Nuorisotalo Mesta

Nuorisotila Mestassa voit järjestää synttäreitä tai  muita juhlia.  Tilanvaraukset ja tiedustelut nuorisonohjaajalta.

Ohjeistus tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämiseksi Kotkan kaupungin nuorisotyön vastuualueen hallinnoimissa tiloissa

Tapahtuman järjestäjän suunnitelma koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi_25.9.2020 (pdf-tiedosto)

Kotkan kaupunki edellyttää, että kaupungin tiloissa ja alueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa, tapahtumissa ja yleisissä kokouksissa noudatetaan voimassa olevia tartuntatautiviranomaisten antamia ohjeita. Ohjeiden yksityiskohtainen soveltaminen on aina tapahtuman tai tilaisuuden järjestäjän vastuulla.

 Huom! Tapahtumanjärjestäjä on velvollinen hyvissä ajoin etukäteen ennen varsinaista tapahtumapäivää, olemaan yhteydessä Kymsoteen hygieniaohjeistuksen käytännön toteutuksen riittävyyden varmistamiseksi. Etukäteissuunnitelmat järjestelyistä tulee esittää Kymsotelle kirjallisina. Tarvittaessa tilaan voidaan tehdä yhteinen etukäteiskatselmus.

Yleisötilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen kotkassa 1. – 31.10.2020

 Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 22.9.2020 tehnyt tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätökset yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisestä 1.10.2020 alkaen ja ne ovat voimassa 31.10.2020 saakka.

Osallistujia alle 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja ulkotiloissa voidaan järjestää alle 50 henkilön kokoontumisia, kokouksia ja tapahtumia.

Järjestelyissä tulee ottaa huomioon THL:n yleiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset, linkki alla.

THL:n yleiset koronavirukseen liittyvät ohjeistukset

Osallistujia yli 50 henkilöä:

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu yli 50 henkilöä, edellyttäen että yleisötilaisuus tai yleinen kokous toteutetaan noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 päivittämää ohjetta:

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020

Vastauksia useimpiin kysymyksiin löytyy AVI:n sivustolta.

Yleisötilaisuudelle tai yleiselle kokoukselle ei aseteta enimmäisosallistujarajaa.

Koronatilanteen lisäksi tapahtumajärjestäjien tulee huomioida myös muut tapahtuman edellyttämät turvallisuusilmoitukset ja -suunnitelmat.

Tilavarausten mahdollinen peruminen Kotkan kaupungin toimesta

Pandemia-aikana Kotkan kaupunki noudattaa Suomen hallituksen, THL:n sekä Kymsoten ohjeistuksia ja suosituksia sekä Aluehallintoviraston antamia määräyksiä. Ohjeistukset ja määräykset koskevat vuokrattavissa tiloissa järjestettäviä tilaisuuksia. Kotkan kaupunki on oikeutettu perumaan tilavarauksen, mikäli tapahtuman järjestäjä ei luotettavasti ja riittävän ajoissa ennen tapahtuman järjestämistä pysty osoittamaan, että tapahtumassa kyetään noudattamaan annettuja suosituksia ja määräyksiä.

Kotkan kaupungilla on oikeus peruuttaa tilanvaraus myös muusta kaupungin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä, joka ei ole johtunut kaupungin omista toimista tai huolimattomuudesta. Tällaisia syitä ovat mm. myrskyt, tulvat, muut luonnonilmiöt, tulipalot, räjähdykset, mellakat, sodat lakot, julkisen liikenteen häiriöt, energiaverkon häiriöt ja työvoimapula.

Kotkan kaupunki ei pandemiasta tai ylivoimaisesta esteestä johtuvissa peruutustapauksissa vastaa tilan varaajalle mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Kuitenkaan tilavarauksesta ei näissä tapauksissa peritä maksua ja mahdollisesti maksettu ennakkomaksu palautetaan.

Mikäli tilavarausta ei pandemiatilanteessa kaupungin toimesta peruuteta, tilojen varaaja vastaa siitä, että tilaisuudessa noudatetaan annettuja ohjeistuksia ja määräyksiä.