Hyvinvointiavustus

Hyvinvointiavustushaku vuodelle 2024 on päättynyt.

Hyvinvointilautakunta on päättänyt avustuksista 14.5. Avustukset on maksettu viikolla 25.

Hyvinvointiavustuksilla tuetaan ja kannustetaan yhdistyksiä ja järjestöjä edistämään hyvinvointia sekä kotkalaisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Lisäksi avustuksilla tuetaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti Kotkan asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen sekä vapaaehtoistoiminnan lisääminen.

Hyvinvointiavustuksilla ei tueta normaalia yhdistystoimintaa vaan toimintaa, jota yhdistys on suunnitellut toteuttavan konkreettisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi vuonna 2024.

Avustusten myöntämisessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen, omaan rahoitukseen sekä kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumiseen. Avustettavan toiminnan rahoitussuunnitelman tulee olla hyväksyttävä.

Sähköisessä avustushakemuksessa on selvitettävä, millaiseen tarkoitukseen ja tavoitteisiin avustusta haetaan:

 • mitä avustuksella tehdään
 • avustettavan toiminnan kustannukset ja hakijajärjestön osuus niistä
 • miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään
 • kuvaus avustettavan toiminnan kohderyhmästä
 • arvio osallistujamäärästä
 • toiminnan aikataulu
 • toiminnan yhteistyökumppanit

Hakemukseen on lisäksi liitettävä:

 • yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio avustuskaudelle 2024
 • vuoden 2023 tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen
 • tiedot yhteisön muulta taholta (valtio, kunta, seurakunta, säätiö, sponsorituki) viimeisen kolmen vuoden aikana saamat avustukset
 • säännöt (jos uusi hakija tai säännöt muuttuneet)

Avustuksen myöntämisen ehtoja:

 • Avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kotkan kaupungin asukkaisiin, Kotkan kaupungin alueella tapahtuvaan toimintaan tai Kotkan kaupunkia muutoin hyödyttävään toimintaan.
 • Avustuksen määrää harkittaessa toiminnasta aiheutuvina kustannuksina ei oteta huomioon lainojen lyhennyksiä, korkoja eikä poistoja, arvonalennuksia, varauksia tai muita laskennallisia eriä, jotka eivät perustu jo toteutuneisiin kuluihin. Hyväksyttävinä kustannuksina ei pidetä myöskään perintäkuluja eikä alkoholitarjoilukuluja. Avustuksella ei rahoiteta käyttöomaisuuden hankintaa.
 • Avustuksia ei myönnetä järjestöille edelleen jaettavaksi.
 • Avustusta voidaan myöntää oikeustoimikelpoisille ja yleishyödyllisille yhteisöille ja säätiöille seuraavin edellytyksin: 1. yhdistys/säätiö on merkitty yhdistys/säätiörekisteriin tai on todisteellisesti jättänyt em. rekisteriin ilmoituksen rekisteröitymistä varten 2. yhdistyksen/säätiön toiminnasta on oltava näyttö vähintään yhden vuoden ajalta (pöytäkirjat, tilinpäätös).
 • Avustusta ei myönnetä toimintaan, jota kaupunki hankkii ostopalveluna.
 • Avustuksen myöntäminen ei saa vääristää kilpailua.

Selvityksen antaminen avustuksen käytöstä

Hyvinvointiavustuksen käytöstä on toimitettava vapaamuotoinen selvitys mielellään vuoden 2024 loppuun mennessä kuitenkin viimeistään 31.3.2025. Mikäli avustuksensaaja ei ole antanut määräaikaan mennessä hyväksyttävää selvitystä, avustus voidaan periä takaisin kokonaan tai osittain. Vapaamuotoinen selvitys avustuksen käytöstä tallennetaan ko. avustushakemuksen liitteisiin Timmissä tai lähetetään s-postin liitteenä hyvinvointi@kotka.fi.

Mikäli avustusta saanut tapahtuma, hanke tai projekti ei toteudu suunnitelman mukaisesti, avustuksen myöntäjä voi pyytää asiasta lisäselvitystä. Avustus voidaan periä kokonaan tai osittain takaisin. Avustuksen hakija voi myös pyytää kohdeavustuksen käyttötarkoituksen muutosta kaupunginhallituksen yleisohjeen mukaisesti.