Ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö

Kunnat ja hyvinvointialueet vastaavat hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisestä sekä lähisuhdeväkivallan suunnitelmallisesta ehkäisemisestä. Hyvinvointialueella on vastuu asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen yhteensovittamisesta kokonaisuuksiksi. Kuntien tehtäviin kuuluu hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä väkivallan torjunta omalla toimialallaan.

Ohjeet kunnille ja hyvinvointialueille väkivallan vastaisen työn järjestämiseksi

Ehkäisevä väkivalta- ja kriminaalityö on osa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen toimintaa Kotkan kaupungilla. Toimintaa koordinoidaan yhdessä ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön kokonaisuuden alla.  Se on osa eriarvoisuuden vastaista työtä, hyvien väestösuhteiden edistämistä, ihmisoikeustyötä ja yhdenvertaisuustyötä.

Kansallinen hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden toimenpideohjelma ohjaa kuntien toimintaa. Toimenpideohjelmassa turvallisuus ja eriarvoistumiskehitys liitetään yhteen.

Tutustu ohjelmaan tÄstä

Toimenpideohjelmassa todetaan, että eriarvoisuus on lisääntynyt yhteiskunnassamme. Ohjelman mukaan eriarvoisuuden vähentäminen on EU-maissa korkean prioriteetin tavoite. Eriarvoisuus voi liittyä lähes kaikkiin inhimillisen elämän osa-alueisiin: hyvinvointiin, terveyteen, talouteen, syntyperään, sukupuoleen, ikään tai asumiseen. Eriarvoisuuden vastakohtina voidaan pitää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Eriarvoisuus lisää turvattomuutta. Jotta suunta voidaan muuttaa paremmaksi, on kyettävä vahvistamaan ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että keskitymme parantamaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tilannetta.

Kymenlaakson hyvinvointialue koordinoi ja kokoaa yhteen alueen väkivallan vastaista työtä. Hyvinvointialueella työskentelee ehkäisevän väkivaltatyön projektikoordinaattori.

Tietoa hyvinvointialueen väkivallan vastaisesta työstä

Päihteet ja rikollisuus kulkevat usein käsi kädessä

Kotkan kaupungissa ehkäisevää päihde- ja mielenterveystyötä sekä ehkäisevää väkivalta- ja kriminaalityötä koordinoidaan yhtenä kokonaisuutena. Ehkäisevä työ on osa turvallisuuden edistämistä ja rikoksentorjuntaa. Oikeusministeriön rikoksentorjuntaneuvoston verkkosivuilla todetaan, että päihteiden ongelmakäyttö ja muut riippuvuudet ovat usein yhteydessä mielenterveyden häiriöihin sekä rikosten tekemiseen ja niiden uhriksi joutumiseen. (Rikoksentorjunta)

Ehkäisevän väkivalta- ja kriminaalityön toimintamuotoja Kotkassa

Lähisuhdeväkivallan ja väkivallan ehkäisy on kunnille ja hyvinvointialueille lakisääteistä työtä. Kotkan kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on mukana Kymenlaakson ehkäisevän väkivaltatyön työryhmässä sekä Kymenlaakson hyvinvointialueen Perhekeskusverkoston lähisuhdeväkivaltaverkostossa. Maakunnassa luodaan hyvinvointialuevetoisesti väkivallan- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimintamallia.

Kotkan kaupungin ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori käy tarvittaessa koulujen oppitunneilla tai huoltajailloissa  puhumassa näistä aiheista. Lisäksi järjestötoimijat ja muut sidosryhmien edustajat voivat pyytää räätälöityjä alustuksia aiheesta.

Kaakkois-Suomen poliisissa toimii ennalta estävän työn (ETT) poliisin Ankkuri-toiminta. Ankkuri-toiminta on Kotkassa vahvasti kytkeytynyt sekä koulujen kanssa tehtävään yhteystyöhön että hyvinvointialueen Nuorten matalan kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ankkuri-poliisit toimivat pääsääntöisesti alle 15-vuotiaiden rikoksen tekijöiden kanssa ja ovat mukana paikallisissa lasten ja nuorten kanssa toimivien verkostoissa sekä Kotkan kaupungin monialaisessa ehkäisevän päihdetyön työryhmässä.

Poliisin ankkuri-toiminnan yhteystiedot

Nuorten keskuudesta nouseviin väkivalta- ja päihdeilmiöihin tartutaan myös monialaisessa Kotkan nuoret työryhmässä.

Kotkassa on panostettu syksystä 2021 alkaen vapautuvien vankien tilanteeseen mm. kokoamalla vapautuvien vankien kanssa toimivien tahojen verkosto, johon kuuluu edustajia rikosseuraamuslaitoksen Kouvolan aluetoimistosta, Itä-Suomen vankiloista, Kymenlaakson hyvinvointialueen aikuissosiaalityöstä ja mielenterveys- ja päihdepalveluista, seurakunnan diakoniatyöstä, alueella toimivista järjestöistä ja kriminaalihuollon tukisäätiöstä. Verkostoa koordinoi ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori. Nykyään verkosto on maakunnallinen ja kulkee nimellä rikosseuraamusasiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa työskentelevien verkosto. Mukaan ovat tulleet myös muiden Kymenlaakson kuntien verkostot, sekä hyvinvointialueen perhekeskus ja Kakspy:n läheistyö.

Päihdehaittojen ehkäisy osana liikenneturvallisuustyötä on myös osa ehkäisevää kriminaalityötä

Liikenneturvallisuuteen panostaminen on myös osa ehkäisevää kriminaali- ja päihdetyötä. Ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattori on mukana Kotkan kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmässä sekä Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmän alla toimii maakunnallinen rattijuopumusten ehkäisytyöhön keskittyvä moniammatillinen työryhmä.

Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuussuunnitelma 2022-2030

Hyödyllisiä linkkejä:

Turvakoti Villa Jensen

Rikosseuraamuslaitos Kouvolan toimipiste

Rikosuhripäivystys

Sovittelutoimisto

Ensi- ja turvakotien liito on julkaissut ammattilaisille ohjeet, miten lisäät turvallisuutta ja miten voit ottaa väkivalta puheeksi.

Ohjeet