Nuorisoavustukset

Kotkan kaupungin avustuksia myönnettäessä noudatettavien yleisohjeiden mukaan avustettavan toiminnan tulee kohdistua Kotkan kaupungin asukkaisiin, Kotkan kaupungin alueella tapahtuvaan toimintaan tai Kotkan kaupunkia muutoin hyödyttävään toimintaan. Nuorisoyhdistysten avustusten jakamisessa on syytä huomioida myös Kotkan kaupungin strategisten tavoitteiden ja ohjelmien mukaisen toiminnan arvostaminen avustushakijoiden toiminnassa. Avustettavan toiminnan tulee myös tukea ja täydentää avustusta myöntävän viranomaisen toimintaa ja tavoitteiden toteutumista.

Nuorisolain (1285/2016) mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Lisäksi tavoitteena on tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä ja niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista sekä tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa. Tavoitteena on myös edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista ja parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Nuorisoyhdistysten avustuksilla ja jakoperusteilla on tarkoitus tukea ja mahdollistaa nuorisotyötä ja -toimintaa.