Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan yksilöjaosto

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnassa on kasvatuksen ja koulutuksen yksilöjaosto, jonka tehtävänä on

  1. päättää erityisen tuen aloittamisesta, mikäli huoltaja sitä vastustaa;
  2. päättää oppilaiden kurinpitorangaistusasioista lukuun ottamatta kirjallisen varoituksen antamista;
  3.  tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole delegoinut jaoston päätösvaltaa viranhaltijalle;
  4. ratkaista asiat, joissa asiakas on hakenut oikaisua viranhaltijan tekemään asiakasmaksua koskevaan päätökseen;
  5. antaa lausunnot yksittäistä asiakasta koskevassa asiassa, mikäli asian on katsottava vaativan toimielimen lausunnon;
  6. edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa lasten varhaiskasvatuksen yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty;
  7.  suorittaa muut lautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.
Puheenjohtaja Varajäsen
Mikko Hauhia Heli Paasi
Varapuheenjohtaja
Marko Kuusela Juhani Pekkola
Jäsenet
Minni Kuisma Mia Harkko
Susanna Blomberg Kari Tiusanen
Minna Ahokas Seppo Eerola