Kulttuurin kohdeavustukset

Kohdeavustusta myönnetään yksittäisten Kotkan kaupungin alueella toteutettavien taide- ja kulttuuritapahtumien tai -hankkeiden tuottamiseen. Avustus on tarkoitettu erityisesti tapahtumiin ja hankkeisiin, joilla on laaja vaikutus ja joihin yleisön osallistumista ei ole rajoitettu. Avustus on tarkoitettu tietyn kohdennetun tapahtuman tai hankkeen kustannuksiin.
Hakijalta edellytetään kohdeavustuksen saamiseksi omarahoitusosuutta. Omarahoitusosuudessa huomioidaan myös oman työn osuus sekä välineiden ja tilojen käyttö.

Kohdeavustushakemukseen on liitettävä hankkeen työsuunnitelma ja talousarvio, yhteisön osalta tapahtuman toteutusvuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä viimeisin tilinpäätös hallituksen jäsenten ja tilintarkastajain allekirjoituksin. Yksittäisen henkilön tai työryhmän hakemukseen on
liitettävä työsuunnitelman ja talousarvion lisäksi ansioluettelo sekä taiteenalakohtaisesti merkitykselliset muut aineistot kuten teoskuvat, lehtileikkeet, äänitteet ym. työn kuvaukset.

Kohdeavustusta ei myönnetä hankkeisiin ja tapahtumiin, joiden keskeinen tarkoitus on varainhankinta.
Kohdeavustusta ei myöskään myönnetä takautuvasti. Kohdeavustusta ei myönnetä kaupungin muulla tavoin subventoimaan käyttömaksuun tai vastaavaan.

Kohdeavustusta voi hakea tammikuun, huhtikuun tai syyskuun loppuun mennessä. Tarkemmat avustuksen hakuajat ilmoitetaan hakukuulutuksessa. Kohdeavustukset myöntää lautakunta, ellei muuta ole päätetty.

Kohdeavustuksen käytöstä on toimitettava vapaamuotoinen selvitys avustuksen myöntäjälle hankkeen tai tapahtuman toteuttamisvuoden loppuun mennessä. Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai projekti ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää asiasta lisäselvitystä. Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin. Avustuksen hakija voi myös pyytää kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutosta kaupunginhallituksen yleisohjeen mukaisesti.