Jätehuolto

Jokaisen kiinteistön, niin vakituisen kuin vapaa-ajanasunnonkin, on liityttävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Astia voi olla oma tai lähikiinteistöjen yhteinen.

Jätelaki ei anna mahdollisuutta vapauttaa kiinteistöä jätehuollosta, jos perusteluna on esimerkiksi vähäinen jätemäärä, kiinteistön vähäinen käyttö, kiinteistön käyttäjän ikä tai terveydentila, jätteiden omatoiminen käsittely tai jätteiden omatoiminen kuljettaminen.

Kotkassa asuinkiinteistöjen jätteiden kuljetuksesta vastaa Kymenlaakson Jäte Oy. Sen sijaan Pyhtään kunnan alueella kiinteistön omistaja / haltija tilaa jäteastialleen tyhjennyksen valitsemaltaan jätehuoltoyritykseltä. Kymenlaakson Jäte aloittaa jätteenkuljetukset Pyhtään kaikilta asuinkiinteistöiltä heinäkuussa 2023. Jäteastian tyhjennysväleistä, yhteisistä jäteastioista sekä kiinteistökohtaisesta erilliskeräyksestä määrätään Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräyksissä.

Saarikiinteistöille ja muille kiinteistöille, joihin jäteauto ei pääse huonon tieyhteyden vuoksi, on järjestetty lukollisia vastaanottopaikkoja.

Oma jäteastia

Yleisin tapa järjestää jätehuolto on hankkia oma jäteastia ja liittyä jätteenkuljetukseen. Kotkassa jätteenkuljetuksista sovitaan Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa ja Pyhtäällä jätehuoltoyrityksen kanssa. Jos ruokajätteet kompostoidaan elintarvikkeille suunnitellussa kompostorissa, voit hakea kiinteistölle pisimmillään 12 viikon tyhjennysvälin Kymen jätelautakunnalta. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti Kymen jätelautakunnan kotisivuilla.

Biojätteiden lajittelu laajenee pientaloihin 1.5.2024

Uudistuneen jätelain myötä biojätteiden lajitteluvelvoite laajenee koskemaan 1-2 asunnon kiinteistöjä suurimmissa taajamissa 1.5.2024. Biojäte tulee joko lajitella erilliseen biojäteastiaan, jolle tilataan tyhjennykset Kymenlaakson Jätteeltä tai kompostoida omatoimisesti elintarvikejätteen kompostointiin suunnitellussa ja haittaeläimiltä suojatussa kompostorissa, josta on tehty kompostointi-ilmoitus.

Biojäteastia tai kompostori voi olla myös yhteinen lähinaapureiden kanssa.

Lue aiheesta Kymenlaakson Jäte Oy:n tiedotteesta.

Kompostointi-ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle

Omaehtoinen kompostointi on vaihtoehto biojätteen erilliskeräykselle ja se edellyttää kompostointi-ilmoituksen tekemistä kunnan jätehuoltoviranomaiselle eli Kymen jätelautakunnalle. Kompostointi-ilmoituksen voi tehdä sähköisellä tai tulostettavalla lomakkeella. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan asuntoja.

Ilmoitusten avulla seurataan lakisääteisesti Suomen ja EU-maiden kierrätysasteen kehitystä sekä pyritään ennaltaehkäisemään haittaeläimistä johtuvia riskejä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo velvollisuutta liittyä järjestettyyn jätehuoltoon, roskaamiskiellon noudattamista ja jätteiden asianmukaista keräämistä eli jätelain noudattamista.

Biojätettä saa kompostoida vain sitä varten suunnitellussa, suljetussa ja hyvin ilmastoidussa kompostorissa, johon haittaeläinten pääsy on estetty. Kompostorin kapasiteetti tulee suhteuttaa kiinteistöllä syntyvän elintarvikejätteen määrään.

Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Yhteinen jäteastia eli kimppa-astia

Lähikiinteistöt, tienkunnat tai muut vastaavat voivat myös sopia yhteiskäytössä olevasta jäteastiasta eli niin sanotusta kimppa-astiasta. Kimpasta ilmoitetaan Kymen jätelautakunnalle Kymen jätelautakunnan sivuilta ”Yhteisen jäteastian käyttö” –lomakkeella.

Lukittu yhteiskeräyspiste

Saarikiinteistöille ja muille kiinteistöille, joihin jäteauto ei pääse huonon tieyhteyden vuoksi, on järjestetty lukollisia vastaanottopaikkoja. Anomus hyväksytään vain, jos tie asunnolle tai vapaa-ajanasunnolle ei ole jäteautolla liikennöitävissä. Pisteitä ylläpitää Kymenlaakson Jäte Oy ja pisteiden käytöstä peritään vuosimaksu. Yhteiskeräyspisteen käyttäjäksi voi hakea Kymen jätelautakunnan sivuilta ”Lukollisen yhteiskeräyspisteen käyttöoikeus” -lomakkeella.

Lajittelu ja kierrätys

Kartonkia, paperia, lasia ja metallia voi toimittaa alueen ekopisteisiin. Osassa pisteistä on lisäksi muovipakkausten ja käyttökelpoisten tekstiilien keräys. Vaarallisia jätteitä, sähkölaitteita, puutarhajätteitä ja remonttijätteitä voi toimittaa Jumalniemen jäteasemalle. Lisätietoja Kymenlaakson Jäte Oy ja kierratys.info.

Kaikissa rivi- ja kerrostaloissa on oma biojäteastia. Taloyhtiöissä, joissa on vähintään viisi asuntoa, on oltava järjestettynä kartonki-, muovi- ja lasipakkausten sekä pienmetallin keräys. Kymenlaakson jäte Oy antaa jäte- ja lajitteluneuvontaa.

Jätehuollosta poikkeaminen

Kymen jätelautakunta voi päättää vakituisen tai vapaa-ajanasunnon jättämisestä liittymisvelvollisuuden ulkopuolelle, jos rakennus on todistettavasti käyttökelvoton. Hakemus tulee tehdä kirjallisesti ja käyttökelvottomuus olla todennettavissa.

Hakemus tulee tehdä kirjallisesti ja käyttökelvottomuus olla todennettavissa. Hakemuksen voi täyttää sähköisesti www.kymenjatelautakunta.fi/Asiointi tai lähettää postitse osoitteeseen
Kymen jätelautakunta
Kouvolan kaupunki
PL 85 (Torikatu 10)
45101 Kouvola

Jätelaki ei anna mahdollisuutta vapauttaa kiinteistöä jätehuollosta, jos perusteluna on esimerkiksi vähäinen jätemäärä, kiinteistön vähäinen käyttö, kiinteistön käyttäjän ikä tai terveydentila, jätteiden omatoiminen käsittely tai jätteiden omatoiminen kuljettaminen.

 

KYMENLAAKSON JÄTE OY

  • Jätehuoltoon liittyminen (Kotka)
  • Lähikiinteistöjen yhteiset jäteastiat (Kotka)
  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen maksimissaan neljään viikkoon (Kotka)
  • Jäte- ja lajitteluneuvonta
  • Jäteasema (Jumalniemi)

 

KYMEN JÄTELAUTAKUNTA

  • Jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen maksimissaan 12 viikkoon
  • Lähikiinteistöjen yhteiset jäteastiat (Pyhtää)
  • Jätemaksun kohtuullistaminen
  • Poikkeamiset jätehuoltomääräyksistä

 

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PALVELUYKSIKKÖ

  • valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista

 

Lisätietoja:

YMPÄRISTÖNSUOJELUN PALVELUYKSIKÖN JÄTEHUOLTO -SIVUT