Luonnonsuojelu ja monimuotoisuus

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin ja sen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Keinoja luonnon suojelemiseksi ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu. Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta kuuluu kaikille.

Maanomistaja voi suojella omistamaansa maa-aluetta hakemalla rauhoitusta Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta. ELY-keskukselta voi myös hakea suojelupäätöstä sekä korvausta vanhan metsän suojelemiseksi METSO-ohjelman kautta. Yksittäisen luontokohteen, kuten merkittävän puun rauhoittamista luonnonmuistomerkkinä haetaan Kotkan ympäristölautakunnalta.

Lue lisää Ympäristö.fi -sivuilta

Vieraslajit

Vieraslajit ovat tietylle alueelle kuulumattomia eliölajeja, joiden leviämistä ihmiset ovat tietoisesti tai epähuomiossa edesauttaneet. Kotkan kaupungin tavoitteena on rajoittaa haitallisten vieraslajien aiheuttamia haittoja Kotkan luonnolle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille sekä ehkäistä vieraslajien leviämistä muualle Suomeen. Kotkan ympäristöpalveluissa pyritään lisäämään tietoisuutta vieraslajeista ja siten vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. Kotkan kaupunki torjuu vieraslajeja suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti puistojen ja muiden viheralueiden hoitotöiden yhteydessä sekä talkoilla.