Rakennuslupa, lupamuodot

Mihin tarvitaan lupa

Rakennuksen rakentaminen, laajentaminen, korjaus ja muutostyöt sekä kaupunkikuvaan tai -ympäristöön vaikuttavat toimenpiteet ovat luvanvaraisia.
Tarvittavat luvat ovat erilaisia riippuen siitä, millaisesta rakennustoimenpiteestä on kysymys. Lupamenettelyllä varmistetaan, että hankkeissa noudatetaan lakeja ja määräyksiä, valvotaan asemakaavojen toteutumista, huolehditaan hankkeen ympäristöön soveltuvuudesta sekä siitä, että suunniteltu rakentaminen ei loukkaa naapurin tai muun asianomaisen oikeuksia.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on hyvä olla jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä rakennusvalvontaan, jossa selvitetään minkälaisen luvan hakija mahdollisesti tarvitsee.

Kotkan kaupungin rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia rakentamista koskevia määräyksiä.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia lupia ovat:
Rakennuslupa
Toimenpidelupa
Purkamislupa
Ilmoitusmenettely (Rakentamisilmoitus)
Maisematyölupa

Myös puiden kaataminen edellyttää asemakaava-alueella lupaa, jota haetaan Kotkan kaupungin puistotoimelta.

Lisäksi Kotkan ympäristölautakunta tai rakennustarkastaja voivat myöntää poikkeuksen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista sekä tehdä suunnittelutarveratkaisun rakentamisesta suunnittelutarvealueella.

Lue lisää tietoa poikkeamisluvasta ja suunnittelutarveratkaisusta (pdf)

Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä sanottua rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Rakennuslupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan käyttämiseen eri tarkoitukseen, kuin aiempi rakennuslupa osoittaa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin.

Toimenpidelupa

Toimenpidelupa haetaan sellaisen rakennelman rakentamiseen, jolla on vaikutusta ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan.
Tällaisia ovat mm. kevytrakenteiset vajat, katokset ja kiinteät aidat. Lupa tarvitaan myös asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin.

Purkamislupa

Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus).

Ilmoitusmenettely (Rakentamisilmoitus)

Rakentamisilmoituksen varaiset toimenpiteet on määritelty Kotkan kaupungin rakennusjärjestyksen 6., 7. ja 9. pykälässä.

Rakentamiseen liittyvistä maksuista

Viranomaisten perimät maksut

Maksut määräytyvät sen rakennusvalvontataksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen saapumispäivänä. Nykyiset maksut on hyväksytty ympäristölautakunnassa 16.12.2021 ja ne ovat tulleet voimaan 1.1.2022.

Rakennusvalvontamaksut

Muut maksut

Liittymismaksut

Kymen Vesi Oy, Kotkan Energia Oy, Kymenlaakson Sähköverkko Oy sekä Suomen Kaasuenergia Oy perivät osaltaan omakotitalon liittämisestä ao. verkostoihin määrittelemänsä liittymismaksun.

Tarkempia tietoja em. maksuista antaa asianomainen viranomainen tai yritys.