Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kotkan kaupungin esi- ja perusopetuksessa opiskelevalla oppilaalla on oikeus saada riittävää koulunkäynnin ja oppimisen tukea koko perusopetuksen ajan. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tuki kohdennetaan oppilaan tarpeen mukaisesti. Oppilaalle annettavia tukitoimia ovat mm. joustavat opetusjärjestelyt, tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet.  Tukitoimet suunnitellaan yhdessä huoltajan, oppilaan, opettajan, laaja-alaisen erityisopettajan ja tarvittaessa opiskeluhuollon henkilöstön kanssa. Oppilaan saama tuki on joustavaa ja pitkäjänteisesti suunniteltua ja muuttuu tuen tarpeen mukaan ja tuen riittävyyttä ja tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista. Tukimuotoja käytetään kaikilla tuen tasoilla.

Yleinen tuki on tarkoitettu kaikille oppilaille, joilla tuen tarve esiintyy satunnaisesti.

Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessa ja koulunkäynnissä säännöllistä tukea tai useita tukimuotoja samanaikaisesti. Ennen tehostetun tuen aloittamista laaditaan yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa pedagoginen arvio. Tehostettua tukea saavalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, joka päivitetään vähintään kerran vuodessa yhteistyössä oppilaan, huoltajan tai tarvittaessa muun laillisen edustajan kanssa.

Erityistä tukea annetaan oppilaalle, jonka kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Ennen erityiseen tukeen siirtymistä laaditaan pedagoginen selvitys, johon kuuluu oppilaan ja huoltajan kuuleminen sekä usein asiantuntijalausunnot. Pedagoginen selvitys käsitellään moniammatillisesti. Erityisen tuen antamista koskevaa viranhaltijapäätöstä tarkastellaan ainakin toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Erityistä tukea koskevan päätöksen toimeenpanemiseksi oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Suunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajan tai tarvittaessa muun laillisen edustajan kanssa. Suunnitelma tarkistetaan vähintään kerran lukuvuodessa. Kotkassa  tarkistus  tehdään viimeistään ennen syysloman alkua.

Pienryhmät

Mikäli oppilaan oppiminen, kasvu ja kehitys tarvitsevat tuekseen pienryhmäopetusta, annetaan sitä sekä ala- että yläkoulussa. Pienryhmissä oppilas saa tukea oppimisen haasteisiin, toiminnanohjauksen vaikeuksiin, tunne-elämän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen pulmiin ja kielen kehityksen vaikeuksiin. Mussalon koulussa järjestetään toiminta-alueittain etenevää opetusta. Pienryhmässä opiskelu tapahtuu joko kokonaan pienessä ryhmässä tai osittain integroidusti yleisopetukseen oppilaan tuen tarpeen mukaisesti.

Pidennetty oppivelvollisuus

Oppilaalla on oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen, jos perusopetukselle säädettyjä tavoitteita ei lapsen vammaisuuden tai sairauden vuoksi ole mahdollista saavuttaa yhdeksässä vuodessa. Oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna kun lapsi täyttää kuusi vuotta ja se kestää 11 vuotta, jollei perusopetuksen oppimäärä ole sitä ennen suoritettu. Oikeus pidennettyyn oppivelvollisuuteen perustuu pedagogiseen selvitykseen ja lapselle tehdään aina erityisen tuen viranhaltijapäätös. Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien oppilaiden opetus järjestetään joko yleisopetuksessa tai pienryhmässä.

Joustava perusopetus – JOPO

Joustavan perusopetuksen (JOPO-luokka) tavoitteena on vähentää perusopetuksen keskeyttämistä ja ehkäistä syrjäytymistä. Opetus sekä oppimisen ja kasvun  tuki järjestetään opetussuunnitelman perusteiden mukaan pienryhmämuotoisesti. Joustavan perusopetuksen toimintaan tulee hakea erillisellä hakemuksella. Hakemuksen voi tehdä oppilas tai hänen huoltajansa. Toiminta on suunnattu pääsääntöisesti 8- ja 9-luokkalaisille.