Ehkäisevä päihdetyö ja rahapelihaittojen ehkäisy

Ehkäisevä päihdetyö on kuntien lakisääteistä toimintaa

Kuntien ehkäisevä päihdetyö on lakisääteistä toimintaa, jolla ehkäistään ja vähennetään alkoholin, tupakka – ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä sekä ongelmallista rahapelaamista ja siitä aiheutuvia terveydellisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia haittoja.

(Kuntalaki 410/2015; Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015; Terveydenhuoltolaki 1326/2010)

Ehkäisevän päihdetyön lakisääteinen toimielin on hyvinvointilautakunta.

Toimielimen tehtävä on:

1)  huolehtia kunnan päihdeolojen seurannasta ja niitä koskevasta tiedotuksesta;

2)  huolehtia siitä, että päihdehaittoja ja niiden vähentämistä koskevaa tietoa tarjotaan yksityisille henkilöille ja koko väestölle;

3) lisätä ja tukea päihdehaittoja ehkäisevien toimien osaamista kaikissa kunnan tehtävissä;

4) esittää ja edistää ehkäisevän päihdetyön toimia kunnan hallinnossa, erityisesti (sosiaali- ja terveydenhuollossa) sivistys-, liikunta- ja nuorisotoimessa sekä elinkeinotoimessa;

5) huolehtia siitä, että 4 kohdassa tarkoitetut kunnan toimet sovitetaan yhteen poliisin, alkoholilain ja tupakkalain noudattamisen valvonnan, elinkeinoelämän ja erityisesti ehkäisevään päihdetyöhön osallistuvien yleishyödyllisten yhteisöjen ehkäisevään päihdetyöhön kuuluvien ja sitä tukevien toimien kanssa.

Koordinointivastuu on Kotkan kaupungin monialaisella ehkäisevän päihdetyön työryhmällä ja ehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön koordinaattorilla.

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ehkäisyä ja vähentämistä.

Tavoitteena on vähentää

  • päihteiden kysyntää (sellaiset toimet ja strategiat, joilla vaikutetaan ihmisten tahtoon tai tarpeeseen käyttää päihteitä. Kysynnän vähentämistä on kaikki ihmisten päihdekäyttäytymiseen vaikuttaminen).
  • saatavuutta (paikallisella alkoholipolitiikalla on tavoitteena rajoittaa ikärajavalvottavien tuotteiden eli alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuutta. Saatavuuden sääntelyllä ehkäistään alaikäisille myyntiä ja päihtyneille anniskelua. Sääntelyn perustana ovat lait ja säädökset).
  • tarjontaa (alkoholipolitiikassa alkoholijuomien myynnin ja anniskelun sääntelyä lupapolitiikalla, ikärajoilla ja aukioloajoilla sekä näiden säädösten valvonnalla. Tupakkapolitiikassa sitä on tupakan markkinointikielto ja myyntirajoitukset ja niiden toimeenpano. Huumepolitiikassa sillä tarkoitetaan laittomien päihteiden levityksen kieltämistä ja kiellon valvontaa).
  • päihdehaittoja (toimet, joilla ehkäistään ja vähennetään päihteiden käytöstä aiheutuvia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja asianomaiselle itselleen, hänen ympäristölleen sekä yhteiskunnalle. Haittojen vähentämisestä puhutaan yleisemmin huumeiden käytön yhteydessä, mutta se on käsitteenä sovellettavissa myös laillisiin päihteisiin).
  • sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevä päihdetyö kohdistuu alkoholiin, huumausaineisiin, tupakkaan ja muihin päihtymiseen käytettyihin aineisiin. Rahapeliriippuvuus kuuluu myös työn piiriin.

Rahapelihaittoihin on apua saatavilla Kymenlaaksossa

Ehkäisevän päihdetyön toteuttamista ja siihen liittyviä vastuita määrittelee Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä. Lain tarkoituksena on varmistaa ehkäisevän päihdetyön toteutus- ja toimintaedellytykset koko maassa ja edistää siten terveyden ja hyvinvoinnin tasa-arvoa. Kotkan kaupunki noudattaa ehkäisevän päihdetyön suunnittelussa kansallista päihde- ja riippuvuusstrategiaa.

Julkaisuja:

Kotkan kaupungin päihdekysely kuntalaisille 2021 Raportti

A-klinikkasäätiö – Yhteispelillä – hanke (pdf)

Rahapelaamisen aluekartoitukset – Yhteispelillä- hankkeen kyselyn tulokset

Jätevesitutkimus 2021 (pdf)

Kunta päihdehaittojen ehkäisijänä – esite (pdf)

Päihdetilannekyselyn tulokset 2019 (pdf)

Suomalaisten rahapelaaminen Kymenlaakso 2019 (pdf)