Strategia ja ohjelmat

Kotka 2030 -kaupunkistrategia

Kaupunkistrategia on kaupungin tärkein johtamista ja toimintaa ohjaava asiakirja. Siinä valtuusto päättää toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista ja tulevaisuuden suunnasta. Kaupunkistrategiaa auttaa suuntaamaan kaupungin organisaatioiden, palveluiden ja työntekijöiden tekemistä yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiaa toteutetaan osana kaupungin vastuualueiden ja palveluiden päivittäistä työtä.

Kuvassa on 2030 A4 strategia

 

Kotkan kaupunkistrategian päivitys tehtiin kevään 2022 aikana osallistavasti. Kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, konserniyhtiöt , yrittäjäjärjestöt ja yrittäjät osallistuivat päivitystyöhön eri tavoin mm. vastaamalla kyselyihin, oallistumalla keskusteluihin tai eri toimielinten kuten nuorisovaltuuston, ikäihmisten neuvoston ja vammaisneuvoston kautta.

Kaupungin talousarvio laaditaan toteuttamaan kaupunkistrategiaa. Kaupunkistrategiassa linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden avulla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja turvallisuutta, vahvistetaan kaupungin elinvoimaa vastaamalla toimintaympäristön ajankohtaisiin haasteisiin,huolehditaan asuin- ja elinympäristöstä sekä kehitetään palveluja ja kaupunkikonsernin toimintaa.

Kotka 2030

Kotka 2030 -kaupunkistrategia hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 23.5.2022. Kotka 2030 – pdf-tiedostona:
KOTKA 2030 KAUPUNKISTRATEGIA

Kotkan visio

Kotka- väylä uusiin mahdollisuuksiin

Kotkan missio

Edistämme Kotka-konsernina kaikkien asukkaiden hyvinvointia ja yritysten menestymistä sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Kotka on kansainvälinen meri- ja satamakaupunki, joka on vetovoimainen muuttajille, uusille yrityksille ja matkailijoille.

Kotkan arvot

Reiluus – Tasa-arvoisesti, kestävästi ja kotkalaisella asenteella.
Rohkeus – Innostuen, uskaltaen ja uudistuen.
Rakkaus – Kotiseudusta ja sen ihmisistä välittäen, ilon kautta!

Poijut eli strategiset päämäärät

Kotkassa kaupunkistrategian strategiset päämäärät on nimetty poijuiksi.
Poijut ovat tavoitemuotoiluja, jotka edistävät vision saavuttamista ja antavat toiminnalle suuntaa ja rajauksia.
Kotka 2030 -strategiassa on kolme poijua:

  • Oppiva ja yrittävä Kotka – Koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja yrittämisen kaupunki
  • Upean elinympäristön Kotka – Ensiluokkaisen elinympäristön, kulttuurin ja tapahtumien kaupunki
  • Yhteinen Kotka – Yhdessä tekemisen ja hyväntuulisten kohtaamisten
    kaupunki

Kunkin poijun alla on strategiset tavoitteet, toimenpiteet
ja mittarit. Strategisen tavoitteen käsite on varattu strategian kannalta merkittävimmälle tavoitetasolle. Vastaavasti strategiset toimenpiteet ovat ylätason strategisia toimenpiteitä, joita tarkennetaan vastuualue- ja yksikkötason toimenpiteiksi vuosittain talousarvion yhteydessä.

Strategiassa on myös kolme läpileikkaavaa teemaa: tasapainoinen talous, digitaalisuus sekä ilmasto ja luonnon monimuotoisuus.

Strategiset ohjelmat

Kaupunkistrategian tavoitteita tarkennetaan vuosittain talousarvioprosessissa osana seuraavan vuoden toiminnan ja talouden suunnittelua. Kotka 2030 -strategian tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan myös strategisissa ohjelmissa. Nämä ovat poikkihallinnollisia strategian toteuttamisohjelmia, jotka on laadittu tukemaan ja toteuttamaan strategian tavoitteita.
Ohjelmat löytyvät Strategiat ja ohjelmat -sivulta.

Strategian toteutumisen arviointi ja seuranta

Arvioinnin ja seurannan tarkoitus on valvoa kaupungin onnistumista strategisten toimenpiteiden toteutuksessa ja päämäärien saavuttamisessa. Tavoitteena on edesauttaa päämäärien toteutumista, lisätä kaupunkistrategian tunnettuutta sekä helpottaa tavoitteiden seurantaa kaupunkilaisten ja kaupungin henkilöstön toimesta.

Strategian toteutumista seurataan puolivuosittain kaupungin talousarvionprosessin osana. Strategian seurantaa kehitetään uudella strategiakaudella. Toimintaympäristön muutoksia ja niistä johtuvia strategian muutostarpeita seurataan tiiviisti ja strategian päivitystarvetta arvioidaan vuosittain.