Verkostovesi

Talousvettä toimittavan laitoksen toiminnan hyväksyttäminen tai ilmoittaminen

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä sekä toiminnanharjoittajan, joka toimittaa vettä talousvettä toimittavalle laitokselle (tukkulaitoksen), on haettava TsL:n 18 §:ssä säädetty kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksyminen viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.
Toiminnan hyväksymistä on haettava myös, jos vedenottoa tai vedenkäsittelyä laajennetaan tai muutetaan olennaisesti tai jos veden laadussa tai jakelussa tapahtuu talousveden laadun kannalta olennaisia muutoksia.
Muutosta koskeva hakemus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan muuttamista. Toimintaa ei saa muuttaa ennen kuin hakemus on hyväksytty.

Hakemus vesilaitostoiminnan hyväksymiseksi

Seuraavien toiminnanharjoittajien ja vedenottamon tai vesisäiliön omistajan on tehtävä TsL 18 a §:ssä tarkoitettu kirjallinen ilmoitus viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kunnan terveydensuojeluviranomaiselle:
• jos talousvettä toimittavalla laitoksella ei ole omaa vedentuotantoa tai
käsittelyä (esim. vesiosuuskunta, jolla on pelkkä verkosto)
• jos talousvettä otetaan vedenottamosta omilla laitteilla käytettäväksi
osana julkista toimintaa (esim. koulu) tai kaupallista toimintaa (esim. kioski)
• jos vettä otetaan vedenkäyttäjien omilla laitteilla talousvetenä käytettäväksi yhteensä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai vähintään 10 kuutiometriä päivässä eli ns. kimppakaivo

Ilmoitus talousveden jakelusta, veden käytöstä osana julkista tai kaupallista toimintaa tai yhteiskäyttöisestä kaivosta

Riskinarviointi

Talousvettä toimittavan laitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun viranomaisvalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan terveydensuojelulain 20 §:n 2 momentin mukaan. Riskinarviointi on tehtävä toiminnanharjoittajien ja viranomaisten välisenä yhteistyönä. Kunnan terveydensuojeluviranomainen hyväksyy talousvettä toimittavan
laitoksen ja tukkulaitoksen riskinarvioinnin hakemuksesta.

Hakemus vesilaitoksen riskinarvioinnin hyväksymiseksi

Talousveden laatuun liittyvän riskinarvioinnin on perustuttava riskinarvioinnin yleisiin periaatteisiin, jotka on vahvistettu kansainvälisissä standardeissa kuten esimerkiksi standardissa SFS-EN 15975-2 (Juomavesijärjestelmien turvallisuus. Suuntaviivat riskien- ja kriisienhallintaan). Tässä standardissa kuvataan ns. Water Safety Plan (WSP) -malli, jonka mukainen riskinarviointi voidaan tehdä verkkopohjaisella WSP-työkalulla. WSP-malli on systemaattinen talousveden riskienhallintajärjestelmä valuma-alueelta tai pohjaveden muodostumisalueelta aina kuluttajan hanaan saakka. Työkalu on kaikkien talousvettä toimittavien laitosten ja talousveden valvontaan liittyvien viranomaisten käytettävissä maksutta.

WSP-työkalu