiköissä on vanhempainiltoja kodin ja esiopetuksen välisen yhteistyön vahvistamiseksi. Aiheina voivat olla esimerkiksi esiopetuksen toimintasuunnitelma ja sen toteutuminen. Lisäksi illoissa on mahdollisuus huoltajien keskinäiseen keskusteluun.