Ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö

Ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimintaa Kotkan kaupungilla. Toimintaa koordinoidaan yhdessä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuuden alla.  Se on osa eriarvoisuuden vastaista työtä, ihmisoikeustyötä ja yhdenvertaisuustyötä.

Kansallinen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimenpideohjelma ohjaa kuntien toimintaa. Toimenpideohjelmassa turvallisuus ja eriarvoistumiskehitys liitetään yhteen.

Tutustu ohjelmaan tästä

Toimenpideohjelmassa todetaan, että eriarvoisuus on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Ohjelman mukaan eriarvoisuuden vähentäminen on EU-maissa korkean prioriteetin tavoite. Eriarvoisuus voi liittyä lähes kaikkiin inhimillisen elämän osa-alueisiin: hyvinvointiin, terveyteen, talouteen, syntyperään, sukupuoleen, ikään tai asumiseen. Eriarvoisuuden vastakohtina voidaan pitää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Eriarvoisuus lisää turvattomuutta. Jotta suunta voidaan muuttaa paremmaksi, on kyettävä vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme parantamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta.

Päihteet ja rikollisuus kulkevat Suomessa käsi kädessä

Kotkan kaupungissa ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä ehkäisevää väkivalta- ja kriminaalityötä koordinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Ehkäisevä työ on osa rikoksentorjuntaa. Oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilla todetaan, että päihteiden ongelmakäyttö ja muut riippuvuudet ovat usein yhteydessä mielenterveyden häiriöihin sekä rikosten tekemiseen ja niiden uhriksi joutumiseen. (Rikoksentorjunta)

Alkoholilla on varsin merkittävä osuus suomalaisessa väkivaltarikollisuudessa. Alkoholin käyttö ja erityisesti humalahakuinen juominen lisäävät riskiä sekä syyllistyä väkivaltarikokseen että joutua sen uhriksi. Alkoholin kulutuksen ja henkirikollisuuden välillä on havaittu olevan tilastollinen yhteys.

Vuosina 2010−2015 noin 70 % henkirikoksesta epäillyistä ja noin 70 % henkirikosten uhreista oli rikoshetkellä alkoholin vaikutuksen alaisena. Niin ikään noin 70 %:ssa kaikista henkirikoksista kaikki tapauksen osapuolet olivat humalassa, noin 80 %:ssa ainakin yksi osapuoli oli humalassa. Miesten henkirikoksissa linkki alkoholinkäyttöön on vielä vahvempi kuin naisten kohdalla. Alkoholipäihtymys liittyy kiinteästi myös pahoinpitelyihin. Miespuoliset tekijät ovat rikoshetkellä useammin humalassa kuin naiset. Humalatila lisää myös riskiä joutua pahoinpitelyrikoksen uhriksi. Myös muiden päihteiden kuin alkoholin vaikutus näkyy selvästi suomalaisessa väkivaltarikollisuudessa. (Rikoksentorjunta)

Mielenterveyden häiriöt ja rikollisuus korreloivat keskenään.

Mielenterveyden tukemisella voidaan vaikuttaa paitsi rikoksen tekoon ennaltaehkäisevästi, myös vähentää rikoksen uhriksi joutumista. Terveysportin tiedotteessa viitataan tutkimukseen, jonka mukaan mielenterveysongelmiin sairastuvat ovat suurentuneessa vaarassa joutua rikosten uhreiksi. Varsinkin naisilla mielenterveysongelmat suurentavat väkivallan vaaraa. Riskit olivat vielä suurempia analyysissa, jossa keskityttiin väkivaltarikoksiin. Mielenterveysongelmia potevien miesten riski joutua väkivaltarikoksen uhriksi oli lähes kaksi kertaa suurempi ja naisten lähes kolme kertaa suurempi kuin terveiden. Voimakkaimmat yhteydet olivat päihdeongelmaisilla sekä persoonallisuushäiriöisillä, mutta myös muut potilaat olivat suurentuneessa vaarassa verrattuna terveisiin (JAMA).

Ehkäisevän väkivalta- ja kriminaalityön toimintamuotoja Kotkassa

Kotkan kaupunki on mukana Kymenlaakson väkivaltafoorumissa sekä Kymsoten Perhekeskusverkoston lähisuhdeväkivaltaverkostossa.

Kotkan kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on mukana ennalta estävän työn (ETT) poliisin Ankkuri-toiminnan kehittämisessä. Ankkuri-toiminta on Kotkassa vahvasti kytkeytynyt sekä koulujen kanssa tehtävään yhteystyöhön että Kymsoten Nuorten matalan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ankkuri-poliisit toimivat pääsääntöisesti alle 15-vuotiaiden rikoksen tekijöiden kanssa ja ovat mukana paikallisissa lasten ja nuorten kanssa toimivien verkostoissa sekä Kotkan kaupungin monialaisessa ehkäisevän päihdetyön työryhmässä.

Kotkan kaupunki on mukana Kymenlaakson alueella toimivassa Kakspy:n itsemurhien ehkäisyyn tähtäävässä “Yhes eteenpäin”-hankkeen ohjausryhmässä.

Kotkassa on panostettu syksystä 2021 alkaen vapautuvien vankien tilanteeseen mm. kokoamalla vapautuvien vankien kanssa toimivien tahojen verkosto, johon kuuluu edustajia rikosseuraamuslaitoksen Kouvolan aluetoimistosta, Itä-Suomen vankiloista, Kymsoten aikuissosiaalityöstä, seurakunnan diakoniatyöstä ja kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Verkostoa koordinoi ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori.

Liikenneturvallisuuteen panostaminen on myös osa ehkäisevää kriminaali- ja päihdetyötä. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on mukana Kotkan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä sekä Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä.