Kotkan kulttuurisuunnitelma 2020-2025

Kotkan kaupungin edellinen kulttuuriohjelma (Kotkan kulttuurin tiekartta) valmistui 2015, ja sen askelmerkit päättyivät vuoteen 2018. Kotkan kaupunginvaltuusto hyväksyi Kotka 2025 kaupunkistrategian vuonna 2018, jonka jälkeen sitä on päivitetty. Strategiaan sisällytettiin yhtenä painopisteenä myös kulttuuri. Niinpä myös kulttuurin vastuualueen pitkäjänteisen kehittämisen suunnittelu tuli ajankohtaiseksi. Henkilövaihdosten takia kulttuurin tiekartan päivittämisprosessi päästiin kuitenkin aloittamaan vasta syksyllä 2019.

Nyt käsillä oleva Kotkan kulttuuriohjelma kuvaa kaupungin kulttuuritoiminnan nykyisiä muotoja, sekä linjaa kulttuurin vastuualueen keskeisiä kehittämistavoitteita vuosille 2020-2025. Ohjelma on syntynyt syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana kuntalaisille ja Kotkan kulttuuritoimijoille suunnattujen verkkokyselyjen, eri vastuualueiden kanssa käytyjen keskustelujen, taiteenalakohtaisten keskustelutilaisuuksien sekä verrokkikaupunkien1 vastaavien ohjelmien aineistojen pohjalta. Ohjelman kehyksenä toimivat Kotkan kaupunkistrategia sekä laki kuntien kulttuuritoiminnasta.

Kotka on Kymenlaakson toiseksi suurin kaupunki, jolla on vahvat ja monipuoliset kulttuuriset perinteet. Kaupunginteatteri, Kymi Sinfonietta ja Maretarium, korkeatasoinen rakennusarkkitehtuuri (mm. Merikeskus Vellamo, Sunilan Aalto-alue, tuleva Kotkan tapahtumakeskus ”Venda”), monasti palkittu Kotkan kansallinen kaupunkipuisto, tapahtumien monipuolinen kirjo (mm. Kotkan Meripäivät, Uuno Klami-sävellyskilpailu, Kymijoen Lohisoitto) sekä laaja ja elinvoimainen kulttuurin yhdistys- ja kansalaistoiminta rakentavat kotkalaista kulttuuria ja kaupunkikuvaa.

Kaupungit ja alueet ovat jatkuvan muutoksen pelikenttiä, ja Kotka on muun Kymenlaakson tavoin käynyt ja yhä käymässä läpi suurta rakennemuutosta. Minkälainen on tulevaisuuden kaupunki ja kaupunkilainen? Mitä muutoksia teknologiset muutokset tuovat taiteen ja kulttuurin sisältöihin ja palvelujen tarjontaan? Mihin suuntaan kulttuuripalveluja pitäisi kehittää niin, että ne tukisivat kotkalaisten hyvinvointia ja viihtymistä, ja sitä kautta kaupungin vetovoiman ja elinvoiman kasvamista?

Tähän kulttuuriohjelmaan on koottu näkymiä nykyhetkeen ja tulevaan. Se sisältää ehdotuksia kulttuurin vastuualueen sisäiselle kehittämiselle sekä visioita kaupungin eri toimialojen sekä kansalaistoiminnan lisääntyvästä yhteistyöstä. Esityksen lopun toimenpide-esitykset vuosille 2020-2025 linjaavat näkemystä, jonka kautta Kotka perinteikkäänä kulttuurikaupunkina voi edelleen vahvistua, kehittyä ja kasvattaa elinvoimaansa.

Kotkan kaupungin kulttuurisuunnitelma 2020-2025