Hyvinvointi­lautakunnan yksilöjaosto

Hyvinvointilautakunnassa on yksilöjaosto, jonka tehtävänä on

  1. päättää erityisen tuen aloittamisesta, mikäli huoltaja vastustaa;
  2. päättää oppilaiden kurinpitorangaistusasioista lukuun ottamatta kirjallisen varoituksen antamista;
  3. tehdä yksilöä ja perhettä koskevat päätökset, ellei lautakunta ole delegoinut jaoston päätösvaltaa viranhaltijalle;
  4. ratkaista asiat, joissa asiakas on hakenut oikaisua viranhaltijan tekemään asiakasmaksua koskevaan päätökseen;
  5. antaa lausunnot yksittäistä asiakasta koskevassa asiassa, mikäli asian on katsottava vaativan toimielimen lausunnon.
  6. edustaa kuntaa, valvoa sen oikeutta ja käyttää puhevaltaa lasten varhaiskasvatuksen yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja tehdä sen puolesta näissä asioissa sopimukset ja muut oikeustoimet, ellei tässä hallintosäännössä ole muuta määrätty;
  7. suorittaa muut hyvinvointilautakunnan määräämät jaoston toimialaan kuuluvat tehtävät.

 

Puheenjohtaja Varajäsen
Heikkilä Anne Silvala Sorella
Varapuheenjohtaja
Arola Mika Pimiä Tuomo
Jäsenet
Hagren Jarno Nironen Kimmo
Hoxha Saila Hedin Anu
Eerola Seppo Tilli Juha