Kotoutumisen tukemisen avustukset

Avustuksen tarkoitus

Kotoutumisen tukemisen avustukset ovat tarkoitettu konkreettisiin ja monipuolisiin kotoutumista edistäviin toimintoihin. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan vaikuttavuuteen, suunnitelmallisuuteen ja tavoitteellisuuteen. Hakijoilta toivotaan eri kieliryhmien, yhdistysten, yhteisöjen ja järjestöjen välistä yhteistyötä. Avustukset myönnetään Kotkassa tapahtuvaan toimintaan.

Kuka voi hakea?

Kotoutumisen tukemisen avustuksen hakijoina voivat olla järjestöt, yhteisöt, työryhmät, yhdistykset ja urheiluseurat ja muut kolmannen sektorin toimijat. Kaupungin omat yksiköt ja muut organisaatiot voivat olla yhteistyökumppaneita edellä mainittujen tahojen kanssa.

Millaiseen toimintaan avustusta voi hakea?

Kotoutumista edistävän toiminnan tulisi pääsääntöisesti liittyä
1) oman äidinkielen opetukseen,
2) suomen kielen opetukseen,
3) työllisyyden edistämiseen,
4) osallisuuden edistämiseen tai
5) hyvien väestösuhteiden edistämiseen.

Lisäksi toiminnan tulee tukea Kotkan kaupungin strategian ja Etelä-Kymenlaakson seudullisen kotouttamisohjelman tavoitteita.

Kotkan kaupungin strategia
Etelä-Kymenlaakson seudullinen kotouttamisohjelma 2023-2026

Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2024 aikana. 

Avustusta voi hakea esimerkiksi
– yksittäisen, erillisen tapahtuman järjestämiseen
– toistuviin tapahtumiin (esim. kerhot, ryhmätoiminta)
– työntekijän palkkaan (työntekijän työtehtävät liityttävä avustuksessa haettuun toimintaan)

Avustusta ei ole tarkoitettu esimerkiksi
– järjestön tilavuokriin omista tiloista
– puhelin- tai nettikuluihin tai laitteiden hankintaan
– järjestön yleiskustannuksiin ja hallintokuluihin
– talkootyöhön
– ulkomaanmatkoihin

Hakeminen

Tutustu kaupungin yleisiin sähköisen haun ohjeisiin. Lisäksi hakijoiden kannattaa tutustua Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettaviin yleisohjeisiin. Sähköiseen hakemukseen tulee myös liittää avustuksella tapahtuvan tarkempi toiminnan suunnitelma, jossa on selvitetty seuraavat kohdat:

1. Hakija
2. Mitä kaupungin strategiaa ja kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa?
3. Mihin haun erillistavoitteisiin toiminta kohdistuu ja miten?
4. Tarkka ja selkeä kuvaus siitä, millaista toimintaa avustuksessa rahoitetaan mm.
– mitä avustuksella tehdään
– miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
– kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä
– kuvaus siitä, miten kohderyhmä tavoitetaan
– arvio osallistujamäärästä
– toiminnan aikataulu
– toiminnan yhteistyökumppanit
5. Vaikutusten arviointi mm.
– minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan
– miten toiminta edisti kotoutumista
– kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa, jos mahdollista
6. Kustannusarvio
– kustannukset eriteltynä selkeästi

Hakuajat

Sähköiset hakemukset on palautettava viimeistään 31.3.2024 kello 15.00 mennessä. Avustukset haetaan sähköisen Timmi-hakujärjestelmän kautta.

Kotkan kaupungille toimitettu avustushakemus liitteineen on lähtökohtaisesti julkinen asiakirja, josta jokaisella on halutessaan oikeus saada tietoa (laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999). Julkiseen asiakirjaan voi sisältyä salassa pidettäviä osia. Tällainen asiakirja ei muutu kuitenkaan kokonaan salaiseksi, mikäli tieto voidaan antaa siten, etteivät salaiset osat tule julkisiksi. Salassapitoperusteet luetellaan julkisuuslain 24 §:ssä.

HAE AVUSTUSTA SÄHKÖISESTI 

Huomioitavaa, kun käytät sähköistä avustusjärjestelmää ensimmäistä kertaa

  • Tee rekisteröityminen hyvissä ajoin etukäteen, jotta saat järjestelmän varmasti toimimaan ennen kuin alat tehdä hakemusta.
  • Näet Timmin avustusohjelmistossa VAIN avoinna olevat hakukohteet.
  • Voit jättää hakemuksen vain käynnissä oleviin avoimiin hakuihin.
  • Opastusta avustusten jättämiseen saa palvelupiste Ruorista sekä avustusta myöntäviltä vastuualueilta.
    Puh.05 23431 SähköpostOsoite

Ohjeita ja lisätietoa avustusjärjestelmän käyttöön

SÄHKÖISEN AVUSTUKSEN OHJE