Meluntorjunta

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle ympäristöviranomaiselle. Melupäätöksessä voidaan toiminnalle antaa määräyksiä meluhaittojen torjumiseksi.

Meluilmoitus

Kunnan tehtävänä on alueellaan valvoa, ohjata ja edistää meluntorjuntaa. Kotkassa meluntorjuntaan liittyvät valvontatehtävät kuuluvat ympäristöpalveluiden yksikölle. Tehtävät käsittävät sekä asuntoihin kohdistuvien meluhaittojen että ympäristömeluhaittojen selvittämistä mittaamalla sekä mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymistä joko terveydensuojelulain ja -asetuksen tai meluntorjuntalain ja -asetuksen nojalla.

Ympäristöpalveluiden yksikkö pyrkii myös toiminnallaan vaikuttamaan siihen, että meluasiat huomioidaan jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa eri hankkeiden suunnittelussa. Ympäristöluvissa voidaan toiminnoille antaa ehtoja myös meluntorjunnan osalta.